Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Каварна 08.04.2016г.

 

В   ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

Каварненският районен съд в публично заседание на осми март през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА     

 

при участието на секретаря А.М. и в присъствието на прокурора Стефан Пенчев, като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №572 по описа за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по молба на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Каварна, с правно основание чл.28, вр. чл.25, ал.1, т.2 от Закона за закрила на детето, за определяне на мярка за закрила, като бъде настанено детето С. С.Ш. в семейството на близки Г.Б.С. и Ж.Т.С. за срок от една година.

 ****************************************************************************************************************************  *********************************************************************************************************************************

  Воден от горното и на основание чл.28 ал.1 от ЗЗДт, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОПРЕДЕЛЯ МЯРКА ЗА ЗАКРИЛА, като настанява детето С. С.Ш., ЕГН **********, в семейството на близки Г.Б.С., ЕГН ********** и Ж.Т.С., ЕГН **********, с адрес ***, за срок от една година, считано от постановяване на настоящото решение – 08.04.2016г., на основание чл.28, вр. чл.25, ал.1, т.2 от Закона за закрила на детето.

Решението подлежи на незабавно изпълнение на основание чл.28, ал.4 от ЗЗДт.

Решението може да бъде обжалвано пред Добрички окръжен съд в 7-дневен срок от връчването му на страните.

 

 

                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………..