Р Е Ш Е Н И Е

№14

гр.Каварна, 24.02.2016г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание проведено на девети февруари  през две хиляди и шестнадесета  година в състав

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при секретаря А.М. и в присъствието на прокурора ……….……….......… като разгледа докладваното от съдията Гр.Д. №574 по описа за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.50 от СК.

*****************************************************************************************************************

Така мотивиран и на основание чл.330, ал.3 ГПК, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД на основание чл.50 от СК, сключения на 10.02.2004год. пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Б.., граждански брак между Д.Ж.В., ЕГН ********** и С.И.  К.,  ЕГН **********, за който е съставен акт за граждански брак №***.2004год.

УТВЪРЖДАВА постигнатото по реда на чл.51 от СК споразумение, като:

ОБЯВЯВА,  че  двамата съпрузи желаят да прекратят брака  с развод, без съда да издирва мотивите за прекратяването на брака и без да се произнася  по въпроса за вината.

ПОСТАНОВЯВА, че  детето Д.Д. В. , ЕГН **********, ще живее при бащата Д.Ж.В. и ще се отглежда в жилището, находящо се в гр.Каварна, общ.Каварна, обл.Добрич, ул.“***“ №21А.

ПОСТАНОВЯВА, че упражняването на родителските права по отношение на детето  Д.Д. В.  се предоставят на бащата  Д.Ж.В..

ПОСТАНОВЯВА, че на майката С.И.В. се определя следният  режим на лични отношения с детето Д.Д. В.:

-всяка първа  и трета седмица от  месеца от 10:00 часа в събота до 17:00 часа в  неделя, като майката ще го взема от дома, където се отглежда и ще го връща обратно;

-на рождения ден на майката от 18:00 часа на 24.01.(двадесет и четвърти януари) до 18:00 часа на 25.01.(двадесет и пети януари),  като майката ще го взима от дома, където се отглежда детето и ще го връща обратно;

-на рождения ден на детето, всяка година двамата родители ще организират заедно празника на детето и ще участват в тържеството  от 10:00 часа до 20:00 часа  на 31.03.(тридесет и първи март);

-на деня следващ рождения ден на детето, ако е работен ден от 18:00 часа на 01.04. (първи април) до 08:00 часа на 02.04.(втори април), ако не е работен от 10:00 часа на 01.04.(първи април)  до 08:00  на 02.04. (втори април), като майката ще го взима от дома, където се отглежда детето и ще го връща обратно;

-на всички национални празници през първата половина на годината, всяка четна година от 18:00 часа на 03.03. (трети март), 01.05. (първи май), 06.05. (шести май), 24.05.(двадесет и четвърти май) до 20:00 часа на следващият ден, като майката ще го взима от дома, където се отглежда детето и ще го връща обратно;

-на всички национални празници през втората половина на годината, всяка нечетна година от 18:00 часа на 06.09.(шести септември), 22.09.(двадесет и втори септември), 01.11.(първи ноември) до 20:00 часа на следващият ден, като майката ще го взима от дома, където се отглежда детето и ще го връща обратно;

-през пролетната ваканция от 10:00 часа от 01.04.(първи април) до 20:00 часа на 05.04. (пети април), като майката ще го взима от дома, където се отглежда и ще го връща обратно;

-през коледната ваканция всяка четна година от 10:00 часа  на 25.12. (двадесет и пети декември) до 20:00 часа на 29.12. (двадесет и девети декември) и всяка нечетна година от 10:00 часа на 30.12.(тридесети декември) до 20:00 часа на 03.01. (трети януари),  като майката ще го взима от дома, където се отглежда и ще го  връща обратно;

-през великденската ваканция  всяка нечетна година  от 10:00 часа на първия ден  до 20:00 часа  на последния ден, като майката ще го взима от дома, където се отглежда  и ще го връща обратно;

-през лятната  ваканция от 10:00 часа на 10.07.(десети юли) до 20:00 часа на 25.07.(двадесет и пети юли) и от 10:00 часа на 12.08. (дванадесети август) до 20:00 часа на 27.08.(двадесет и седми август), като майката ще го взима от дома, където се отглежда и ще го връща обратно.

ОСЪЖДА майката  С.И.В.  да заплаща по банков път, по банкова сметка *** Д.Ж.В. в „ОББ“ АД, в полза на  детето Д.Д. В., чрез Д.Ж.В.,  като баща и законен представител, месечна издръжка в размер на 110 лева (сто и десет), считано от датата на влизане в сила на постановеното по това дело решение, с падеж от първо число до петнадесето число на месеца, ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска, до настъпване на законно основание  за нейното изменяване или прекратяване.

ОБЯВЯВА, че издръжка по между си съпрузите няма да си дължат, тъй като  и двамата се трудоспособни в работоспособна възраст.

ОБЯВЯВА, че семейното жилище, находящо се в гр.Б.., ул.“***“ №56, вх.“Г“, ет.5, ап.9, състоящо се от хол, кухня, всекидневна, спалня, баня с тоалет и перално помещение, придобито в режим на СИО,  за в бъдеще ще се ползва от молителката С.И.В..  Жилището е напуснато от Д.Ж.В.  и детето Д.Д. В. преди депозиране на молбата за развод.

ОБЯВЯВА, че недвижимият имот и движимите вещи, придобити в режим на съпружеска имуществена общност остават в обикновена съсобственост.

ОБЯВЯВА, че движимите вещи придобити в режим на съпружеска имуществена общност находящи се в семейното жилище, ще се ползват от С.И.В..

ОБЯВЯВА, че  след прекратяване на брака С.И.В.  ще носи предбрачното си фамилно име К..

ОБЯВЯВА, че съпрузите взаимно декларират, че по време на фактическата им раздяла не са сключвали договори за кредит с банки и/или небанкови финансови институции, нито че са поемали задължения за задоволяване нуждите на семейството по чл.32, ал.2 от СК, за които да имат солидарно задължение за изплащане.

ОСЪЖДА Д.Ж.В., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на районен съд Каварна сумата от 94.20 лв. /деветдесет и четири лева и двадесет стотинки/, от които  15 лв. държавна такса по допускане на развода и 79.20 лева държавна такса върху определения размер издръжка.

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………