Р Е Ш Е Н И Е

№167

гр. Каварна, 28.11.2019 г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на дванадесети  ноември  през две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора .......................... разгледа докладваното от съдията Гр.Д. № 571 по описа за 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на  чл. 127, ал. 1 от СК.

********************************************************* 

**********************************************************

Мотивиран от горното и на основание чл. 127, ал. 1 СК

 

Р Е Ш И:

         

УТВЪРЖДАВА постигнатото между Г.И.Т., ЕГН **********, с адрес *** и П.Т.Т., с ЕГН **********, с адрес ***, споразумение по чл. 127, ал. 1 от СК за следното:

I. УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА.

Родителските права по отношение на  непълнолетното дете И. П.Т., роден на *** г. с ЕГН **********, се предоставят на бащата П.Т.Т., който ще се грижи за неговото отглеждане и възпитание.

Родителските права по отношение на малолетното дете К. П.Т., роден на *** г. с ЕГН **********, се предоставят на майката Г.И.Т., която ще се грижи за неговото отглеждане и възпитание.

II. МЕСТОЖИВЕЕНЕ НА ДЕЦАТА.

За детето И. П.Т., се определя адрес на местоживеене:*** - адреса на бащата П.Т.Т..

За детето К. П.Т., се определя адрес на местоживеене:*** - адерса на майката Г.И.Т..

III. ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ С ДЕЦАТА.

Лични контакти за майката Г.И.Т. с непълнолетния И. П.Т., се определят както следва: всяка втора и четвърта събота и неделя на месеца от 10.00 часа в събота до 16.00 часа в  неделя, с приспиване в дома на майката, както и 20 дни през лятната ваканция, които не съвпадат с годишният отпуск на бащата.

Лични контакти за бащата П.Т.Т. с малолетния  К. П.Т., се определят както следва: всяка втора и четвърта събота и неделя на месеца от 10.00 часа в събота до 16.00 часа в неделя, с приспиване в дома на бащата, както и 20 дни през лятната ваканция, които не съвпадат с годишният отпуск на майката.

IV. ИЗДРЪЖКА НА ДЕЦАТА.

Майката Г.И.Т. се задължава да заплаща в полза на детето И. П.Т., чрез неговият баща П.Т.Т. месечна издръжка в размер на 140 /сто и четиридесет/ лева, начиная от датата на завеждане на настоящата молба, до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване.

Бащата П.Т.Т. се задължава да заплаща в полза на детето К. П.Т., чрез неговата майка Г.И.Т. месечна издръжка в размер на 140 /сто и четиридесет/ лева, начиная от датата на завеждане на настоящата молба, до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване.

Разноските по делото се поемат от страните, така както са ги направили.

ОСЪЖДА Г.И.Т., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на Районен съд Каварна държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 100,80 лв. (сто лева и осемдесет  стотинки).

ОСЪЖДА П.Т.Т., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на Районен съд Каварна държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 100,80 лв. (сто лева и осемдесет   стотинки).

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

На основание чл. 127, ал. 1, предл. трето от СК, споразумението има сила на изпълнително основание по чл. 404, т. 1 ГПК.

 

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: …..………………