Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Каварна 12.02.2018 г.

 

В   ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

Каварненският районен съд в публично заседание на шестнадесети януари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА     

 

при участието на секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора Галин Гавраилов, като разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 593 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по молба на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Каварна, с правно основание чл. 28, вр. с чл. 25, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за закрила на детето, за определяне на мярка за закрила, спрямо малолетното дете Р. М.М., като бъде настанено в семейството на баба си по бащина линия З.Х.С..

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

  Воден от горното и на основание чл. 28 ал. 1 от ЗЗДет, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОПРЕДЕЛЯ МЯРКА ЗА ЗАКРИЛА, като настанява детето Р. М.М., ЕГН **********, роден на *** *** от родители: майка Ю.В.Х. и баща М. М. А., в семейството на неговата баба по бащина линия З.Х.С., ЕГН **********,***, за срок от пет години, на осн. чл. 25, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗЗДет.

Решението подлежи на незабавно изпълнение на основание чл. 28, ал. 4 от ЗЗДет.

Решението може да бъде обжалвано пред Добрички окръжен съд в седемдневен срок от връчването му на страните.

 

                         

    РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………..