О П  Р  Е Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в закрито съдебно заседание на двадесет и четвърти март, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр.д.№576/2015г. по описа на КРС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по молба с вх.№3940/29.12.2015г., подадена от Х.Н.Н. с ЕГН ********** ***,, чрез адв. С.Г., съдебен адрес: ***, против И.К.В. – Р. с ЕГН ********** с ЕГН **********, с адрес: ***, съдебен адрес:***. Молбата е с правно основание чл.19, ал.3 от ЗЗД.

С Разпореждане №1/04.01.2016г. съдът е указал на ищеца в едноседмичен срок да отстрани констатираните нередовности. В указания срок молителя не е изпълнил задължението си и не е отстранил нередовностите.

Горното налага на осн. чл.129, ал.3 от ГПК нередовната молба, ведно с приложенията да бъде върната на молителя, а образуваното съдебно производство да бъде прекратено.

Мотивиран от изложеното СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА на Х.Н.Н. с ЕГН ********** ***,, чрез адв. С.Г., съдебен адрес: ***№3940/29.12.2015г. ведно с приложенията.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№576/2015г. по описа на КРС.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ДОС, в 1-седмичен срок от връчване на ищците.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………