Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Каварна, 14.11.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание проведено на четиринадесети ноември през двехиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

при секретаря а.м. и в присъствието на прокурора ……….………….. като разгледа докладваното от съдията Гр.Д. № 615 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл.7 и следващите от Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН).

Образувано е по молба на Г.В.К. ***, за предприемане на мерки за защита по смисъла на ЗЗДН, срещу И.П.Т., с ЕГН **********, с когото молителката е съжителствала на съпружески начала.

Така мотивиран, съдът

Р  Е  Ш  И:

 

НАЛАГА МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА срещу домашно насилие, упражнявано над Г.В.К. с ЕГН **********,***, от лицето, с което е съжителствала на съпружески начала И.П.Т. с ЕГН **********, с адрес ***, по чл.5, ал.1, т.1 и т.3 от ЗЗДН, както следва:

ЗАДЪЛЖАВА И.П.Т. да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Г.В.К..

ЗАБРАНЯВА на И.П.Т., да приближава на разстояние по-малко от 50 /петдесет/ метра Г.В.К. и ЖИЛИЩЕТО КОЕТО ОБИТАВА, находящо се на адрес *********, за срок от 6 (шест) месеца, считано от постановяване на настоящото решение.

НАЛАГА на И.П.Т. с ЕГН **********, глоба в размер на 200 (двеста) лева, на основание чл.5, ал.4 от ЗЗДН.

ОСЪЖДА И.П.Т. с ЕГН **********, да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, по бюджетната сметка на Каварненски районен съд държавна такса в размер на 25 лв. (двадесет и пет лева) на основание чл.11, ал.2 от ЗЗДН, както и 5 (пет) лева в случай на служебно издаване на един изпълнителен лист.

ОСЪЖДА И.П.Т. с ЕГН **********, да заплати на Г.В.К. с ЕГН **********, сумата от 250.00 /двеста и петдесет/ лева, представляваща направените по делото разноски, на чл.78, ал.1 от ГПК.

ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД, която да се връчи на двете страни и на РУ Шабла. В заповедта да се укаже, че при неизпълнението й, полицейският орган констатирал нарушението, задържа нарушителя и уведомява незабавно органите на прокуратурата.  

Решението подлежи на обжалване пред Добрички окръжен съд в 7-дневен срок, от връчването му на страните, като обжалването не спира изпълнението на заповедта.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………