Р Е Ш Е Н И Е

№43

гр.Каварна, 19.03.2019 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание проведено на шести март през две хиляди и  деветнадесета  година в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора ……….……….......… като разгледа докладваното от съдията Гр. Д. № 6  по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 50 от СК, трансформирано на основание чл. 321, ал. 5 от ГПК, с определение № 70/15.02.2019 г.

*******************************************************

Така мотивиран и на основание чл. 330, ал. 3 ГПК, съдът

                                                                                 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД на основание чл. 50 от СК, сключения на 13.09.2003 год. пред длъжностното лице по гражданското състояние с.***, общ.Каварна  граждански брак между В.Г.Д., с ЕГН ********** и Т.Д.Д., с ЕГН **********, за който е съставен акт за граждански брак № ***г.

УТВЪРЖДАВА постигнатото по реда на чл. 51 от СК споразумение, като:

ОБЯВЯВА, че двамата съпрузи желаят да прекратят брака си с развод, без съда да издирва мотивите за прекратяването и без да се произнася  по въпроса за вината.

ПОСТАНОВЯВА, че след развода семейното жилище,  собственост на майката на В.Г.Д.,***, ще се ползва от В.Г.Д..

ПОСТАНОВЯВА, че упражняването на родителските права по отношение на непълнолетото дете Г. В. Д., с ЕГН **********  се предоставят на  майката  Т.Д.Д..

ПОСТАНОВЯВА, че детето Г. В. Д., с ЕГН ********** ще живее на адреса, на който живее майката Т.Д.Д. ***.

ПОСТАНОВЯВА, че на бащата В.Г.Д., с ЕГН ********** се определя режим на лични  контакти с непълнолетното  дете  Г. В. Д.  както следва:

 -  всяка първа и трета събота  от месеца за времето от 10.00 часа в събота  до 16.00 часа в неделя;

- двадесет дни през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск.

ПОСТАНОВЯВА, че бащата В.Г.Д., ЕГН **********,  ще заплаща месечна издръжка в полза на непълнолетното  си   дете  Г. В. Д., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Т.Д.Д., ЕГН **********, в размер на 150,00 лева (сто и петдесет), до 20-то число на текущия месец, считано от влизане на решението в сила, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска до настъпване на законови пречки за  нейното изменение или прекратяване.

ОБЯВЯВА, че след развода  издръжка между  съпрузите не се дължи.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата Т.Д.Д. да възстанови предбрачното си фамилно име - Д..

ОБЯВЯВА, че съпрузите са поделили доброволно помежду си придобитите по време на брака  движими вещи.

ОБЯВЯВА, че с подписването на настоящото споразумение съпрузите нямат взаимни   претенции,  към притежаваните от тях банкови сметки.

ОБЯВЯВА, че разноските по брачното дело, остават в тежест за всяка от страните, така както са направени.

ОСЪЖДА В.Г.Д., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на районен съд Каварна сумата от 123.00 лв. (сто двадесет и три лева), от които 15.00 лв. държавна такса по допускане на развода и 108.00 лева държавна такса върху определения размер издръжка.

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………