Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Каварна, 08.06.2018г.

 

В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд, в публично заседание на седемнадесети май, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №580 по описа за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на чл.145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба с вх. № 3385/26.09.2017г. от С.В.П. с ЕГН **********, с адрес: ***, против  отказ  за извършване на регистрация на договор за аренда на земеделски земи, постановен в производство по чл.70, ал.2 ППЗСПЗЗ от  Общинска служба „Земеделие“ – Шабла, обективиран в писмо с изх. с изх.№ АР-09-179/02.08.2017г. на началника на същата.

В жалбата се излага, че отказът е неправилен, издаден в нарушение на материалния закон и несъобразен установената съдебна практика. Арендаторът по представеният със заявлението Договор за аренда на земеделски земи А.И.Т.е починала. По нормата на чл.17, ал.1 от ЗАЗ, ако било уговорено в договора, наследниците, съответно правоприемниците на арендатора го замествали като страна в договора за аренда. И тъй като в т.5.2.4 от договора било уговорено изрично, че наследниците на арендатора могат да го заместят след смъртта на А.Т., то жалбоподателката като единствена нейна наследница имала правото по закон да я замести в качеството си на арендатор и да подаде заявление до ОСЗ Шабла, както и да обжалва отказа от извършване на регистрация.

Посочва още, че в качеството си на арендатор със Заявление №0224/31.07.2017г. изискала от ОСЗ Шабла регистриране на Договор за аренда на земеделска земя с арендодател И.К.П.и арендатор А.Т.. Към заявлението било приложено удостоверение за наследници и декларации. Договорът бил нотариално заверен, вписан в СВ Каварна и в АГКК гр.Добрич. Заявлението било входирано, но регистрация не била извършена.

Според жалбоподателкта вписването в регистъра на договорите за наем на земеделска земя можело да се квалифицира като административна услуга, която според чл.21, ал.4 от АПК била приравнена на индивидуален административен акт и отказът от извършване на административна услуга можел да ес обжалва по реда на чл.148 от АПК.

Жалбоподателката сочи, че подаденото заявление, придружено с договор в изискуемата форма, вменявало по силата на закона чл.37, б.“б“ от ЗСПЗЗ на служителите от ОСЗ задължението да въведат в регистъра данните на представения договор. Още повече, че И.К.П.бил съсобственик на имота и съгласно действащото към момента на сключване на договора законодателство, имал право без знание  и съгласие на останалите съсобственици да ги отдава под наем /аренда, като сключва съответните договори.

С оглед на горното, моли съда да постанови решение, с което да отмени издадения от ОСЗ Шабла отказ за вписване на договор за аренда и разпореди регистриране на заявление вх.№0224/31.07.2017г. с приложение и договор за аренда на земеделска земя.

Ответната страна – Общинска служба „Земеделие“ гр.Шабла е депозирала писмено становище, чрез началника си. Сочи, че обжалваното писмо с изх.№АР-09-179/02.08.2017г. не притежава белезите на индивидуален административен акт, а има уведомителен характер. В него липсвало властническо волеизявление, което да засяга непосредствено законни права, свободи и интереси на жалбоподателя, а напротив – писмото било в изпълнение на задължението на административния орган, регламентиран в чл.35 от АПК, да обсъди и изясни фактите и обстоятелствата от значение за случая, преди да престъпи към издаване на индивидуален административен акт.

Счита, че жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството да бъде прекратено като процесуално недопустимо.

Към преписката представа Заявление по чл.70, ал.1 от ЗСПЗЗ, вх.№0224/31.07.2017г. от С.В.П. с приложение №2 и Договори за аренда на земеделска земя.

В изпълнение на указания № 9166-63/19.07.2017 г. на Министъра на земеделието, храните и горите /л.13 от делото/, при разглеждане на представените документи е било установено, че в регистрите на ОСЗ гр.Шабла договорът за аренда е сключен с И.К.П.като собственик на имотите. След извършена проверка от служители в ОСЗ  е установено, че И.П.притежава  в съсобственост в ид.части имотите в с.*** и с.***. На заявителя е определен срок до 15 август 2017г. да представи доказателства за собствеността и да извърши регистрация в СГКК гр.Добрич.

В изпълнение на писмото на Министъра на земеделието и храните, началника на службата е сигнализирала и Районна прокуратура гр.Каварна.

Към преписката е представено удостоверение изх.№21/27.06.2017г., издадено от с.Пейчинова, общ.Бяла, обл.Русе, от което е видно, че А.И.Т.е починала на ***г. в гр.*** и неин наследник е С.В.П..

Каварненският районен съд, след като прецени събраните по делото доказателства и доводите на страните, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

На 31.07.2017 г. С.В.П. подава в Общинска служба по земеделие гр.Шабла заявление вх.№0224/31.07.2017 г. по чл.70 ал.1 от ППЗСПЗЗ вр. чл.37б ал.3 от ЗСПЗЗ за стопанската *** г. Жалбоподателят е заявил, че не възнамерява да участва в разпределянето на масиви за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ в описаните от нея  землища  на с.*** и с.***, общ.Шабла,  с посочване на недвижими имоти, за които има сключен договор за аренда, за срок от петдесет години - стопанската *** г. Към заявлението жалбоподателят прилага Договори за аренда на земеделски земи № *** и №***, сключен между А.И.Т., в качеството на арендатор и И.К.П., като арендодател, с предмет на договора - описаните в заявлението земеделски имоти.

В писмо изх. № АР-09-179/02.08.2017 г., административният орган уведомява П., че при проверка на заявлението не била установена липса на връзка между наемодателя/арендодателя със собствеността върху имотите. На заявителя – жалбоподател в настоящото производство е указано да отстрани констатирана нередовност, а именно – да представи документи за собственост, от които да се установи правото на собственост на отдадените под аренда недвижими имоти. Срокът за изпълнение на дадените указания е 15.08.2017 г. По представената преписка по делото няма представени доказателства от административния орган исканите документи да са били представени.

Съгласно нормата на чл.70 ал.1 ППЗСПЗЗ  ползвателите на земеделски земи подават в ОСЗ по местонахождението на имотите заявление за участие в споразумение за ползване по чл.37в ЗСПЗЗ, като в това заявление, следва да се посочат имотите, ползвани на правно основание съгласно регистрираните в ОСЗ договори, документи за собственост, с които ползвателят желае да участва в масиви за ползване по споразумение. Съгласно чл.70 ал.2 ППЗСПЗЗ заявлението по ал.1 се подава в срок до 31 юли, по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите, като същото важи за следващата стопанска година. Депозиране на това заявление е правна възможност, а не задължение на ползвателите на земеделски земи да заявят своето желание или не да участват в споразумение по чл. 37в ЗСПЗЗ.

С разпоредбата на чл.70, ал.1 ППЗСПЗЗ заявителят се задължава да посочи в заявлението имотите, ползвани на правно основание, съгласно регистрираните в общинската служба по земеделие договори, и/или документи за собственост, с които ползвателят желае да участва в масиви за ползване по споразумение, поради което регистрацията на договор за собственост предхожда подаването на заявление по чл.70 ППЗСПЗЗ, като същият следва да е вписан в регистър, воден при административния орган, към датата на деклариране на желанието за участие в споразумението за ползване по чл.37в ЗСПЗЗ.

 

След като от представените от заявителя и от събраните от административния орган доказателства не може да се направи категоричен извод относно притежаваните действителни права върху недвижимите имотите, а респективно – и правата на ползвателя, административният орган следва да откаже регистрация.

Въпреки указанията на ОСЗ гр.Шабла, заявителят – жалбоподател в настоящото производство не е доказал правото на собственост на арендодателя по отношение отдадените под аренда недвижими имоти, съобразно изричната разпоредба на чл.70, ал.1 ППЗСПЗЗ, като по този начин жалбоподателят сам е станал причина за неизвършване на исканата от него регистрация.

С оглед горното, жалбата е неоснователна и съдът следва да я отхвърли като такава.

Водим от горното, съдът

 

                                             Р  Е  Ш  И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.В.П. с ЕГН ********** ***, срещу отказ  на началника на Общинска служба по земеделие гр.Шабла, обективиран в писмо с изх. с изх.№ АР-09-179/02.08.2017 г., за извършване на регистрация на договор за аренда на земеделски земи №*** от ***г. и договор №*** от ***. сключени между И.К.П., ЕГН ********** и А.И.Т., ЕГН **********, по отношение недвижими имоти в землищата на с.*** и с.***, общ.Шабла, за стопанската ***г., в административно производство, образувано по заявление по чл. 70 ал. 1 ППЗСПЗЗ във вр. с чл. 37б, ал.3 ЗСПЗЗ.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Добрич, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                           

 

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………..