Р   Е   Ш   Е  Н  И   Е

 

№20

 

Гр.Каварна, 15.03.2016г.

 

В    И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на осемнадесети февруари, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

и при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от районния съдия Гр.дело №571/2015г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.19 от Закона за гражданската регистрация.

*******************************************************************************************************************************

  Воден от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ДОПУСКА ПРОМЯНА на фамилното име на Я.Ж.Е. с ЕГН ********** ***, на основание чл.19, ал.1 от ЗГР, както следва от „Е.“ на „Ж.“.

След влизане на решението в сила, препис да се изпрати на Община Варна  Община ***, за да се отрази промяната в актовете на гражданското състояние.

Решението е постановено при участие на Районна Прокуратура Каварна.

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд Добрич.

 

 

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………….