Р Е Ш Е Н И Е

№45

гр.Каварна, 09.05.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание проведено на дванадесети април през двехиляди и шестнадесета година в състав

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при секретаря А.М. и в присъствието на прокурора ……….……….......… като разгледа докладваното от съдията Гр.Д. №6 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по предявен от Водоснабдяване и канализация” ООД Враца, чрез пълномощника юрк.А.А. иск срещу Д.П.Г., с правно основание чл.422 ГПК, вр. с чл.415 ГПК и чл.86, ал.1 ЗЗД за  установяване, че последната дължи на ищцовото дружество сумите предмет на заповед №256/19.11.2015г. изд. по ч.гр.д. №494/2015г. по описа на РС Каварна, а именно: 394.22 лева, представляваща главница за периода 14.01.2014г. до 20.04.2015г.; 42.37 лева представляваща мораторна лихва върху главницата за периода 13.02.2014г. до 26.10.2015г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване заявлението в съда – 03.11.2015г. до окончателното изплащане, както и 25.00 лева, представляваща направените в заповедното производство разноски.

В исковата молба ищецът излага, че ответникът Д.П.Г. е абонат на „Водоснабдяване и канализация” ООД Враца за жилище на адрес гр.Враца, ж.к. „***”, бл.3, вх.А, ап.1 и като такава е потребител на вода и други услуги, предвидени в Закона за водите, ЗРВКУ, Наредба №4/2004г. на МРРБ и Общите условия на „В и К” ООД Враца. Твърди, че през периода 14.01.2014г.– 20.04.2015г. в качеството му на доставчик на В и К услуги е издал фактури за изплащане на дължими от потребителя суми за използвани услуги в размер на 394.22 лева, както и суми за начислени лихви за периода 13.02.2014г. – 26.10.2015г. в размер на 42.37 лева. Въпреки изпратената й покана за доброволно изпълнение /връчена при отказ/, ведно с приложена справка за дължими суми, ответницата не е заплатила същите. Поради неплащане на дължимите суми ищецът подал в съда заявление вх.№16414/03.11.2015г. за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК. Каварненският районен съд е уважил искането и е разпоредил длъжникът Д.Г. да заплати на кредитора „Водоснабдяване и канализация” ООД Враца сумата от 394.22 лева, представляваща главница за периода 14.01.2014г. до 20.04.2015г., сумата от 42.37 лева представляваща мораторна лихва върху главницата за периода 13.02.2014г. до 26.10.2015г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване заявлението в съда – 03.11.2015г. до окончателното изплащане, както и сумата от 25.00 лева, представляваща направените в заповедното производство разноски. В срока по чл.414, ал.1 ГПК длъжникът Д.Г. е подала възражение срещу заповедта, поради което е възникнал правният интерес от предявяване на установителния иск.

В срока по чл.131 от ГПК за отговор на исковата молба, ответникът не е подал такъв.

С писмена молба подадена преди провеждане на съдебното заседание ищцовото дружество, чрез процесуалния си представител юрк.А. е направило искане за постановяване на неприсъствено решение, с оглед наличието на предвидените в закона предпоставки.

В съдебно заседание ответникът, редовно призован не се явява, не прави искане делото да се разгледа в негово отсъствие.

След като прецени, че са налице формалните предпоставки по чл.238, ал.1 и чл.239, ал.1, т.1 от ГПК - ответникът е получил преписа от исковата молба и приложенията към нея (връчени му на 28.01.2016г.), не е представил в срок отговор на исковата молба, не се явява и не се представлява в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, указани са му последиците от неспазването на срока за подаване на отговор на исковата молба и от неявяването му в първото заседание по делото, както и че е налице предпоставката по чл.239, ал.1, т.2 от ГПК - предявения иск е вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства, съдът намира, че следва да постанови неприсъствено решение, като уважи предявения иск. Съгласно нормата на чл.239, ал.2, изр.1 от ГПК неприсъственото решение не се мотивира по същество.

С оглед изхода на спора при настоящото му разглеждане, разноски следва да се присъдят в полза на ищеца на основание чл.78, ал.1 ГПК. Направено е съответно искане, представен е списък по чл.80 ГПК и доказателства за сторени такива в размер на 75.00 лева - платена държавна такса за завеждане на иска. Претендира се за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 300.00 лева, което е в предвидения размер по чл.7, ал.2, т.2 от Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения и на основание чл.78, ал.8, вр. с ал.1 ГПК, следва да се присъди на ищеца. Разноските от общо 375.00 лева ще се поставят в тежест на ответника.

Съгласно т.12 на ТР № 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС, съдът в исковото производство се произнася с осъдителен диспозитив по разноските в заповедното производство, включително и когато не изменя размера им, съобразно издадената заповед за изпълнение. Следователно, на основание чл.78, ал.1 ГПК, в полза на ищеца ще се присъдят разноските в заповедното производство в размер на 25.00 лева - платена държавна такса.

 Водим от гореизложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл.422, ал.1 от ГПК, че Д.П.Г. с ЕГН **********, с адрес ***, в качеството й на абонат на открита партида за ползване на вода, дължи по издадената от Районен съд гр.Каварна заповед №256/19.11.2015г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч. гр. дело №494/2015г. в полза на кредитора й ВиК оператор по сключен при Общия условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите – „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД ГР.ВРАЦА, ЕИК 816090199, със седалище и адрес на управление гр.Враца, ул.„А. Стамболийски” №2, представлявано от управителя А.Ц.П., следните суми:

1) 394,22 лв. /триста деветдесет и четири лева и двадесет и две стотинки/, представляваща незаплатени В и К услуги,  предоставени през периода от 14.01.2014г. до 20.04.2015г., ведно със законна лихва върху главницата от подаване на заявлението – 03.11.2015г. до изплащане на задължението;

2) 42.37 лв. /четиридесет и два лева и тридесет и седем стотинки/, представляваща сбор от обезщетения за забава в размер на законна лихва, считано от изискуемостта на всяко вземане, настъпваща в първия ден след изтичане на 30-дневния срок за плащане от датата на фактурирането на услугата за съответния месец до 26.10.2015г.

ОСЪЖДА Д.П.Г. с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД ГР.ВРАЦА, ЕИК 816090199, със седалище и адрес на управление гр.Враца, ул.„А. Стамболийски” №2, представлявано от управителя А.Ц.П., сумата от 400,00 лв. /четиристотин лева/, представляваща сторените по делото съдебни разноски.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………….