Р Е Ш Е Н И Е

гр. Каварна, 28.11.2019 г.

№168

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание проведено на дванадесети ноември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора ……….……….......… като разгледа докладваното от съдията Гр. Д. № 599  по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 50 от СК.

********************************************************** 

**********************************************************

Така мотивиран и на основание чл. 330, ал. 3 ГПК, съдът

Р  Е  Ш  И  :

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД на основание чл. 50 от СК, сключения на 20.10.2012 год. пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община гр. Каварна, граждански брак между Й.Т.Д., с ЕГН ********** и Б.И.Ф.-Д., с ЕГН **********, за който е съставен акт за граждански брак № ***г. изд. Община гр. Каварна.

УТВЪРЖДАВА постигнатото по реда на чл. 51 от СК споразумение, като:

ОБЯВЯВА, че двамата съпрузи желаят да прекратят брака си с развод, без съда да издирва мотивите за прекратяването и без да се произнася по въпроса за вината.

ОБЯВЯВА, че  от  брака си  молителите нямат родени деца.

ОБЯВЯВА, че  молителите не ползват съвместно семейно жилище.

ОБЯВЯВА, че по време на брака си молителите не са придобили движимо и недвижимо имущество, което да е със статут на СИО.

ОБЯВЯВА, че след прекратяване на брака между съпрузите не се дължи  издръжка.

ПОСТАНОВЯВА, че след прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име -  Ф..

ОБЯВЯВА,  че разноските по делото остават за страните, така както са ги направили.

ОСЪЖДА Й.Т.Д., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на районен съд Каварна, държавна такса в размер на 15.00 (петнадесет) лева.

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………