Р Е Ш Е Н И Е

гр.Каварна, 29.10.2018 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание проведено на девети  октомври  през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора ……….……….......… като разгледа докладваното от съдията Гр. Д. № 602  по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 50 от СК.

Молителите К.Д.К. *** и Я.Й.К. с постоянен адрес ***, излагат в подадената молба, че са сключили граждански брак на 05.05.2018 г. в гр.Каварна, от който брак  нямат родени деца.  Желаят бракът им да бъде прекратен по взаимно съгласие, като са постигнали споразумение по всички въпроси, касаещи прекратяването на брака. Към молбата са приложили постигнато споразумение по чл. 51, ал. 1 СК, с което уреждат въпросите, относно личните и имуществените отношения между съпрузите.

В проведеното съдебно заседание молителите заявяват, че поддържат молбата за развод и постигнатото споразумение.

След преценка на представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

От представеното по делото удостоверение за граждански брак, издаден въз основа на акт за граждански брак  № 0028/05.05.2018 г. на Община гр.Каварна се установява, че К.Д.К. и Я.Й. А. са сключили граждански брак на 05.05.2018 г. пред длъжностното лице по гражданското състояние, като съпругата е приела след брака да носи фамилно име К..

От представеното по делото свидетелство за регистрация на МПС, се установява, че на 13.07.2018 г., през време на брака  съпрузите са придобили и притежават към настоящия момент моторно превозно средство - лек автомобил марка ФИАТ БРАВА, с ДК № ***НХ, с рама № ***, с двигател № ***, син на цвят.

При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Молбата за прекратяване на гражданския брак с развод по взаимно съгласие е процесуално допустима. Разгледана по същество се явява основателна.

  Налице са предпоставките на чл. 50 и чл. 51 от СК за допускане на развод по взаимно съгласие, без да се издирват мотивите на страните за прекратяване на брака. Съдът се убеди в сериозното и непоколебимо взаимно съгласие на молителите за прекратяване на брака им с развод, изразено както в подадената писмена молба и споразумение по чл. 51 СК, така и заявено лично в съдебно заседание. Постигнатото между молителите в писмен вид споразумение за последиците от прекратяването на брака удовлетворява изискванията по чл. 51 от СК, същото не противоречи на закона,  поради което следва да бъде утвърдено.

Предвид горното, молбата по чл. 50 от СК се явява основателна и като такава следва да бъде уважена, като съдът прекрати брака на молителите с развод по взаимно съгласие при уговорените в споразумението условия.

На основание чл. 329, ал. 1 от ГПК вр. чл. 6, т. 3 от Тарифа за ДТ, които се събират от съдилищата по ГПК, съдът определя окончателна държавна такса по допускане на развода в размер на 40 лева, като по делото са ангажирани доказателства, че молителите са внесли държавна такса в посочения размер при завеждане на молбата.

Така мотивиран и на основание чл. 330, ал. 3 ГПК, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД на основание чл. 50 от СК, сключения на 05.05.2018 год. пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община гр. Каварна, граждански брак между К.Д.К., с ЕГН ********** и Я.Й.К., с ЕГН **********, за който е съставен акт за граждански брак № 0028/05.05.2018 г. изд. от Община гр. Каварна.

УТВЪРЖДАВА постигнатото по реда на чл. 51 от СК споразумение, като:

ОБЯВЯВА,  че  двамата съпрузи желаят да прекратят брака си с развод, без съда да издирва мотивите за прекратяването и без да се произнася  по въпроса за вината.

ОБЯВЯВА, че  по време на брака молителите нямат придобито жилище.

ОБЯВЯВА, че след прекратяване на брака лек автомобил  марка ФИАТ БРАВА,  с ДК № ***НХ, с рама № ZFA 18200004761050, с двигател № ***, син на цвят, ще се ползва от  молителката  Я.Й.К., с ЕГН *********.

ПОСТАНОВЯВА, че след прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име -  А..

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………