О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Каварненският районен съд, в закрито заседание на трети април през двехиляди и осемнадесета година в състав

 

                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

като обсъди Гр.Д № 60/2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по нередовна искова молба.

Горното обстоятелство е установено от съда с Разпореждане № 122/14.02.2018 г., в което са визирани конкретните нередовности на исковата молба и на ищеца е даден едноседмичен срок от съобщаването за отстраняването им.

Ищецът е редовно уведомен за разпореждането, връчено му по реда на чл. 50, ал. 1 и ал. 3 от ГПК, на 20.02.2018 г. Съобразно нормата на чл. 60, ал. 4 от ГПК, едноседмичният срок за отстраняване на нередовностите на исковата молба е до края на 27.02.2018 г. /вторник, присъствен ден/.

В този срок по делото не са представени доказателства, удостоверяващи отстраняване нередовностите на исковата молба, въз основа на която е образувано производството по гр. д. № 60/2018 г. по описа на РС Каварна.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 129, ал. 3 от ГПК, исковата молба, ведно с приложенията към нея, подлежи на връщане като нередовна, а производството по настоящото дело - на прекратяване.

Воден от горното, Каварненският районен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ВРЪЩА на ищеца като нередовна исковата молба, ведно с приложенията към нея, въз основа на която е образувано производството по гр. д. № 60/2018 г. по описа на РС Каварна и  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване от ищеца пред Окръжен съд Добрич в едноседмичен срок от съобщаването му.

Препис от определението да се връчи на ищеца на посочения в исковата молба адрес.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………..