ПРОТОКОЛ

гр. Каварна,  17.05.2018 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание на седемнадесети май през  две хиляди и  осемнадесета година  в състав:

 

       Председател: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

                                                Съд. заседатели:

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора:                                                         сложи за разглеждане

Гр. д. № 61 по описа за 2018 година,   докладвано от Районния съдия.

След спазване разпоредбите на чл. 142 ал. 1 от ГПК на именното повикване в 11.05 часа се явиха: 

 

ИЩЕЦЪТ Р.Б.П.А. редовно призован се явява лично и се представлява от адв. Б.Б. ***, редовно упълномощен и приет по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Р.П.Д. редовно призована се явява лично и се представлява от адв.  М.С. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

КОНТРОЛИРАЩА СТРАНА Дирекция „Социално подпомагане” гр. Каварна редовно  призована не се явява представител.  Депозиран е социален доклад.

ПРЕВОДАЧЪТ Ю.Ж.С. редовно призована се явява.

СЪДЪТ запитва страните имат ли възражения по хода на делото.

АДВ.   Б. –  Принципно няма пречки по хода на делото с оглед редовното призоваване на всички страни.

АДВ. С. – Няма пречки. Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като взе предвид, че липсват процесуални пречки, страните са редовно призовани, надлежно се представляват от упълномощени представители, не правят възражения по хода на делото и на основание чл.142 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО В ДНЕШНОТО СЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЕ ПО ПРИВРЕМЕННИТЕ МЕРКИ

СЪДЪТ снема самоличността на преводача.

Ю.Ж.С. – родена на *** г. в ****, българска гражданка, неосъждана.

ПРЕВОДАЧЪТ предупреден за отговорността по чл. 290 ал. 2 от НК.

АДВ. Б. – На път сме да се споразумеем по отношение на делото, не само по привременните мерки по отношение на родителски права, режима на свиждане и издръжката.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

На основание чл. 234, ал. 1 от ГПК СЪДЪТ

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОДОБРЯВА постигнатата между страните съдебна спогодба, намирайки, че не противоречи на закона и на добрите нрави, по силата на която:

Упражняването на родителските права по отношение на малолетните деца К.Б.Р., ЕГН: ********** и А.Н.Н.Р., ЕГН: ********** се предоставят на тяхната майка Р.П.Д., ЕГН: ********** ***, която да се грижи за тяхното отглеждане и възпитание.

Определя местоживеене на малолетните деца К.Б.Р., ЕГН: ********** и А.Н.Н.Р., ЕГН: ********** в дома на тяхната майка Р.П.Д., ЕГН: ********** ***

Определя режим на лични контакти на бащата Р.Б.П.А., роден *** г., от ****, със статут на постоянно пребиваващ с Удостоверение за пребиваване № ****, с адрес общ. ****, гр. ****, ул. „****“ № * с малолетните деца К.Б.Р., ЕГН: ********** и А.Н.Н.Р., ЕГН: ********** както следва: всяка първа и трета седмица от месеца от петък от 17.00 часа до неделя до 17.00ч. с преспиване в дома на бащата, който ще ги взема в петък в 17.00 ч. от гр. ****, а майката ще ги взема от дома на бащата в гр. **** в 17.00 ч., срещу заплащане на транспорта от страна на бащата. При боледуване на децата режимът ще се осъществява в следващата седмица. Освен това 15 дни през юли месец и 15 дни през месец август, когато майката не е в платен годишен отпуск, както и всяка четна година Коледните празници  - от 24.12. до 28.12. включително да прекарват с майка си, а Новогодишните празници – от 29.12. до 02.01. включително с баща си, а нечетна година Коледните празници - от 24.12. до 28.12. включително да прекарват с баща си, а Новогодишните празници – от 29.12. до 02.01. включително с майка си, както и по два дни по време на Великденските празници децата ще бъдат при баща си и по два дни при майка си, като на четна година бащата ще ги взима първите два дни, а на нечетна година вторите два дни. След като навършат децата седем годишна възраст и същите започнат училище всяка четна година пролетната ваканция първите пет дни  ще бъдат при бащата и пет дни при майката, а на нечетна година обратно.

Осъжда Р.Б.П.А., роден *** г., от ****, със статут на постоянно пребиваващ с Удостоверение за пребиваване № ****, с адрес общ. ****, гр. ****, ул. „****“ № * да заплаща ежемесечна издръжка на малолетните деца К.Б.Р., ЕГН: ********** и А.Н.Н.Р., ЕГН: ********** чрез тяхната майка Р.П.Д., ЕГН: ********** в общ размер на 500.00 лв., като 300.00 лв. за детето А.Н.Н.Р., ЕГН: ********** и 200.00 лв. за детето К.Б.Р., ЕГН: **********, платими до 5-то число на текущия месец, считано от 01.05.2018 г., ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска до настъпване на законови пречки за нейното изменяване или прекратяване. Майка Р.П.Д., ЕГН: ********** не претендира издръжка за минало време.

Осъжда Р.Б.П.А., роден *** г., от ****, със статут на постоянно пребиваващ с Удостоверение за пребиваване № ****, с адрес общ. ****, гр. ****, ул. „****“ № * да заплати на майката Р.П.Д., ЕГН: ********** сумата от 200.00 лв., представляваща разликата по определения размер на издръжката за месец май 2018 г.

Разноските остават така, както са направени от страните.

 

ОСЪЖДА Р.Б.П.А., роден *** г., от ****, със статут на постоянно пребиваващ с Удостоверение за пребиваване № ****, с адрес общ. ****, гр. ****, ул. „****“ № *  да заплати Държавна такса върху размера на присъдената издръжка в полза на Държавата по сметка на Каварненски районен съд в размер на 360.00 (триста и шестдесет) лв., представляваща 2% върху споразумението за издръжката.

 

         ДА СЕ ИЗПЛАТИ на преводача Ю.Ж.С. сумата от 100.00 лв., внесени от страна на ищеца.

         ДА СЕ ИЗДАДЕ служебна бележка.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. д. № 61/2018 г. по описа на КРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за одобряване на спогодбата не подлежи на обжалване, а в частта за прекратяване производството по делото подлежи на обжалване в едноседмичен срок пред ДОС, считано от днес.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 13.45 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен  на 17.05.2018 г.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                       

 

 

СЕКРЕТАР: