Н Е П Р И С Ъ С Т В Е НО    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

гр. Каварна, 25.05.2018г.

 

В  И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на двадесет и шести април две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА

 

при секретаря А.М.като разгледа докладваното от съдия Узунова  гр.д. №608 по описа за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявен е иск с правно основание чл.422 във вр. с чл.415 ГПК.

В исковата молба на „***“ ЕАД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.***, район ***, ул.“***“, №*, чрез адв.В.П.Г., с адрес: ***, против Т.П.Т. с ЕГН ********** ***, с която е предявен иск с правно основание чл.422, вр. с чл.415 ГПК се излага, че на ***2003г. е сключен договор с индивидуален потребителски номер  № ***и ID на клиента *** от ***2003г., новиран на ***2017г. При новирането през 2014г. ответника Т. се е възползвал от преференциални условия на оператора и е сключил договор за продажба на  изплащане  №***  за мобилен апарат   ***със сериен номер ***за срок от 23 месеца.  Твърди,  че със срока на договора били издадени общо 11  фактури. Тъй като ответникът не изпълнил задълженията  си по договора,  ищецът  предсрочно прекратил едностранно  сключения  договор  и  начислил неустойка за предсрочното прекратяване на договора  в размер на  415 лв. Задължението,  което дължал ответника било  в  размер на 540,48 лева,  от които 125,48  лева   незаплатена далекосъобщителна  услуга и 415,00   неустойка за предсрочно прекратяване на договора.  

В срока на действието на договора за мобилни услуги ****** е ответникът  не е изпълнил свои парични задължения, като са му издадени следните фактури: сметка №*** от дата ***.2015г.;  фактура №*** за период от 07.07.2014-06.08.2014г. и приложение А;  фактура №***  за период от 07.08.2014-06.09.2014г. и приложение А; фактура №*** за период от 07.09.2014-06.10.2014г. и приложение А; фактура №***за период от 07.10.2014-06.11.2014г. и приложение А; фактура №*** за период от 07.11.2014-06.12.2014г. и приложение А; фактура №*** за период от 07.12.2014-06.01.2015г. и приложение А; фактура №*** за период от 07.01.2015-06.02.2015г. и приложение А; договор за продажба на изплащане №*** от ***2014г.  и приложение №2; договор №*** от ***2014г. и приложение №1; допълнение към приложение №1 към договор №*** от ***2014г.; приложение №3 към договор №*** от ***2014г.; заявление за активиране или деактивиране на Екстри към договор № *** от ***2014г.; фактура №*** от 17.04.2014г.

След настъпване изискуемостта по фактурите и прекратяване на правоотношенията между страните, ответникът не е изпълнил задълженията си по посочените договори, като не е заплатил в срок всички дължими към Оператора суми за потребени договорни услуги. Мобилният оператор е прекратил едностранно сключените с абоната Т.П.Т.  договори за далекосъобщителни услуги и са му начислили неустойка за предсрочното прекратяване.  Поради липса на плащания на 07.08.2017г„***“ ЕАД подава Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК до Районен съд - гр. Каварна  срещу Т.П.Т., в което се претендират: главница в размер 540,48лв, от които 125,48лв. – незаплатена далекосъобщителна услуга и 415.00лв. – неустойка за предсрочно прекратяване на договор за далекосъобщителна услуга, ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението – 07.08.2017г. до окончателното плащане на вземането, сумата от 29,39лв., представляваща мораторна лихва, начислена върху главницата за период от 05.04.2015г. до 24.07.2017г., както и сумата от 205.00лв. представляваща деловодни разноски по заповедното производство. Образувано е ч.гр.д. № 487/2017г. по описа на PC Каварна.  В предоставения от съда двуседмичен срок от страна на Т.П.Т.  е подадено възражение, в резултат на което за ***“ ЕАД възниква правен интерес от завеждане на установителен иск за вземанията на дружеството срещу нея.

С оглед изложеното ищеца  моли съдът като вземе предвид гореизложеното  и след като се увери в основателността на предявения от ***“ ЕАД иск, да постанови съдебно решение, с което да признае за установено, че ***“ ЕАД, с ЕИК *** има следните вземания срещу Т.П.Т.  с ЕГН **********  с адрес: ***,  а именно:  540,48лв, от които 125,48лв. – незаплатена далекосъобщителна услуга и 415.00лв. – неустойка за предсрочно прекратяване на договор за далекосъобщителна услуга, ведно със законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 07.08.2017г. до окончателното изплащане на вземането.  Прави искане на основание чл.78 ГПК за осъждане на ответника да заплати и разноските направени в настоящото производство.   С исковата молба е направено искане   да се приложи към делото Ч.Гр.д. №487/2017г. на РС-Каварна.

В срока по чл. 131 от ГПК ответникът е подал писмен отговор, с който оспорва предявения иск като неоснователен. Възразява, че не е новирал договор № ***на ***2015г. с ищеца, като твърди, че не е подписвал такъв договор и не е ползвал услугата. Оспорва и договор за продажба на изплащане на мобилен апарат ***със сериен номер ***за срок от 23 месеца, като твърди, че не е подписвал такъв договор и не е получавал телефонен апарат. Ответникът оспорва истинността на приложените към исковата молба доказателства – 1.Договор № ***/***2014г.; Приложение № 1 и Допълнение към Приложение 1, Приложение 3 и заявление за активиране и деактивиране на екстри, които са неразделна част от посочения договор; 2. Договор за продажба на изплащане № ***/***2014г. с приложена фактура № ***/17.04.2015г. Предявява насрещен иск с правно основание  чл.45 от ЗЗД за възстановяване на недължимо платена сума в размер на 137,42лв., платена на ищеца като вноска за неизползвани услуги и за телефон, за какъвто ищецът по насрещния иск твърди, че е не получавал от Оператора. Претендира и разноски в производството.  

В срока по чл. 131 от ГПК ответникът по насрещният иск -  „***“ ЕАД не депозира отговор и не прави възражения.  

Ответникът, чрез пълномощника си по делото адв. Г.Г. – ***  е формулирал искане по чл. 238, ал.2 ГПК за постановяване на неприсъствено решение срещу ищеца, което съда намира за основателно, тъй като са налице предпоставките на чл.239, ал.1 от ГПК.Ищецът не се е явил в първото по делото съдебно заседание, за което е бил редовно призован, не е изпратил представител,като не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие, не е взел становище по отговора на исковата молба. На страните са били указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание – тази информация се съдържа в текста на съобщението до страните. Съдът намира, че е налице и предпоставката по чл. 239, ал. 1, т. 2 ГПК – с оглед направените от ответника възражения и ангажираните от страната доказателства исковете са вероятно неоснователни. Ето защо предявените искове следва да бъдат отхвърлени, без решението да се мотивира по същество.

На основание чл. 78, ал. 3 ГПК в полза на ответника следва да бъдат присъдени направените по делото разноски, които се констатираха в размер на 450.00лв., от които 50лв. – внесена държавна такса и 400лв. – адвокатски хонорар.

По изложените съображения, Каварненският районен съд,

 

 

 

 

Р Е Ш И :

 

   ОТХВЪРЛЯ предявените от „***“ ЕАД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.***, район ***, ул.“***“, №*, чрез адв.В.П.Г., с адрес: ***, против Т.П.Т. с ЕГН ********** ***, с който  се иска да се признае за установено, че  Т.П.Т.  с ЕГН **********  с адрес: *** дължи присъдената със заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК № 245/08.08.2017г. по Ч.Гр.д.№ 487/2017г. на КРС сума от 540,48лв., съставляваща главница, дължима по договор с индивидуален потребителски номер  № ***и ID на клиента *** от ***2003г., новиран на ***2017г., по който са издадени следните  фактури: №*** за период от 07.07.2014-06.08.2014г. фактура №***  за период от 07.08.2014-06.09.2014г.; фактура №*** за период от 07.09.2014-06.10.2014г.; фактура №***за период от 07.10.2014-06.11.2014г.; фактура №*** за период от 07.11.2014-06.12.2014г.; фактура №*** за период от 07.12.2014-06.01.2015г.; фактура №*** за период от 07.01.2015-06.02.2015г. и фактура №*** от 17.04.2014г., от които:  сумата от 125,48 лева- незаплатени далекосъобщителна услуга; сумата 415,00лв. – неустойка предсрочно прекратяване на договор за далекосъобщителна услуга,  ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението – 07.08.2017г., както и сумата от 29,39лв., представляваща мораторна лихва, начислена върху главницата за период от 05.04.2015г. до 24.07.2017г., както и сумата от 205.00лв. представляваща деловодни разноски по заповедното производство по Ч.Гр.д.№ 487/2017г. по описа на PC Каварна.

          ОСЪЖДА „***“ ЕАД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.***, район ***, ул.“***“, №*, чрез адв.В.П.Г., с адрес: *** да заплати на Т.П.Т.  с ЕГН **********  с адрес: ***, представляван от адв. Г.Г. – ***, сумата от 137,42/ сто тридесет и седем лева и четиридесет и две стотинки/ лева по предявеният насрещен иск с правно основание  чл.45 от ЗЗД за възстановяване на недължимо платена сума, както и  сумата от 450.00 / четиристотин и петдесет / лева – разноски в производството – платена държавна такса по насрещния иск в размер на 50.00лв. и адвокатско възнаграждение – 400лв., на основание чл. 78, ал. 3 ГПК.

              Решението не подлежи на обжалване.

             

 

 

                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:……