ПРОТОКОЛ

гр. Каварна,  24.08.2017 г.

 

Каварненският районен съд в публично съдебно заседание на  двадесет и четвърти август през две хиляди и  седемнадесета година  в състав:

 

Председател: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

                                                                           Съд. заседатели:

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора:                                                         сложи за разглеждане

Гр.д. № 58 по описа за 2017 година,   докладвано от Районния съдия.

След спазване разпоредбите на чл. 142 ал. 1 от ГПК на именното повикване в 10.00 часа се явиха: 

 

ИЩЦАТА Р.Е.И. като майка и законен представител на М.Н.С. редовно призована се явява лично и се представлява от адв. М.В. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

ОТВЕТНИКЪТ  Н.С.Р. редовно призован  не се явява, представлява се от адв. И.Р. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

КОНТРОЛИРАЩА СТРАНА Дирекция „Социално подпомагане” гр. Каварна редовно  призована не се представлява.  Депозиран е социален доклад.

СЪДЪТ изслушва страните  относно хода на съдебното заседание

АДВ.   В. –  Няма пречки. Моля да се даде ход на делото.

АДВ. Р. – Няма пречки. Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като взе предвид, че липсват процесуални пречки, страните са редовно призовани, надлежно се представляват от упълномощени представители, не правят възражения по хода на делото и на основание чл. 142 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЕ

АДВ. В. – Беше дадена възможност на страните да постигнат съдебна спогодба и такава между тях се постигна, която сме депозирали в съда Вх. № 3030/22.08.2017 г. Споразумението, постигнато между страните е в следния смисъл: Родителските права по отношение на малолетното дете М.Н.С., ЕГН: ********** се предоставят за упражняване на майката Р.Е.И., ЕГН: **********,***, като за бащата Н.С.Р. се определя режим на лични контакти всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 08.00 часа на съботния ден до 16.00 часа на неделния ден, ведно с двадесет дни през летния сезон, когато майката не е в платен годишен отпуск и ведно с празничните дни на Коледа за всяка четна календарна година и ведно с новогодишните празници за всяка нечетна календарна година. Предвид предоставянето на родителските права на майката за местоживеене на детето М.Н.С., ЕГН: ********** се определя следния адрес: гр. ***, ул. “***“ № *, който адрес е постоянният и настоящ на майката Р.Е.И., ЕГН: **********. Бащата Н.С.Р., ЕГН: **********,*** се задължава да заплаща на детето си М.Н.С., ЕГН: ********** месечна издръжка в размер от 115 /сто и петнадесет/ лева, считано от 01.04.2017 год., ведно със следващата се законова лихва за всяка закъсняла вноска, до настъпването на законно основание за нейното изменяване или прекратяване. На основание чл. 127а от СК във вр. с чл. 45 и чл. 76, т. 9 от ЗБДС да се даде разрешение за издаване на международен паспорт на малолетното дете  М.Н.С., ЕГН **********. На основание чл. 127а от СК да се даде разрешение за пътуване до Република *** и Република ***, както и други страни, членки на Европейския съюз на малолетното дете  М.Н.С., ЕГН: **********, придружено от своята майка Р.Е.И., ЕГН: ********** за срок до 3 /три/ години. Разноските по водене на Гр. д. № 58/2017 год. по описа на КРС се поемат от страните така, както са направени.

АДВ. Р. - Постигнали сме съдебна спогодба, която сме депозирали в съда в смисъла, в който се изложи от процесуалния представител на ищцовата страна и моля същата да бъде вписана в протокола.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СЪДЪТ

                                   О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от ищеца писмени доказателства, приложени към исковата молба и допуснати с определението по чл. 140 от ГПК - Удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт зараждане № 0020/17.02.2016 г. от Община гр. Каварна; удостоверение  от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Каварна № 0804-94Р-00-0068#1 от 31.01.2017 г.; копие от лична карта, издадена на името на ищцата; удостоверение за декларирани данни № 5805000052/27.01.2017 г. от Община гр. Каварна; удостоверение за съпруг/а и родствени връзки № АО-01-270/27.01.2017 г.; удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца № АО-01-270/27.01.2017 г.; адв.пълномощно, квитанция за платена ДТ.

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, приложени към отговора на исковата молба и допуснати с определението по чл. 140 от ГПК - декларация за семейно и материално положение и имотно състояние от 22.02.2017 г.

ПРИЕМА изготвеният социален доклад от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Каварна.

СЪДЪТ, след като установи, че страните са постигнали спогодба, която не противоречи на закона и морала, депозирали са я в съда и желаят същата да бъде одобрена, на основание чл. 234, ал. 1 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в протокола съдържанието на постигнатата между страните съдебна спогодба:

Днес, 24.08.2017 год. в гр. Каварна, обл. Добрич, между:

1.                 Р.Е.И., ЕГН: **********,***, чрез адв. М.В. - ***

и

2.                 Н.С.Р., ЕГН: **********,***, чрез адв. И.Р. – ***,

двамата в качеството си на страни по Гр. д. № 58/ 2017 год. по описа на Районен съд гр. Каварна и като родители на малолетното дете М.Н.С., ЕГН: **********, се сключи настоящата спогодба за следното:

1.     Родителските права по отношение на малолетното дете М.Н.С., ЕГН: ********** се предоставят за упражняване на майката Р.Е.И., ЕГН: **********,***, като за бащата Н.С.Р. се определя режим на лични контакти всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 08.00 часа на съботния ден до 16.00 часа на неделния ден, ведно с двадесет дни през летния сезон, когато майката не е в платен годишен отпуск и ведно с празничните дни на Коледа за всяка четна календарна година и ведно с новогодишните празници за всяка нечетна календарна година;

2.     Предвид предоставянето на родителските права на майката за местоживеене на детето М.Н.С., ЕГН: ********** се определя следния адрес: ***, който адрес е постоянният и настоящ на майката Р.Е.И., ЕГН: **********;

3.     Бащата Н.С.Р., ЕГН: **********,*** се задължава да заплаща на детето си М.Н.С., ЕГН: ********** месечна издръжка в размер от 115.00 (сто и петнадесет) лева, считано от 01.04.2017 год., ведно със следващата се законова лихва за всяка закъсняла вноска, до настъпването на законно основание за нейното изменяване или прекратяване;

4.     На основание чл. 127а от СК във вр. с чл. 45 и чл. 76, т.9 от ЗБДС да се даде разрешение за издаване на международен паспорт на малолетното дете  М.Н.С., ЕГН: **********.

5.     На основание чл. 127а от СК да се даде разрешение за пътуване до Република *** и Република ***, както и други страни, членки на Европейския съюз на малолетното дете  М.Н.С., ЕГН: **********, придружено от своята майка Р.Е.И., ЕГН: ********** за срок до 3 (три) години;

6.     Разноските по водене на Гр. д. № 58/2017 год. по описа на КРС се поемат от страните така, както са направени.

Настоящата спогодба се състави в три еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и един за Районен съд - Каварна.

 

 

СПОГОДИЛИ СЕ: 1.                                            

                           

ИЩЕЦ:……………………..                                            ОТВЕТНИК:……………..

 /лично и чрез пълномощник  адв. М.                    /чрез пълномощник адв.  

В. ***/                                    И.Р. ***/                                          

 

 

На основание чл. 234, ал. 1 от ГПК СЪДЪТ

 

О  П  Р Е  Д  Е  Л  И:

 

ОДОБРЯВА постигнатата между страните съдебна спогодба намирайки, че не противоречи на закона и на добрите нрави, по силата на която:

1.                 Упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете М.Н.С., ЕГН: ********** се предоставят за упражняване на неговата майката Р.Е.И., ЕГН: **********,***, като за бащата Н.С.Р. се определя режим на лични контакти всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 08.00 часа на съботния ден до 16.00 часа на неделния ден, ведно с двадесет дни през летния сезон, когато майката не е в платен годишен отпуск и ведно с празничните дни на Коледа за всяка четна календарна година и ведно с новогодишните празници за всяка нечетна календарна година;

2.                 Предвид предоставянето на родителските права на майката за местоживеене на детето М.Н.С., ЕГН: ********** се определя следния адрес: ***, който адрес е постоянният и настоящ на майката Р.Е.И., ЕГН: **********;

3.                 ОСЪЖДА Н.С.Р., ЕГН: **********,*** да заплаща на детето си М.Н.С., ЕГН: ********** месечна издръжка в размер от 115.00 (сто и петнадесет) лева, считано от 01.04.2017 год., ведно със следващата се законова лихва за всяка закъсняла вноска, до настъпването на законно основание за нейното изменяване или прекратяване;

4.                 На основание чл. 127а от СК във вр. с чл. 45 и чл. 76, т. 9 от ЗБДС ДАВА разрешение за издаване на международен паспорт на малолетното дете  М.Н.С., ЕГН: **********.

5.                 На основание чл. 127а от СК ДАВА разрешение за пътуване до Република *** и Република ***, както и други страни, членки на Европейския съюз на малолетното дете  М.Н.С., ЕГН: **********, придружено от своята майка Р.Е.И., ЕГН: ********** за срок до 3 (три) години;

6.                 Разноските по водене на Гр. д. № 58/2017 год. по описа на КРС се поемат от страните така, както са направени.

Настоящата спогодба се състави в три еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и един за Районен съд - Каварна.

ОСЪЖДА Н.С.Р., ЕГН: **********,*** да заплати Държавна такса върху размера на присъдената издръжка в полза на Държавата по сметка на Каварненски районен съд в размер на  82.80 (осемдесет и два лева и осемдесет стотинки) лв., представляваща 2% върху споразумението за издръжката.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. д. № 58/2017 г. по описа на КРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за одобряване на спогодбата не подлежи на обжалване, а в частта за прекратяване производството по делото подлежи на обжалване в едноседмичен срок пред ДОС, считано от днес.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 10.20 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 24.08.2017 г.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                                      

 

 

СЕКРЕТАР: