Р Е Ш Е Н И Е

гр.Каварна, 09.03.2018год.

 

В    И М Е Т О    НА    Н А Р О Д А

 

      Каварненският районен съд в публично заседание на първи февруари, през две хиляди и седемнадесета  година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията Гр.д.       №594 по описа за 2017год., и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по искова молба за развод по чл.49, ал.1 от СК  подадена от З.П.С. с ЕГН ********** ***, против Ж.С.С. с ЕГН ********** ***. С исковата молба е предявен иск с правно основание чл.49, ал.1 от СК и съединените с него небрачни искове.

В срока по чл. 131 от ГПК ответника не е депозирал писмен отговор.  

 В с.з., проведено на 01.02.2018г. страните изразяват желание бракът им да бъде прекратен с развод по взаимно съгласие, като съда не издирва мотиви за това. Предлагат споразумение в следния смисъл, което съда да одобри:  1/. Да се прекрати сключения на ******. граждански брак с развод, без съда да се произнася по въпроса за вината; 2/. Роденото от брака дете С. с ЕГН ********** към момента на постановяване на решението е навършил пълнолетие; 3/. По време на брака страните нямат закупено семейно жилище или друго недвижимо имущество; 4/. Придобитите през време на брака МПС -  лек автомобил марка „С.“ с рег.*** остава в собственост на Ж.С.С. с ЕГН ********** ***, а лек автомобил марка П. с рег.*** остава в собственост на З.П.С. с ЕГН ********** ***; 5/. Съпрузите няма да си дължат издръжка един на друг след прекратяване на брака; 6/. След прекратяване на брака съпругата ще продължи да носи  брачната си фамилия -  С.; 7/. Разноските по делото ще се поемат от молителката З.П.С..

В с.з. молителите се явяват лично и чрез проц. представител на ищцата, молят производството да премине от исково в производство по чл.321, ал.5 от ГПК.   С протоколно определение от 01.02.2018г., на основание чл.321, ал.5 от ГПК, производството по делото е трансформирано от исково в охранително, по реда на чл.50 от СК. След трансформация, молителите поддържат искането за развод по реда на чл.50 от СК и молят съда да утвърди постигнатото по реда на чл.51 от СК споразумение.

След преценка на представените по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено от фактическа и правна  страна следното:

На ******. З.П. Ц.и Ж.С.С. С.  са сключили граждански брак пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Д.. Съпругата е приела да носи фамилното име С..  За сключеният брак е съставен Акт за граждански брак №*** от ******.

Видно от представеното по делото удостоверение за семейно положение, съпруг и деца изх.№ АУГ – ***/02.10.2017г., издадено от Община гр.Ш. роденото от брака дете Г.Ж. С. с ЕГН ********** е навършило пълнолетие.

С оглед характера на производството, след определението, с което е трансформирано производството, изразеното и поддържано лично, сериозно и непоколебимо, взаимно съгласие за  прекратяване на брака, съдът намира, че не следва да се изследват мотивите на молителите за прекратяването на брака им и той следва да бъде прекратен на осн. чл. 50 от СК.

Представеното в хода на производството, споразумение между молителите, съдът преценява, като законосъобразно, непротиворечащо на закона и морала, поради което то следва да бъде утвърдено.

Съдът определя окончателна държавна такса по иска за развод в размер на 40.00 лева, на осн. чл.6, т.3 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. Първоначалната такса в размер на 25.00 лева е заплатена от З.П.С. и съобразно уговореното между страните, разликата от 15.00 лева също следва да ес заплати от нея.

Съдът определя държавна такса  върху стойността на полученото в дял имущество -  лек автомобил марка „С.“ с рег.***, като   съгласно чл.7, т.1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, по сметка на РС Каварна  Ж.С.С. с ЕГН ********** *** следва да заплати държавна такса в размер на 6.00 / шест/ лева.

Съдът определя държавна такса  върху стойността на полученото в дял имущество -  лек автомобил марка П. с рег.***, като   съгласно чл.7, т.1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, по сметка на РС Каварна  З.П.С. с ЕГН ********** *** следва да заплати държавна такса в размер на 6.00 / шест/ лева.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

                                            Р  Е  Ш  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД, сключения на ******. брак пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Д., между З.П.  С. с ЕГН ********** *** и Ж.С.С. с ЕГН ********** ***, на основание чл.50 от СК.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение.

1. Да се прекрати с развод, бракът между страните, сключен на ******. в гр.Д., без съда да се произнася по въпроса за вината;

2. Роденото от брака дете Г.Ж. С. с ЕГН ********** към момента на постановяване на решението е навършил пълнолетие;;

3. По време на брака страните нямат закупено семейно жилище или друго недвижимо имущество;

4. Придобитите през време на брака МПС -  лек автомобил марка „С.“ с рег.***, рама ********, остава в собственост на Ж.С.С. с ЕГН ********** ***, а лек автомобил марка П. с рег.***, рама ********, остава в собственост на З.П.С. с ЕГН ********** ***;

5. Съпрузите няма да си дължат издръжка един на друг след прекратяване на брака;

          6. След прекратяване на брака съпругата ще продължи да носи  брачната си фамилия -  С.;

          7. Разноските по делото ще се поемат от З.П.С..

 ОСЪЖДА З.П.  С. с ЕГН ********** *** да заплати в полза на Държавата по сметка на ВСС, държавна такса за развод в размер на 15.00 /петнадесет/ лева, на основание чл.6, т.3 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

ОСЪЖДА Ж.С.С. с ЕГН ********** ***, да заплати държавна такса върху стойността на полученото в дял имущество в размер на 6.00 /шест/ лева, съгласно чл.7, т.1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, по сметка на РС Каварна.

ОСЪЖДА З.П.  С. с ЕГН ********** ***, да заплати държавна такса върху стойността на полученото в дял имущество в размер на 6.00 /шест/ лева, съгласно чл.7, т.1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, по сметка на РС Каварна.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

 

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………….