Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Каварна 22.03.2018 г.

 

В   ИМЕТО   НА  НАРОДА

 

Каварненският районен съд в публично заседание на шести февруари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА      

 

при участието на секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора …………………, като разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 618 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявен е иск с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК, вр. с чл. 415, ал. 1 ГПК, вр. с чл. 79, ал. 1 ЗЗД.

Ищцовото дружество "МОБИЛТЕЛ" ЕАД твърди, че е сключило с ответника В.С.У. договор с индивидуален потребителски номер ***/24.09.2009 г., новиран за срок от още 24 месеца на 19.10.2012г. Съгласно подписано Приложение 1, на ответника били предоставени услуги за телефонен номер 0884272526 по тарифен план Мтел Моби М, с месечна абонаментна такса 19,90 лв. Твърди, че на същата дата ответникът се е възползвал от преференциална бонус схема на Оператора, с която му била предоставяна услугата „пренос на данни” по тарифен план Mtel Surf NoLimit S с месечна абонаментна такса 9,90 лв. за телефонен номер 0884272526. По същата схема ответникът е сключил Договор за лизинг У 0168668 за мобилен апарат SAM Galaxy AcePlus Панел Tri Surf&Talk XS 24 м за срок от 24 месеца. Ищецът твърди, че е изпълнил задълженията си по посочените договори, което не било направено от ответника в сроковете, посочени в договорите и Общите условия на "Мобилтел" ЕАД, а именно не е заплатил парично задължение в общ размер на 102,51 лева, представляваща сборът от сумите по 2 броя фактури: с № 305194458/24.12.2014г. с падеж на плащане 13.01.2015 г., за отчетен период от 21.11.2014 г. до 20.12.2014 г., за ползвани далекосъобщителни услуги за сумата от 52.82 лв. и с № ***/24.01.2015 г. с падеж на плащане 13.02.2015 г., за отчетен период от 21.12.2014 г. до 20.01.2015 г., за ползвани далекосъобщителни услуги за сумата от 49.69 лв.

За посочената суми, на 07.08.2017 г. ищецът депозирал заявление по чл. 410 ГПК срещу ответника и била издадена заповед за изпълнение на парично задължение, като в определения от закона срок е постъпило възражение срещу заповедта за изпълнение, поради което в указания от съда едномесечен срок ищецът депозирал настоящата искова молба за установяване със сила на присъдено нещо, че е носител на правата на вземания, за които е издадена заповедта. С оглед изложеното, ищецът моли, да бъде поставено решение, с което да се признае за установено, че ответникът му дължи сумата от 102.51 лв. представляваща незаплатена и потребена далекосъобщителна услуга.  Претендира и направените по делото разноски.

В съдебно заседание не се явява представител. Депозирано е писмено становище, в което се излагат подробни съображения в подкрепа основателността на иска.

В срока по чл. 131 ГПК, ответникът не депозира отговор на исковата молба.

В съдебно заседание ответникът се явява лично, като заявява, че оспорва предявения иск, т.к. не е ползвал посочената от ищеца мобилна услуга. Твърди, че през процесния период не е имал работещ телефонен апарат, което е препятствало ползването на услугите по договора. Моли за отхвърляне на иска. Не ангажира доказателства във връзка с твърденията си.

След съвкупна преценка на доказателствата по делото, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

На 24.09.2009 г. между "Мобилтел" ЕАД (оператор) и В.С.У. (абонат) е сключен договор № ***, според който операторът се е задължил да предоставя на абоната услуги чрез своята обществена мобилна наземна мрежа съгласно Общите условия и приложенията, представляващи неразделна част от договора. Договорът е сключен за срок от една година (приложение към договор № ***/24.09.09 г.), считано от датата на подписването му. С анекс от 19.10.2012 г. срокът на договора е удължен с 24 месеца, считано от датата на издаване на първата таксуваща фактура след сключване на анекса. Конкретните условия на договора са материализирани в приложение № 1, съгласно което на ответника били предоставени услуги за телефонен номер 0884272526 по тарифен план Мтел Моби М с месечна абонаментна такса 19,90 лв. Ответникът се е възползвал от преференциална бонус схема на Оператора, с която му била предоставяна услугата „пренос на данни” по тарифен план Mtel Surf NoLimit S с месечна абонаментна такса 9,90 лв. за телефонен номер 0884272526, като по същата схема ответникът е сключил Договор за лизинг У 0168668 за мобилен апарат SAM Galaxy AcePlus Панел Tri Surf&Talk XS 24 м за срок от 24 месеца. Договорът е подписан от абоната, който е декларирал, че е получил екземпляр от Общите условия и действащия ценоразпис на "Мобилтел" ЕАД, като също е декларирал с подписа си, че е получил мобилен апарат SAM Galaxy AcePlus Панел Tri Surf&Talk XS 24 м, на стойност 422,40 лева. Част от този договор е погасителния план, според който вноските са на стойност 14.08 лева без ДДС (16.90 лева с ДДС).

По делото са представени и приети заверени копия на 2 фактури относно следните стойности на предоставени услуги: фактура № 0305194458/ 24.12.2014 г. за сумата от 52,82 лева с ДДС – 44,02 лева месечни такси (абонаментни такси, лизингови вноски, пакети минути и др.), 37,60 лева - за ползвани услуги (от които е направена отстъпка -37,60 лева) и 8.80 лева – ДДС, и фактура № 0***/24.01.2015 г. за сумата от 49,69 лева с ДДС – 41,41 лева месечни такси (абонаментни такси, лизингови вноски, пакети минути и др.), 26,72 лева за ползвани услуги – разговори, данни, съобщения и др.такси и услуги (от които е направена отстъпка-26,72 лв.) и 8.28 лв. – ДДС.

 С оглед липсата на плащане по посочените фактури, на 07.08.2017 г. ищецът е подал заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 ГПК, като със заповед № 247/08.08.2017 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК, издадена по ч.гр.д. № 485/2017 г. по описа на Районен съд Каварна, е разпоредено длъжникът В.С.У. да заплати на „Мобилтел” ЕАД гр.Враца, сумата 102,51 лева, представляваща главница за незаплатени далекосъобщителни услуги по договор У 0168668 от 24.09.2009 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението – 07.08.2017 г. до окончателно изплащане на вземането; сумата 25,36 лева, представляваща мораторна лихва върху главницата за периода от 14.02.2015 г. до 24.07.2017 г., както и разноските по делото в размер на 205.00 лева. В заповедта е посочено, че вземането на кредитора произтича от незаплатено задължение по договор за далекосъобщителни услуги, по който са издадени фактури № 305194458/24.12.2014г. и № ***/24.01.2015 г.

При така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

 Страните са били обвързани от валидно възникнало правоотношение по договор № ***/24.09.2009 г. за осигуряване на електронни съобщителни услуги – пренос на данни + преносим компютър + VMC устройство и лизингова вещ. Ищецът, в качеството си на оператор се е задължил да предоставя на ответника, като абонат, посочените услуги, а за абоната е възникнало задължение да заплаща цената им. Съдът намира така сключения договор с последващ анекс към него за валидно сключен и пораждащ права и задължения за двете страни. Договорът и анекса са подписани от ответника, който не е оспорил автентичността на документите. Породилият действие договор вменява в задължение на абоната да заплаща ежемесечно, въз основа на издадена от оператора фактура, цените на предоставените му услуги заедно с дължимата месечна абонаментна такса за съответния тарифен план за следващ месец, дължимата месечна такса за допълнителни услуги за следващ месец, както и дължимите лизингови вноски по договора за лизинг. Броят видът и цените на предоставените от оператора и ползвани от абоната услуги се посочва във фактурата за съответния едномесечен период. Абоната се е задължил да заплаща цената на ползваните от него услуги в срок до 15 дни, считано от датата на издаване на фактурата, независимо от това дали е получил същата.

Установи се от приложените към исковата молба доказателства, че ищецът е изпълнил задълженията си по договора, като е издал фактури за всеки месец от процесния период. Същите отразяват ползваните от ответника мобилни услуги, стойността на дължимата фиксирана месечна вноска за лизинговия апарат, както и размера на абонаментните такси. Подробно е описана информацията с отбелязване на минутите на провежданите телефонни разговори и броя изпратени sms, посочени са уговорените между страните отстъпи по тарифен план и е извършено необходимото приспадане от общия размер на начислените суми за всяко потребление по вид.

 Ответникът  не е оспорил в срок по т. 26.6 от ОУ – шестмесечния срок след датата на издаване на фактурата, начислената сума, в случай, че смята че същата е неправилно формирана, с оглед на което съдът приема, че процесните фактури и приложенията към тях установяват доставката на изброените в тях по видове услуги.

С оглед разпределената му доказателствена тежест ответникът не е ангажирал доказателства, да е изпълнил задълженията си по процесните фактури, поради което  съдът намира, че същият дължи на "Мобилтел" ЕАД претендираните суми по двете фактури в общ размер 102,51 лв. Посочената сума се дължи от ответника ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК (чл. 422, ал. 1 от ГПК), за което е образувано ч.гр.д.№ 485/2017 г. по описа на РС Каварна – 07.08.2017 г. до окончателното изплащане.

С издадената заповед по искане на заявителя е разпоредено длъжникът  да заплати и сумата 25,36 лева, представляваща мораторна лихва върху главницата за периода от 14.02.2015 г. до 24.07.2017 г., която сума не се претендира в исковото производство, поради което и съдът не следва да се произнася по нейната дължимост.  

С оглед изхода на спора при настоящото му разглеждане, разноски следва да се присъдят в полза на ищеца на основание чл. 78, ал. 1 ГПК. Направено е съответно искане, представен е списък по чл. 80 ГПК и доказателства за сторени такива в размер на 25.00 лева - платена държавна такса за завеждане на иска и 180,00 лева - възнаграждение за един адвокат. Разноските от общо 205.00 лева, по исковото производство, ще се поставят в тежест на ответника.

Съгласно т. 12 на ТР № 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС, съдът в исковото производство се произнася с осъдителен диспозитив по разноските в заповедното производство, включително и когато не изменя размера им, съобразно издадената заповед за изпълнение. Следователно, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК, в полза на ищеца ще се присъдят разноските в заповедното производство в размер на 205,00 лева, от които 25.00 лева - платена държавна такса и 180,00 лева – адвокатско възнаграждение.

 Така мотивиран, съдът

  

Р Е Ш И:

 

 ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл. 422 ГПК, вр. с чл. 79, ал. 1 от ГПК, че В.С.У., ЕГН *********, с адрес ***, дължи на "МОБИЛТЕЛ" ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Кукуш" № 1 сумата от 102,51 лв. /сто и два лева и петдесет и една стотинки/, представляваща сборът от сумите по фактури с № 305194458/24.12.2014г., за отчетен период от 21.11.2014 г. до 20.12.2014 г., за ползвани далекосъобщителни услуги на стойност 52.82 лв. и фактура № ***/24.01.2015 г., за отчетен период от 21.12.2014 г. до 20.01.2015 г., за ползвани далекосъобщителни услуги на стойност 49.69 лв., издадени във връзка с договор № ***/24.09.2009 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 07.08.2017 г. до окончателното изплащане на задължението, за което е издадена заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, по Ч.гр.д. № 485/2017 г. по описа на Районен съд Каварна.

ОСЪЖДА, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, В.С.У., ЕГН *********, с адрес *** да заплати на "МОБИЛТЕЛ" ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Кукуш" № 1, сумата от 205,00 лв. /двеста и пет лева/ разноски по Ч.гр.д. № 485/2017 г. по описа на РС Каварна, и 205,00 лв. /двеста и пет лева/ разноски, сторени в исковото производство.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Добричкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………