Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№60

Гр.Каварна, 09.06.2017г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд, в открито съдебно заседание на двадесети април, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Елена Шопова, като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №604/2012г. по описа на КРС, и за да се произнесе съдът взе предвид следното:

 

Гражданско дело №604/2012г. е образувано по искова молба с вх.№4585/27.12.2012г., подадена от М.Н.Ц., ЕГН **********,***, Н.Н.Д., ЕГН **********,***,  Б.П.Н., ЕГН **********,***, М.П.К., ЕГН **********,*** – починала в хода на процеса на 30.12.2012г. и заместена от наследниците си В.С.К. с ЕГН ********** *** – съпруг, С.В.К. с ЕГН ********** *** – син и П.В.К. с ЕГН ********** *** , П.В.М.,          ЕГН  ********** ***, Б.В.М., ЕГН **********,***, Л.П.Н.,         ЕГН          **********,***, И.Т.Д., ЕГН **********,***, починал в хода на процеса на 13.03.2015г. и заместен от наследниците си М.Б.Д. с ЕГН ********** *** – съпруга, Т.И.Д. с ЕГН ********** *** – син и Р.И.Д. с ЕГН ********** *** - син,  Р.Т.К.,ЕГН **********,***, П.Г.Г., ЕГН  **********,***, Н.Ц.И.,                                                            ЕГН **********,***, Г.Д.И., ЕГН **********,***, Ц.Д.Т., ЕГН **********,***, Р.Я.А., ЕГН **********,*** – починала на 30.11.2013г.  и заместена в процеса от наследниците си А.И.А., ЕГН ********** ***, И.А.С. с ЕГН ********** ***, Я.А.А. с ЕГН ********** ***,  П.Я.П., ЕГН **********,***, В.С.Я., ЕГН **********,***, М.П.С., ЕГН **********,***, Н.П.Я., ЕГН **********,***, С.Д.В., ЕГН **********,***, М.И.С.,       ЕГН **********          ***, В.П.С., ЕГН **********,***, П.И.С., ЕГН **********,***, /заличен от списъка, поради направен отказ от наследство/ и М.И.С., ЕГН **********,***, също заличена от списъка, поради направен отказ от наследство от починалия си баща/, Н.В.С.,      с ЕГН    **********,***, починал през 2013г. и заместен в процеса от Й.А.С. с ЕГН ********** ***  - съпруга, починала  на 04.01.2017  и Е.Н.В. с ЕГН ********** *** – син, В.Д.В.,           ЕГН **********  ***, А.Д.В., ЕГН **********,***, А.Н.Я., ЕГН **********,*** – починал през 2013г. и заместен в процеса от наследниците си Н.А.Я. с ЕГН ********** с адрес *** – син и наследниците на починалия на 08.05.2010г. син К. А.Я. – А.К.М. с ЕГН *********** *** – дъщеря и Н.К.А. с ЕГН ********** *** - син, Я.Й.Я.,           ЕГН          **********,***, В.Я.Я., ЕГН **********,***, Г.Я. Кръстева /по исковата молба/ но съгласно удостоверение за идентичност на имена Г.Я.И., ЕГН **********,***, против Н.Н.А., ЕГН **********,***, М.Н.Д., ЕГН **********,***, Й.Д.Г., ЕГН **********,*** – почина на 28.01.2014г. и заместен от наследниците си Г.Й.И. с ЕГН ********** *** – дъщеря, В.Й.Г. с ЕГН ********** *** – дъщеря, наследниците на починалия му син Й.Й.Г. – Й.Й.Г. с ЕГН ********** ***, Е.Й.Г. с ЕГН ********** *** и С.Й.Г. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител П.Д.Г., с адрес: ***, Ц.Д.А., ЕГН **********,***, Т.Й.Г., ЕГН **********,***, Г.Й.С., ЕГН  **********,***, П.Й.Г., ЕГН **********,***, И.А.В., ЕГН **********,*** -  починала на 17.11.2013г. и заместена в процеса от наследниците си Р.П.В. с ЕГН ********** *** – син и наследниците на починалия й на 05.02.2016г. син Г.П.В. – Д.П.В. с ЕГН ********** *** – съпруга, Б.Г.В. с ЕГН ********** *** – син и П.Г.В. с ЕГН ********** *** - син, Е.И.Г.,         ЕГН **********,***, М.П.Ч.,         ЕГН **********,***, А.П.Г.,  ЕГН **********,***, Д.А.П., ЕГН **********,***, А.А.П., ЕГН **********,***, В.А.П., ЕГН **********,***, Г.А.Г., ЕГН **********,***, пл. "***" бл. 2, Вх. А, ап. 12, Д.Н.Г., ЕГН **********,***.

  С разпореждане №553/26.05.2015г. по искане на ищците са конструирани в процеса приобритателите по сделки с имотите, предмет на делба в настоящото производство – И.П.Б. с ЕГН ********** ***, р-н ***“, №5, ет.4, ап.14, М.Т.Г. с ЕГН ********** ***, р-н Одесос, ул.“***“, №11, ет.4, ап.9 и Д.С.С. с ЕГН ********** ***.

В молбата се излага, че ищците и ответниците са наследници на общия наследодател П. ***, починал на 05.04.1957г. Той притежавал 386 дка земеделски земи в землището на с.***, които към настоящия момент били обособени по следния начин: ПИ  НИВА с площ от 37499кв.м, с идентификатор № ***.19,  находящ се в землището на с.***, общ.Каварна при граници и съседи: ПИ ***.18, ***.78, ***.21, ***.121, ***.17; ПИ   НИВА с площ 7501кв.м, с идентификатор № ***.18,  находящ се в землището на с.*** общ.Каварна при граници и съседи: ПИ ***.10, ***.11, ***.12, ***.78, ***.19, ***.17; ПИ  НИВА с площ 18749кв.м, с идентификатор № ***.20,  находящ се в землището на с.*** общ.Каварна при граници и съседи: ПИ ***.19, ***.21, ***.7, ***.121; ПИ НИВА с площ 18751кв.м, с идентификатор № ***.19,  находящ се в землището на с.*** общ.Каварна при граници и съседи: ПИ ***.78, ***.7, ***.20; ПИ НИВА с площ 7501кв.м, с идентификатор № ***.17,  находящ се в землището на с.*** общ.Каварна при граници и съседи: ПИ ***.82, ***.9, ***.10, ***.18, ***.19, ***.121; ПИ НИВА с площ 30000кв.м, с идентификатор № ***.16,  находящ се в землището на с.*** общ.Каварна при граници и съседи: ПИ ***.110, ***.15, ***.63, ***.17; ПИ НИВА с площ 15001кв.м, с идентификатор № ***.17,  находящ се в землището на с.*** общ.Каварна при граници и съседи: ПИ ***.110, ***.16, ***.63, ***.18; ПИ НИВА с площ 29999кв.м, с идентификатор № ***.15,  находящ се в землището на с.*** общ.Каварна при граници и съседи: ПИ ***.110, ***.14, ***.63, ***.16; ПИ НИВА с площ 15001кв.м, с идентификатор № ***.18,  находящ се в землището на с.*** общ.Каварна при граници и съседи: ПИ ***.110, ***.17, ***.63, ***.4; ПИ НИВА с площ 30000кв.м, с идентификатор № ***.14,  находящ се в землището на с.*** общ.Каварна при граници и съседи: ПИ ***.110, ***.13, ***.63, ***.15; ПИ НИВА с площ 15001кв.м, с идентификатор № ***.13,  находящ се в землището на с.*** общ.Каварна при граници и съседи: ПИ ***.12, ***.63, ***.14, ***.110; ПИ НИВА с площ 14998кв.м, с идентификатор № ***.12,  находящ се в землището на с.*** общ.Каварна при граници и съседи: ПИ ***.8, ***.63, ***.13, ***.110; ПИ НИВА с площ 86002кв.м, с идентификатор № ***.7,  находящ се в землището на с.*** общ.Каварна при граници и съседи: ПИ ***.121, ***.20, ***.21, ***.78, ***.125, ***.44; ПИ НИВА с площ 29999кв.м, с идентификатор № ***.54,  находящ се в землището на с.*** общ.Каварна при граници и съседи: ПИ ***.24, ***.169, ***.55, ***.177, ***.23; ПИ НИВА с площ 30000кв.м, с идентификатор № ***.55,  находящ се в землището на с.*** общ.Каварна при граници и съседи: ПИ ***.54, ***.169, ***.21, ***.46, ***.177.

Излагат още, че наследниците на X= П.  Г. и А.П.Г., двамата сина на общия наследодател си възстановили по 150 дка земи в землището на с.***. След проведен спор по чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ, било признато, че всички наследници на П.Г. Ж. са собственици на процесната земя. Освен това твърдят, че със съдебни решения били обявени за недействителни разпоредителните сделки, извършени след възстановяването.

Поради това, че не могли доброволно да си поделят процесната наследствена земя, молят съда да извърши съдебна делба на описаните по-горе имоти при законовите квоти.

В с.з. проц.представител на ищеца Н.А.Я., адв.М.К. поддържа иска за делба, като сочи, че земите предмет на делбата са наследствени на П.Г. Ж..

Ответникът П.Й.Г. е депозирал писмен отговор на 26.02.2013г., като по същество на спора не взема становище. Заявява, че в наследствената маса не били включени всички наследствени имоти, тъй като били възстановени на ответниците и по тази причина моли производството за делба да бъде  спряно до приключване на заведено от него производство по чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ – за прогласяване нищожността на решения на ПК Каварна и Балчик относно тези имоти. Освен това счита и предявения иск по сметки като преждевременно заведен. В с.з. ответника се представлява от адв.П.Г., която взима становище по същество. Същата заявява, че не е налице съсобственост по отношение на имотите, възстановени на А. и X= Г.. Сочи, че решението по чл.14, ал.4 ЗСПЗЗ няма конститутивно действие за правото на собственост и ищците по него придобиват право на собственост от влизане в сила на решение по чл.14, ал.7а от закона. Двете решения на ОСЗ гр.Каварна, с които се признават права на всички наследници на П.Г. Ж. – Решение №6631 и Решение №6646, не били решения по чл.14, ал.7а от ЗСПЗЗ, а нови решения, след като веднъж вече службата се била произнесла. Счита, че двете решения са нищожни поради наличие на материална некомпетентност на административния орган и тя не може сама да ги отменя или изменя. Поддържа искането си за котвен съдебен контрол относно валидността на двете решение на ОСЗ. Моли да се допусне делба само на поземлен имот с идентификатор ***.7 с площ от 86.002 дка, като се отхвърли иска по отношение на останалите имоти.

Ответникът Г.А.Г., чрез адв.И.Ж. е депозирал писмен отговор. С него счита исковете за делба за допустими, но неоснователни. Твърди, че имотите с идентификатори ***.12, ***.13, ***.14, ***.15, ***.16, ***.17 и ***.18 са изключителна собственост на наследниците на А.П.Г.. Същите ги били придобили по давност от наследниците му чрез установено непрекъснато владение от момента на възстановяване собствеността върху същите – с Решение №352/32.11.1994г. на ПК Каварна и до момента на предявяване на иска за собственост по гр.д.№169/2005г., а с предявяване на иска по чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ давността не се прекъсвала. Освен това твърди, че в производството по гр.д.№169/2005г. не било разгледано възражението им за изтекла в тяхна полза давност върху имотите и нямало сила на присъдено нещо. Освен това прави възражение по иска по сметки. Прави доказателствени искания.

Ответниците А.П.Г., М.П.Ч., Е.И.Г., Д.Н.Г., Н.Н.А., М.Н.Д., И.А.В., Д.  А.П., А.А.П., В.А.П., всичките чрез адв.И.Ж. *** също са депозирали писмен отговор в горния смисъл. Твърдят, че като наследници на А.П.Г. са придобили по давност възстановените им с решение на ПК поземлени имоти. Правят възражения по иска по сметки.

В с.з., ответниците представлявани от адв.И.Ж., поддържат отговорите си и молят да бъде отхвърлен иска за делба на имотите за горницата над 86 дка, които са възстановени на общия наследодател с решение №352/1994г. на ПК Каварна. Освен това поддържат направеното с отговора възражение за придобивна давност по отношение на имотите възстановени на дядо А. и баба М.. Поддържат и искането за косвен съдебен контрол върху решенията на ОСЗ Каварна.

 

 

Ответниците Г.Й.С. и Т.Й.Г. са депозирали писмен отговор чрез адв.О.М.. Считат предявените искове за недопустими, неоснователни и недоказани. По отношение на допустимостта твърдят, че за ищците липсвал правен интерес от завеждане на такъв иск и оспорват факта, че те били наследници на П.Г. Ж., както и оспорват факта на съсобственост върху процесните имоти. Оспорват представените удостоверения за наследници /тяхното съдържание, дата на издаване и авторство/ и молят да се открие производство по чл.193, ал.1 от ГПК. На следващо място считат иска за делба за неоснователен. Оспорва правото на собственост на ищците по отношение на процесните имоти. Твърдят, че Решение № 6631/19.03.2009г. на ОСЗ Каварна, Решение № 352/23.11.1994г. на ПК Каварна и Решение №6646/03.10.2012г. на ОСЗГ Каварна са нищожни. Освен това оспорват съдържанието,  датата на издаване, авторството и компетентността на лицата издали решението. Молят за откриване на производство по оспорването им.

Ответниците оспорват идентичността на имотите описани в исковата молба и тези по решенията на земеделската служба. В тази връзка оспорват на основание чл.193 от ГПК съдържанието и авторството на скиците. Твърдят, че не са във владение на имотите.

Считат иска за претендирането обезщетение за неоснователен, тъй като липсвало съсобственост между страните. Претендират разноски в производството.

Съдът след преценка на събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа и страна следното:

От представеното удостоверение за наследници на общия наследодател – П.Г. Ж., издадено от Кметство с.***, общ.Каварна и останалите многобройни удостоверения за наследници на починали лица преди и в хода на процеса, се установява, че всички те са наследници на общия наследодател. Така ищците са наследници на починалите дъщери на П.Г. Ж. – М.П.Я. и М.П.Д. и по право на заместване. Докато ответниците са наследници на синовете на общия наследодател – X= П.Г. и А.П.Г.. Съгласно Решение №352/23.11.1994г. на наследниците на П. ***  и на основание чл.27 от ППЗСПЗЗ е възстановено правото на собственост съгласно плана за земеразделяне на полска култура от 86.001 дка, имот №*** по плана за земеразделяне на с.***. С решение №6631/19.03.2009г. и на основание чл.27 от ППЗСПЗЗ и влезлия план за земеразделяне на наследниците на П.Г. Ж. се предоставят следните имоти: нива от 18.751 дка, имот с кадастрален №***.21, нива с площ от 18.7409, имот с кад.№***.20, нива с площ от 15.001 дка, имот с кад.№***.18, нива с площ от 15.001 дка, имот с кад.№***.17, нива с площ от 30.000 дка, имот с кад.№***.16, нива с площ от 29.999 дка, имот с кад. №***.15, нива с площ от 30.000 дка, имот с кад.№***.14, нива с площ от 15.001 дка, имот с кад.№***.13 и нива с площ от 14.998, имот с кад.№***.12. с решение №6646 от 03.10.2012г. и на основание чл.27 от ППЗСПЗЗ на наследниците на П.Г. Ж. се предоставя нива с площ от 29.999дка, имот с кад.№***.54, нива с площ от 30.000 дка, имот с кад.№***.55, нива с площ от 7.501 дка, имот с кад.№***.17, нива с площ от 7.501 дка, имот с кад.№***.18 и нива с площ от 37.499 дка, имот с кад.№***.19, всичките по КК на с.***, общ.Каварна. Приложени са скици и данъчни оценки за имотите. Освен това по делото са приложени като доказателства съдебни решения на КРС, ДОС и ВКС от които е видно, че между страните по делото са водени различни спорове във връзка със собствеността на процесните земеделски земи.

По искане на ответниците са изискани и приложени: преписка с вх.№2164 по възстановяване на земите на наследници на X= П.Г., преписка с вх.№1348 на наследници на А.П.Г. и преписка №3561 на наследници на П.Г. Ж..

за доказване процеса на владение на част от ответниците, представлявани от адв.И.Ж., в с.з. са разпитани свидетелите С.П.М.и И.Г.П.. От техните показания става ясно, че дядо П. /общия наследодател/ приживе разделил земята на синовете и дъщерите, на синовете дал по 150 дка, а на дъщерите/защото заминали от семейството/ дал по-малко. Земите на А.Г. от възстановяването ги обработвал внука А.. Свидетелката С.П.М. разказва, че е присъствала когато той давал рента на друг наследник.  А свидетеля П. разказва, че при образуване на ТКЗС-то всеки от синовете влязъл в него със своята земя, а дядо П. с неговата, която си оставил за себе си и бабата. По-късно при възстановяване на земята, св.С.П.М. разказва, че дошли от поземлената комисия и определяли на кого, къде е земята, като определили и земята на А.Г. /сина на П. – общия наследодател/.

С оглед на гореизложеното, правните изводи на съда са следихте:

С решението по допускане на делбата съдът се произнася между кои лице и за кои имоти ще се извърши тя, както и каква е частта на всеки от съделителите. Самото производство е особено исково производство, чрез което се установява и принудително се осъществява потестативното право за прекратяване на съсобствеността /в настоящия случай на основание чл.69 от ЗН/. С оглед особения характер на производството и въпросите, които се разрешават в първата фаза, следва да се приеме, че е релевантно дали между страните по делото е налице съсобственост върху процесните имоти, както и какви са правата им в съсобствеността.

Ищците твърдят, че всички ниви, описани в исковата молаб са наследствени и принадлежат на общия наследодател П.Г. Ж., докато ответниците, наследници на двамата му сина – на А.Г. и на X= Г., твърдят, че не е налице съсобственост, че двете решения на ОСЗ, с които се възстановяват имотите на общия наследодател са нищожни.

В производството спорно между страните е дали е налице съсобственост по отношение на имотите предмет на двете решение на ОСЗ – Решение №6646 и Решение №6631 и дали имотите са съсобствени между всички наследници. Наличието на съсобственост между наследниците е фактът, който следва първо да бъде установен в производството по делба, а след това с оглед на неговата доказаност да се премине към това между кои лица и пир какви квоти следва да бъде поделено делбеното имущество.

По отношение на тези имоти, които са предмет на двете решение на общинската служба е водено исково производство по чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ, с което са признати права на всички наследници на общия наследодател П.Г. Ж..      Влязлото в сила решение по чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ обаче няма конститутивно действие за правото на собственост.  Ищецът по уважен иск с правно основание чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ придобива право на собственост върху спорните имоти не от влизане в сила на решението по чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ, а от влизането в сила на постановеното въз основа на него решение на ОСЗ, което се постановява на основание чл.14, ал.7а от ЗСПЗЗ. В този смисъл е и практиката на ВКС, постановена по реда на чл.290 от ГПК.

На основание чл.14, ал.7а във вр. с чл.7, изр.2 от ЗСПЗЗ е предвидено, че заинтересованите лица имат право да поискат от общинската служба по земеделието да промени лицата, в чиято полза или вреда е издадено решението й. С оглед на тази разпоредба и на основание влязлото в сила решение на ВКС №2040/13.12.2001г. по спора с правно основание чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ, с което е оставено в сила решение №138/14.04.2000г. на ДОС, с което е признато правото на собственост върху порцесните недвижими имоти на наследниците на П.Г. Ж., е следвало заинтересованите лица да подадат заявление до Общинската служба „Земеделие“, която да измени решението по отношение на лицата, в чиято полза е възстановила правото на собственост. Постановяването на това решение на ОСЗ е допустимо само при отправено искане на заинтересованите лица и при наличието на условията по чл.14, ал.7 от ЗСПЗЗ.

Представените и приети като доказателства по делото Решение №6631/19.03.2009г. и Решение 6646/03.10.2012г. не представляват такова решение, постановено на основание чл.14, ал.7а от ЗСПЗЗ, а са нови решения на ОСЗ по чл.27 от ППЗСПЗЗ, след като веднъж вече същата е постановила решения в горния смисъл. Второто по ред решение е нищожно и съдът следва да го прогласи за такова по реда на чл.17, ал.2 от ГПК, като извърши инцидентна проверка относно неговата валидност. В този смисъл Тълкувателно решение №5/14.01.2013г. на ОСГК на ВКС и решение /189/29.10.2015г. по гр.д.№2462/2015г. по описа на ВКС, І г.о.

С оглед на горното съдът счита, че ищците не се легитимират като собственици на недвижимите имоти, предмет на Решение №6631/19.03.2009г. за следните имоти: нива от 18.751 дка, имот с кадастрален №***.21, нива с площ от 18.7409, имот с кад.№***.20, нива с площ от 15.001 дка, имот с кад.№***.18, нива с площ от 15.001 дка, имот с кад.№***.17, нива с площ от 30.000 дка, имот с кад.№***.16, нива с площ от 29.999 дка, имот с кад. №***.15, нива с площ от 30.000 дка, имот с кад.№***.14, нива с площ от 15.001 дка, имот с кад.№***.13 и нива с площ от 14.998, имот с кад.№***.12 и на решение №6646 за следните имоти: нива с площ от 29.999дка, имот с кад.№***.54, нива с площ от 30.000 дка, имот с кад.№***.55, нива с площ от 7.501 дка, имот с кад.№***.17, нива с площ от 7.501 дка, имот с кад.№***.18 и нива с площ от 37.499 дка, имот с кад.№***.19,  тъй като същото не е постановено по реда на чл.14, ал.7а от ЗСПЗЗ и иска за делба относно тези имоти следва да бъде отхвърлен.

Доколкото част от ответниците са направили възражение за придобивна давност съдът счита, че не следва да изследва същата и да се произнася по нея, тъй като се установи, че не е налице съсобственост между страните за част от имотите.

Основателен е иска за делба по отношение на нива с площ от 86.001 дка и представляващ имот №*** по плана за земеразделяне на с.***, общ.Каварна. същата следва да бъде поделена между страните при законовите квоти: за М.Н.Ц. – 45/1440 ид.ч.; за Н.Н.Д. – 45/1440 ид.ч.; за Б.П.Н. – 30/1440 ид.ч.; за П.В.М. – 15/1440 ид.ч.; за Б.В.М. – 15/1440 ид.ч.; за Л.П.Н. – 30/1440 ид.ч.;  за Р.Т.К. – 30/1440 ид.ч.; за П.Г.Г. – 45/1440 ид.ч.; за Н.Ц.И. – 15/1440 ид.ч.; за Г.Д.И. – 15/1440 ид.ч.; за Ц.Д.Т. – 15/1440 ид.ч.; за П.Я.П. – 24/1440 ид.ч.;  за В.С.Я. – 24/1440 ид.ч.; за М.П.С. – 24/1440 ид.ч.; за Н.П.Я. – 24/1440 ид.ч.; за С.Д.В. – 24/14440 ид.ч.; за М.И.С. – 12/1440 ид.ч.; за В.П.С. – 12/1440 ид.ч.; за В.Д.В. – 12/1440 ид.ч.; за А.Д.В. – 12/1440 ид.ч.; за Я.Й.Я. – 24/1440 ид.ч.; за В.Я.Я. – 24/1440 ид.ч.; за Г.Я.И. – 24/1440 ид.ч.; за Н.А.Я. – 36/1440 ид.ч.; за А.К.М. – 18/1440 ид.ч.; за Н.К.А. – 18/1440 ид.ч.; за Е.Н.В. – 24/1440 ид.ч.; за А.И.А. – 8/1440 ид.ч.; за И.А.С. – 8/1440 ид.ч.; за Я.А.А. – 8/1440 ид.ч.; за Т.И.Д. – 10/1440 ид.ч.; за Р.И.Д. – 10/1440 ид.ч.; за М.Б.Д. – 10/1440 ид.ч.; за В.С.К. – 10/1440 ид.ч.; за С.В.К. – 10/1440 ид.ч.; за П.В.К. – 10/1440 ид.ч.; за Н.Н.А. – 24/1440 ид.ч.; за М.Н.Д. – 24/1440 ид.ч.; за Ц.Д.А. – 45/1440 ид.ч.; за Т.Й.Г. – 90/1440 ид.ч.; за Г.Й.Г. – 90/1440 ид.ч.; за П.Й.Г. – 90/1440 ид.ч.; за Е.И.Г. – 24/1440 ид.ч.; за М.  П.Ч. – 24/1440 ид.ч.;за А.П.Г. – 24/1440 ид.ч.; за Д.А.П. – 24/1440 ид.ч.; за А.А.П. – 24/1440 ид.ч.; за В.А.П. – 24/1440 ид.ч.; за Г.А.Г. – 72/1440 ид.ч.; за Г.А.Г. – 72/1440 ид.ч.; за Д.Н.Г. – 24/1440 ид.ч.; за Р.П.В. – 36/1440 ид.ч.; за Г.Й.И. – 15/1440 ид.ч.; за В.Й.Г. – 15/1440 ид.ч.; за Й.Й.Г. – 5/1440 ид.ч.; за Е.Й.Г. – 5/1440 ид.ч.; за С.Й.Г. – 5/1440 ид.ч.; за Д.П.В. – 12/1400 ид.ч.; за Б.Г.В. – 12-1440 ид.ч.; за П.Г.В. – 12/1440 ид.ч.

Водим от гореизложеното, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ДОПУСКА съдебна делба между М.Н.Ц., ЕГН **********,***, Н.Н.Д., ЕГН **********,***,  Б.П.Н., ЕГН **********,***, В.С.К. с ЕГН ********** ***, С.В.К. с ЕГН ********** ***, П.В.К. с ЕГН ********** *** , П.В.М.,      ЕГН  ********** ***, Б.В.М., ЕГН **********,***, Л.П.Н., ЕГН  **********,***, М.Б.Д. с ЕГН ********** ***, Т.И.Д. с ЕГН ********** *** , Р.И.Д. с ЕГН ********** ***,  Р.Т.К.,ЕГН **********,***, П.Г.Г., ЕГН  **********,***, Н.Ц.И.,  ЕГН **********,***, Г.Д.И., ЕГН **********,***, Ц.Д.Т., ЕГН **********,***, А.И.А., ЕГН ********** ***, И.А.С. с ЕГН **********,***, Я.А.А. с ЕГН ********** ***,  П.Я.П., ЕГН **********,***, В.С.Я., ЕГН **********,***, М.П.С., ЕГН **********,***, Н.П.Я., ЕГН **********,***, С.Д.В., ЕГН **********,***, М.И.С.,          ЕГН **********  ***, В.П.С., ЕГН **********,***, Е.Н.В. с ЕГН ********** ***, В.Д.В.,       ЕГН **********  ***, А.Д.В., ЕГН **********,***, Н.А.Я. с ЕГН ********** с адрес ***, А.К.М. с ЕГН *********** ***, Н.К.А. с ЕГН ********** ***, Я.Й.Я.,  ЕГН          **********,***, В.Я.Я., ЕГН **********,***, Г.Я.И., ЕГН **********,***, Н.Н.А., ЕГН **********,***, М.Н.Д., ЕГН **********,***, Г.Й.И. с ЕГН ********** ***, В.Й.Г. с ЕГН ********** ***, Й.Й.Г. с ЕГН ********** ***, Е.Й.Г. с ЕГН ********** ***, С.Й.Г. с ЕГН **********,***, Ц.Д.А., ЕГН **********,***, Т.Й.Г., ЕГН **********,***, Г.Й.С.,          ЕГН  **********,***, П.Й.Г., ЕГН **********,***, Р.П.В. с ЕГН ********** ***, Д.П.В. с ЕГН ********** ***, Б.Г.В. с ЕГН ********** ***, П.Г.В. с ЕГН ********** ***, Е.И.Г.,        ЕГН **********,***, М.П.Ч.,         ЕГН **********,***, А.П.Г.,  ЕГН **********,***, Д.А.П., ЕГН **********,***, А.А.П., ЕГН **********,***, В.А.П., ЕГН **********,***, Г.А.Г., ЕГН **********,***, пл. "***" бл. 2, Вх. А, ап. 12, Д.Н.Г., ЕГН **********,***, на следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ***.7 по КККР на с.***, общ.Каварна, одобрени със Заповед №РД-18-18 от 27.02.2008г. на ИД на АГКК, стар идентификатор 0***, представляващ нива с площ от 86002 кв.м., при съседи: ***.121; ***.20; ***.21; ***.78; ***.125; ***.44, при делбени квоти: за М.Н.Ц. – 45/1440 ид.ч.; за Н.Н.Д. – 45/1440 ид.ч.; за Б.П.Н. – 30/1440 ид.ч.; за П.В.М. – 15/1440 ид.ч.; за Б.В.М. – 15/1440 ид.ч.; за Л.П.Н. – 30/1440 ид.ч.;  за Р.Т.К. – 30/1440 ид.ч.; за П.Г.Г. – 45/1440 ид.ч.; за Н.Ц.И. – 15/1440 ид.ч.; за Г.Д.И. – 15/1440 ид.ч.; за Ц.Д.Т. – 15/1440 ид.ч.; за П.Я.П. – 24/1440 ид.ч.;  за В.С.Я. – 24/1440 ид.ч.; за М.П.С. – 24/1440 ид.ч.; за Н.П.Я. – 24/1440 ид.ч.; за С.Д.В. – 24/14440 ид.ч.; за М.И.С. – 12/1440 ид.ч.; за В.П.С. – 12/1440 ид.ч.; за В.Д.В. – 12/1440 ид.ч.; за А.Д.В. – 12/1440 ид.ч.; за Я.Й.Я. – 24/1440 ид.ч.; за В.Я.Я. – 24/1440 ид.ч.; за Г.Я.И. – 24/1440 ид.ч.; за Н.А.Я. – 36/1440 ид.ч.; за А.К.М. – 18/1440 ид.ч.; за Н.К.А. – 18/1440 ид.ч.; за Е.Н.В. – 24/1440 ид.ч.; за А.И.А. – 8/1440 ид.ч.; за И.А.С. – 8/1440 ид.ч.; за Я.А.А. – 8/1440 ид.ч.; за Т.И.Д. – 10/1440 ид.ч.; за Р.И.Д. – 10/1440 ид.ч.; за М.Б.Д. – 10/1440 ид.ч.; за В.С.К. – 10/1440 ид.ч.; за С.В.К. – 10/1440 ид.ч.; за П.В.К. – 10/1440 ид.ч.; за Н.Н.А. – 24/1440 ид.ч.; за М.Н.Д. – 24/1440 ид.ч.; за Ц.Д.А. – 45/1440 ид.ч.; за Т.Й.Г. – 90/1440 ид.ч.; за Г.Й.Г. – 90/1440 ид.ч.; за П.Й.Г. – 90/1440 ид.ч.; за Е.И.Г. – 24/1440 ид.ч.; за М.  П.Ч. – 24/1440 ид.ч.;за А.П.Г. – 24/1440 ид.ч.; за Д.А.П. – 24/1440 ид.ч.; за А.А.П. – 24/1440 ид.ч.; за В.А.П. – 24/1440 ид.ч.; за Г.А.Г. – 72/1440 ид.ч.; за Г.А.Г. – 72/1440 ид.ч.; за Д.Н.Г. – 24/1440 ид.ч.; за Р.П.В. – 36/1440 ид.ч.; за Г.Й.И. – 15/1440 ид.ч.; за В.Й.Г. – 15/1440 ид.ч.; за Й.Й.Г. – 5/1440 ид.ч.; за Е.Й.Г. – 5/1440 ид.ч.; за С.Й.Г. – 5/1440 ид.ч.; за Д.П.В. – 12/1400 ид.ч.; за Б.Г.В. – 12-1440 ид.ч.; за П.Г.В. – 12/1440 ид.ч.

ОТХВЪРЛЯ иска за делба на следните недвижими имоти: поземлен имот  НИВА с площ от 37499кв.м, с идентификатор № ***.19,  находящ се в землището на с.***, общ.Каварна при граници и съседи: ПИ ***.18, ***.78, ***.21, ***.121, ***.17; поземлен имот   НИВА с площ 7501кв.м, с идентификатор № ***.18,  находящ се в землището на с.*** общ.Каварна при граници и съседи: ПИ ***.10, ***.11, ***.12, ***.78, ***.19, ***.17; поземлен имот  НИВА с площ 18749кв.м, с идентификатор № ***.20,  находящ се в землището на с.*** общ.Каварна при граници и съседи: ПИ ***.19, ***.21, ***.7, ***.121; поземлен имот НИВА с площ 18751кв.м, с идентификатор № ***.19,  находящ се в землището на с.*** общ.Каварна при граници и съседи: ПИ ***.78, ***.7, ***.20; поземлен имот НИВА с площ 7501кв.м, с идентификатор № ***.17,  находящ се в землището на с.*** общ.Каварна при граници и съседи: ПИ ***.82, ***.9, ***.10, ***.18, ***.19, ***.121; поземлен имот НИВА с площ 30000кв.м, с идентификатор № ***.16,  находящ се в землището на с.*** общ.Каварна при граници и съседи: ПИ ***.110, ***.15, ***.63, ***.17; поземлен имот НИВА с площ 15001кв.м, с идентификатор № ***.17,  находящ се в землището на с.*** общ.Каварна при граници и съседи: ПИ ***.110, ***.16, ***.63, ***.18; поземлен имот НИВА с площ 29999кв.м, с идентификатор № ***.15,  находящ се в землището на с.*** общ.Каварна при граници и съседи: ПИ ***.110, ***.14, ***.63, ***.16; поземлен имот НИВА с площ 15001кв.м, с идентификатор № ***.18,  находящ се в землището на с.*** общ.Каварна при граници и съседи: ПИ ***.110, ***.17, ***.63, ***.4; поземлен имот НИВА с площ 30000кв.м, с идентификатор № ***.14,  находящ се в землището на с.*** общ.Каварна при граници и съседи: ПИ ***.110, ***.13, ***.63, ***.15; поземлен имот НИВА с площ 15001кв.м, с идентификатор № ***.13,  находящ се в землището на с.*** общ.Каварна при граници и съседи: ПИ ***.12, ***.63, ***.14, ***.110; поземлен имот НИВА с площ 14998кв.м, с идентификатор № ***.12,  находящ се в землището на с.*** общ.Каварна при граници и съседи: ПИ ***.8, ***.63, ***.13, ***.110; поземлен имот НИВА с площ 29999кв.м, с идентификатор № ***.54,  находящ се в землището на с.*** общ.Каварна при граници и съседи: ПИ ***.24, ***.169, ***.55, ***.177, ***.23; поземлен имот НИВА с площ 30000кв.м, с идентификатор № ***.55,  находящ се в землището на с.*** общ.Каварна при граници и съседи: ПИ ***.54, ***.169, ***.21, ***.46, ***.177., като неоснователен.

ОСЪЖДА М.Н.Ц., ЕГН **********,***, Н.Н.Д., ЕГН **********,***,  Б.П.Н., ЕГН **********,***, В.С.К. с ЕГН ********** ***, С.В.К. с ЕГН ********** ***, П.В.К. с ЕГН ********** *** , П.В.М.,        ЕГН  ********** ***, Б.В.М., ЕГН **********,***, Л.П.Н.,          ЕГН  **********,***, М.Б.Д. с ЕГН ********** ***, Т.И.Д. с ЕГН ********** *** , Р.И.Д. с ЕГН ********** ***,  Р.Т.К.,ЕГН **********,***, П.Г.Г., ЕГН          **********,***, Н.Ц.И.,  ЕГН **********,***, Г.Д.И., ЕГН **********,***, Ц.Д.Т., ЕГН **********,***, А.И.А., ЕГН ********** ***, И.А.С. с ЕГН **********,***, Я.А.А. с ЕГН ********** ***,  П.Я.П., ЕГН **********,***, В.С.Я., ЕГН **********,***, М.П.С., ЕГН **********,***, Н.П.Я., ЕГН **********,***, С.Д.В., ЕГН **********,***, М.И.С.,          ЕГН **********  ***, В.П.С., ЕГН **********,***, Е.Н.В. с ЕГН ********** ***, В.Д.В.,       ЕГН **********  ***, А.Д.В., ЕГН **********,***, Н.А.Я. с ЕГН ********** с адрес ***, А.К.М. с ЕГН *********** ***, Н.К.А. с ЕГН ********** ***, Я.Й.Я.,  ЕГН          **********,***, В.Я.Я., ЕГН **********,***, Г.Я.И., ЕГН **********,***, да заплатят държавна такса в полза на Каварненски районен съд в размер на 100.00 /сто/ лева, съгласно чл.9 от Тарифа за държавните такси, както и 5 /пет/ лева за служебно издаване на изпълнителен лист.

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд Добрич в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                    РАЙОНЕН  СЪДИЯ:…………………….