Р Е Ш Е Н И Е

гр.Каварна 21.05.2019 г.

 

В   ИМЕТО   НА  НАРОДА

 

Каварненският районен съд в публично заседание на двадесет и първи май през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА     

при участието на секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора …………………, като разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 618 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 247, ал. 1 ГПК.

С молба вх. № 1542/24.09.2019 г. адвокат В.Г. от САК, като пълномощник на „А1 България” ЕАД /”Мобилтел” ЕАД/, ЕИК 131468980, е поискала от съда да допусне поправка на очевидна фактическа грешка допусната в диспозитива на решение № 37/22.03.2018 г. и издадения въз основа на него изпълнителен лист № 210/11.09.2018 г., изразяваща се в неправилно посочване на ЕГН на ответника.

След преценка на молбата и приложените по делото доказателства, съдът намира, че се касае за допусната очевидна фактическа грешка изразяваща се в несъответствие между формираната в мотивите воля на съда и външното й изразяване в диспозитива на съдебното решение, която следва да бъде поправена по реда на чл. 247, ал. 1 от ГПК, като в диспозитива на решение № 37/22.03.2018 г., постановено по гр.д. № 618/2017 г. и в издадения въз основа на него изпълнителен лист № 210/11.09.2018 г., ЕГН на ответника В.С.У., вместо „660327921”,  се чете  „**********”.

Предвид гореизложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА на основание чл. 247 ГПК, поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 37/22.03.2018 г., постановено по гр. д. № 618/2017 г. на КРС, вписано под № 27/22.03.2018 г., т. І, стр. 76, в регистъра по чл. 235, ал. 5 от ГПК,  и в издадения въз основа на него изпълнителен лист № 210/11.09.2018 г., ЕГН на ответника В.С.У., вместо „660327921”,  се чете  „**********”.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните.

След влизане в сила настоящото решение да се счита за неразделна част от решение № 37/22.03.2018 г., постановено по гр. д. № 618/2017 г. на КРС, вписано под № 27/22.03.2018 г., т. І, стр. 76, в регистъра по чл. 235, ал. 5 от ГПК.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………