П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 21.02.2018 година

 

Каварненският районен съд  в публично съдебно заседание на  двадесет и първи февруари през  две хиляди и осемнадесета  година в състав:

 

                                                       Председател: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

                                                       Съд. заседатели:

 

при участието на секретаря: ЕЛЕНА ШОПОВА

и   прокурора:                                                         сложи на разглеждане

Гр. дело № 576 по описа на 2017 год. докладвано  от Районния съдия.

След спазване разпоредбите на чл. 142 ал. 1 от ГПК на именното повикване в  10.05 часа се явиха:

 

ИЩЦОВАТА СТРАНА „***“ ЕООД гр. Варна чрез представляващ Н.Ч. редовно призована, представляващият не се явява, представлява от адв. И.Д. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

ОТВЕТНАТА СТРАНА „***“ АД с. Топола чрез представляващ С.Д.С. редовно призована, представляващият се явява лично и се представлява от адв. С.Д. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

СЪДЪТ изслушва страните относно хода на съдебното заседание.

АДВ. Д. –  Моля да дадете ход на делото.

АДВ. Д.  – Няма пречки да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки по хода на делото и на основание чл. 142 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЕ

СЪДЪТ запитва ищците поддържат ли така депозираната искова молба с изложените в нея факти, приложените писмени доказателства.

АДВ. Д. – Госпожо председател, постигнали сме споразумение към настоящия момент с ответната страна. Вчера от тяхна страна бяха изплатени част от претендираната главница. Постигнали сме споразумение незаплатената част от главницата в размер на  4 071.13 лв. да бъдат изплатени също в днешния ден. Като разноски в производството да бъдат заплатени 3 476.77 лв., като това включва адвокатско възнаграждение плюс половината от така заплатената държавна такса и лихви в размер на 2 367.42 лв. това е договорено между страните, като за разликата оттегляме претенцията. Ще искаме половината държавна такса да бъде възстановена на ищцовото дружество по сметка, записана в преводното нареждане, приложена на лист 177 по делото.

АДВ. Д. – Становището ми е в същия смисъл. Затова водим и представляващият, за да може да подпише спогодбата.

АДВ. Д. – От името на ищцовото дружество като упълномощен адвокат, процесуален представител имам правомощия за спогодба. Само едно уточнение, към лихвите и разноските, доколкото не беше уточнено с ответното дружество възникна в последния момент въпроса дали се дължи начисляване на ДДС, моля да бъде записано в споразумението, че в пет дневен срок разноските и договорената лихва ще бъдат заплатени, както и в случай, че се дължи ДДС върху тези две суми от ответното дружество съответно ще бъде начислено и заплатено върху тези суми.

АДВ. Д. – След издаване на данъчна фактура.

АДВ. Д. – Да, след издаване на фактура. От името на ищцовото дружество „***“ заявявам, че „***“ ЕООД няма други договорни взаимоотношения с „***“ ЕАД, поради което и няма други претенции към ответното дружество в този смисъл.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СЪДЪТ

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА допуснатите с определение по чл. 140 от ГПК писмени доказателства, приложените към исковата молба – Договор от 15.10.2010 г. за строителство на обект „Рехабилитация, промиване и дезинфекция на съществуващи водоем, помпена станция и водопроводи на к. к. „***“ с Приложение 1 „Количествено-стойностна сметка, фактура № 288/13.04.2011 г., фактура № 428/14.05.2012 г., фактура № 459/09.08.2013 г., фактура № 475/22.10.2013 г.; Договор от 15.11.2010 г. за извършени СМР на обект „Площадкови канализации УПИ 175“, подобект „Битов канализационен клон 1 от РШ 1 до РШ 13 и Дъждовен канализационен клон 1 от РШ 2 до РШ 8“ с Приложение 1 „Количествено-стойностна сметка” и Приложение 2 „Показатели за ценообразуване”, фактура № 278/23.12.2010 г., фактура № 296/17.06.2011 г., фактура № 409/22.12.2011 г., фактура № 412/22.12.2011 г.; Рамков договор от 09.05.2012 г. за извършени СМР на обект „Ремонт и привеждане в експлоатация и рехабилитация на съществуващата В и К инфраструктура на к. к. „***“ с Приложение 1 „Показатели за ценообразуване”, фактура № 422/14.05.2012 г., фактура № 423/14.05.2012 г., фактура № 425/14.05.2012 г., фактура № 447/21.06.2012 г., фактура № 451/03.09.2012 г., фактура № 1000000064/22.05.2013 г., фактура № 429/10.10.2013 г.; Договор от 25.07.2012 г. за строителство на обект „Изграждане на окачен питейно-битов водопровод и окачен пожарен водопровод в жил. група УПИ175” с Приложение 1 „Количествено-стойностна сметка”, Приложение 2 „Количествено-стойностна сметка” и Приложение 3 „Рекапитулация”, фактура № 1000000072/22.07.2013 г., фактура № 1000000073/22.07.2013 г., фактура № 1000000075/22.07.2013 г., фактура № 1000000076/ 22.07.2013 г., фактура № 460/10.10.2013 г., фактура № 461/10.10.2013 г., фактура № 472/10.10.2013 г.; Договор от 15.12.2012 г. за строителство на обект „Завършване на канална помпена станция УПИ 175 – В и К част Технологична” с Приложение 1 „Количествено-стойностна сметка”, фактура № 1000000063/22.05.2013 г.; Договор от 14.01.2013 г. за строителство на обект „Откриване и почистване на външен басейн 2”с Приложение 1 „Количествено-стойностна сметка”, фактура № 456/13.06.2013 г.; Договор от 08.02.2013 г. за строителство на обект „Реконструкция на съществуващ открит развлекателен басейн” с Приложение 1, Анекс от 15.05.2013 г. с Приложение 1, фактура № 1000000059/18.04.2013 г., фактура № 1000000062/09.05.2013 г., фактура № 1000000066/03.06.2013 г., фактура № 457/13.06.2013 г., фактура № 1000000071/22.07.2013 г., фактура № 1000000074/22.07.2013 г., фактура № 473/10.10.2013 г.; Споразумение от 01.03.2015 г. с Договор за строителство на обект „Изграждане на мултифункционална спортна площадка” и Количествено-стойностна сметка, фактура № 1000000065/27.05.2013 г., фактура № 1000000067/04.06.2013 г., фактура № 458/19.06.2013 г., фактура № 1000000077/22.07.2013 г.; Разпечатки от Calculator.BG за размера на законната лихва; Разпечатки от партидите на дружествата в Търговски регистър при Агенция по вписванията.

СЪДЪТ, като взе предвид, че между страните по делото  е  постигната    спогодба   на основание чл. 234 от ГПК

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

      ВПИСВА В ПРОТОКОЛА ПОСТИГНАТАТА СЪДЕБНА СПОГОДБА:

      Днес, 21.02.2018 година в гр. Каварна, между:

***" ЕАД, със седалище и адрес на управление с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич, к. к. „***“, Адм. офис, вписано в ТР при МП АВ с ЕИК: ***, представлявано от „***“ АД с ЕИК: ***, чрез С.Д.С.

от една страна и от друга

,,***" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ж. к.***“, бл. **, Вх. *, вписано в ТР при МП АВ с ЕИК: ***, с Управител Н.Г.Ч., чрез процесуалния си представител адв. И.А.Д. ***, с адрес на адв. кантора: гр. ***, ул. „***“ № **, ет. *, оф. **, тел.: ***

на основание чл. 365-367 от Закона за задълженията и договорите, се сключи настоящия Договор за спогодба за следното:

Във връзка с образувано срещу „***" ЕАД в Каварненски районен съд Гр. д. № 576/2017 г. с претенция за заплащане на сума общо в размер на 23 848.54 лева, от които 18 270.40 лева – главница, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на вземането; 5 578.14 лева – лихва за забава за периода 17.09.2014 г. – 17.09.2017 г. и всички извършени разноски страните установяват взаимното си желание за доброволно уреждане на възникналия спор.

Страните се споразумяват ***” ЕАД да заплати на *** ЕООД незаплатената част от главницата в размер на  4 071.13 (четири хиляди седемдесет и един лева и тринадесет стотинки) лв. в днешния ден; лихви в размер на 2 367.42 (две хиляди триста шестдесет и седем лева четиридесет и две стотинки) лв.;  разноски в производството в размер на  3 476.77 (три хиляди четиристотин седемдесет и шест лева седемдесет и седем стотинки) лв., включващи адвокатско възнаграждение плюс половината от така заплатената държавна такса, като лихвите и разноските са  платими в пет дневен срок, като в случай, че се дължи ДДС върху тези две суми от ответното дружество съответно ще бъде начислено след издаване на данъчна фактура.

Ищцовото дружество „***“ ЕООД гр. Варна няма други договорни взаимоотношения с „***“ ЕАД с. Топола, поради което и няма други претенции към ответното дружество.

Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.

С П О Г О Д И Л И  С Е:

 

1:............................................                               2…………………………

,,***" ЕООД чрез                               ***" ЕАД  пълномощник адв. И. Д.                  чрез представляващ С.                                                            

                                                                                           Д.С.

                                                                                                                                                 

 

СЪДЪТ, като взема предвид, че постигнатата между страните съдебна спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави и на основание чл. 234, ал. 1 от ГПК

                                                                                                    

                                                 О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОДОБРЯВА постигната между страните по Гр. д № 576/2017 г. по описа на КРС съдебна спогодба, по силата на която

***” ЕАД се задължава да заплати на *** ЕООД незаплатената част от главницата в размер на  4 071.13 (четири хиляди седемдесет и един лева и тринадесет стотинки) лв. в днешния ден; лихви в размер на 2 367.42 (две хиляди триста шестдесет и седем лева четиридесет и две стотинки) лв.;  разноски в производството в размер на  3 476.77 (три хиляди четиристотин седемдесет и шест лева седемдесет и седем стотинки) лв., включващи адвокатско възнаграждение плюс половината от така заплатената държавна такса, като лихвите и разноските са  платими в пет дневен срок, като в случай, че се дължи ДДС върху тези две суми от ответното дружество съответно ще бъде начислено след издаване на данъчна фактура.

Ищцовото дружество „***“ ЕООД гр. Варна няма други договорни взаимоотношения с „***“ ЕАД с. Топола, поради което и няма други претенции към ответното дружество.

УКАЗВА на страните, че съгласно чл. 234, ал. 3 от ГПК съдебната спогодба има значението на влязло в сила съдебно решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

 

На основание чл. 78 ал. 9 от ГПК половината от внесената държавна такса по водене на делото в размер на 476.77 (четиристотин седемдесет и шест лева седемдесет и седем стотинки) лева ДА БЪДЕ върната на ищцовата страна „***“ ЕООД гр. Варна по банкова сметка *** „Обединена българска банка" АД гр. Варна, No ***.

 

ПОРАДИ изчерпване на   предмета на спора СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА   производството  по  Гр. дело № 576/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на производството подлежи  на обжалване в едноседмичен срок, считано от днес пред Окръжен съд гр. Добрич.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в  11.45  часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 21.02.2017 г.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                        СЕКРЕТАР: