Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Каварна, 04.01.2019 г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на единадесети декември  през две хиляди и осемнадесета  година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря А.М. и в присъствието на прокурора .......................... разгледа докладваното от съдията Гр.Д. № 593 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на  чл. 127, ал. 1 от СК.

Молителите С.К.З. и В.Д.Д.    твърдят, че са родители на децата К.С.К. и Д.С.К., родени по време на съвместното им съжителство. След раздялата им настъпила преди около пет години, децата останали да живеят при бащата в дома му в гр. Каварна. Към настоящия момент молителите са постигнали споразумение по чл. 127, ал. 1 от Семейния кодекс по всички въпроси, свързани с непълнолетните деца, което представят по делото. Молят съда да постанови решение, с което да утвърди сключеното между тях споразумение по отношение местоживеенето, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на родените от съвместното им съжителство деца К. и Д..

В съдебно заседание молителите лично поддържат молбата и молят съда да утвърди постигнатото между тях споразумение по чл. 127 от СК.

Съдът, като взе предвид становищата на страните, събраните по делото доказателства и съобрази разпоредбите на закона, намира за установено следното:

От представените по делото удостоверения за раждане, издадени въз основа на актове за раждане № 0133 от 09.12.2002 г. и № 0090 от 14.07.2004 г. на община гр. Каварна се установява, че двамата молители са родители на непълнолетните  деца К.,  родена на *** г. и Д. роден на *** г. От представеното удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца с изх.№АО-01-649 от 09.08.2018г. е видно, че молителите нямат сключен граждански брак.

Съдът преценява постигнатото между молителите споразумение по чл. 127, ал. 1 СК, като законосъобразно, пълно, непротиворечащо на закона и морала, защитаващо в пълен обем интересите на децата, поради което следва да бъде утвърдено.

На основание чл. 7 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, молителката В.Д.Д. дължи държавна такса в размер на 187,20 лева, определена по реда на чл. 7, т. 2 от Тарифата за държавните такси по ГПК, а именно 2 % върху тригодишните платежи от определената за децата издръжка.

На основание чл. 127, ал. 1, изр. трето СК, одобреното от съда споразумение има сила на изпълнително основание по чл. 404, т. 1 ГПК.

Мотивиран от горното и на основание чл. 127, ал. 1 СК

 

Р Е Ш И:

 

УТВЪРЖДАВА постигнатото между С.К.З., ЕГН **********, с адрес *** и В.Д.Д., ЕГН **********, с адрес ***, споразумение по чл. 127, ал. 1 от СК за следното:

I. УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА.

Родителските права по отношение на непълнолетните деца К.С.К., ЕГН **********, родена на *** г. в гр. Каварна и Д.С.К., ЕГН **********, роден на *** г. в гр.Каварна, ще се упражняват от бащата С.К.З., който ще се  грижи за тяхното отглеждане и възпитание.

          II. МЕСТОЖИВЕЕНЕ НА ДЕЦАТА.

          Непълнолетните деца К.С.К., ЕГН ********** и  Д.С.К., ЕГН **********, ще живеят със своя баща С.К.З., ЕГН **********, на адрес ***.

          III. ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ С ДЕЦАТА.

          Майката В.Д.Д., ЕГН **********, с адрес ***, има право на лични отношения с децата К.С.К., ЕГН ********** и Д.С.К., ЕГН **********, както следва: всяка първа  и трета събота от  месеца от 10.00 часа  до 17.00 часа без преспиване, както и 20 дни през лятната ваканция, които не съвпадат с годишният отпуск на бащата.

          IV. ИЗДРЪЖКА НА ДЕЦАТА.

          Майката В.Д.Д., ЕГН **********, с адрес *** се задължава да изплаща в полза на децата С.К., ЕГН ********** и Д.С.К., ЕГН **********, чрез техният баща и законен представител С.К.З., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 130,00 лева (сто и тридесет лева) за всяко едно от децата, начиная от датата на предявяване на иска 14.08.2018 г., ведно със законна лихва за всяка просрочена вноска,  до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

          ОСЪЖДА В.Д.Д., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на Районен съд Каварна държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 187,20 лв. (сто осемдесет и седем  лева и двадесет  стотинки).

          РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

          На основание чл. 127, ал. 1, предл. трето от СК, споразумението има сила на изпълнително основание по чл. 404, т. 1 ГПК.

 

 

 

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………