Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

гр. Каварна, 28.03.2019г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, в открито заседание на двадесет и осми февруари  две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА 

 

при участието на секретаря Е. Ш., като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 618 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба с вх.№2960/29.08.2018г., подадена от Е.Щ.И. с ЕГН ********** ***, чрез адв.Г.Д., срещу Г.А.И. с ЕГН ********** ***. Предявени са искове по чл.127, ал.2 от СК и чл.127а от СК.

Ищцата твърди, че с ответника са живели  на брачни начала около две години. По време на съвместното им съжителство било родено детето П.Г.А. с ЕГН **********. След фактическата им раздяла преди десет години, ищцата, заедно с детето останала да живеят при нейните родители в гр.Каварна. От този момент грижите относно отглеждането и възпитанието на детето полагала тя, с помощта на нейните родители. Твърдения, че към настоящия момент работи в Германия и при нейно отсъствията за детето се грижи баба й по майчина линия. Твърди, че ответникът не е полагал грижи за детето, не го е подпомагал финансово и не е проявявал интерес спрямо нея.

Моли съда, на основание чл.127, ал.2 от СК да предостави упражняването на родителските права на малолетната П.Г.А. на нея,  като на бащата бъде определен режим на лични контакти, ответникът да бъде осъден да заплаща на дъщеря си месечна издръжка в размер на 150.00 лева, както и издръжка за минал период в размер на 1800,00 лева. Моли на основание чл.127а от СК  съдът да разреши издаване на паспорт за задгранично пътуване по реда на Закона за българските лични документи на малолетното дете П.Г.А. ЕГН **********, по заявление подадено само от нейната майка и законен представител Е.Щ.И. с ЕГН **********, без съгласието на бащата, при които пътувания детето да бъде придружавано от майка си или от друго упълномощеното от нея лице.

Претендира сторените разноски в производството.

В с.з. ищцата се явява лично и с упълномощения адв.Д., която поддържа исковата молба.

Ответникът не е депозирал писмен отговор в срока по чл.131 от ГПК. В с.з. се явява лично и признава исковете. Сочи, че е съгласен с направените искания от ищцата, само иска да вижда детето.

Каварненският районен съд след преценка на събраните по делото доказателства,  намира за установено от фактическа страна следното:

Безспорно е, че ищцата и ответникът са родители на малолетното дете П.Г.А. с ЕГН **********, което се установява и от представеното  Удостоверение за раждане, издадено въз основа на Акт за раждане № №****, съставен в Община Добрич – град.

От Епикриза ИЗ № 41 от 02.02.2018г. на ОМЦ”Св.Н.Чудотворец” Варна се установява, че на детето е извършено оперативно лечение на кривогледство като е назначено медикаментозно лечение след това.

От показанията на разпитания по делото свидетел на ищеца – Р.Д.А.  /омъжена за брат на ищцата/, се изяснява, че същите живеят заедно. Свидетелката дава показания, че към настоящият момент ищцата – Е. е в чужбина – в Германия, където работи от 2013г. и родителите й отглеждат детето. Знае, че отдавна ищцата и ответникът не живеят заедно и, че ответникът не се интересува от детето. Има наблюдения, че детето не иска да се вижда с баща си. Свидетелката твърди, че ищцата Е. се прибира два пъти в годината и всеки месец изпраща пари за издръжката на детето в размер на 400-500лв., което напълно задоволява потребностите на детето. Дава показания, че не знае дали ответникът работи някъде и, че бащата никога не е идвал в дома им да види детето. Дори при наложилото се оперативно лечение същият не е проявил заинтересованост. Не се интересувал и не идвал да го посети.

От приложения и приет по делото социален доклад, изготвен от ДСП – гр.Каварна  става ясно, че родителите на детето П.са Е.Щ.И. – майка и Г.А.И. – баща. От проведените разговори се установява, че двамата са заживели на семейни начала през 2005г. без да са сключвали граждански брак. Съвместният им живот е продължил две години, след което двамата родители са взели решение да се разделят, като детето е останало да живее при майка си в дома на нейните родители в гр.Каварна. От този момент бащата е прекъснал всякакви контакти с детето – не се срещал с него, не се интересувал за нейното състояние и не е плащал издръжка. По данни на С.Б.– баба по майчина линия се установява, че поради липса на работа в настоящия момент майката на детето е заминала да работи в чужбина, като ежемесечно ги подпомага с финансови средства за издръжката на детето. Освен пари майката изпращала дрехи и подаръци , а в началото на учебната година подготвяла П.за училище, като закупувала всичко необходимо, от което детето имало нужда. Според социалния доклад основните физиологични и емоционални потребности на детето са задоволени, но е налице прекъсната комуникация между бащата и майката и липса на връзка между бащата на детето. Детето е здравно осигурено. Същото е със заболяване на очите от ранна детска възраст – Конвергентен конкомитентен страбизъъм на ДО като през февруари 2018г. е претърпяло операция за кривогледството. Детето е обхванато от образователната система и е ученичка в пети клас при ОУ”Й.Й.” Каварна. При проведената от страна на социалния работник среща с детето се установява, че П.познава само роднините на майка си, като получава подкрепа от семейството на вуйчо си М., с които живее заедно. Има изграден приятелски кръг. Основни грижи за малолетното дете полагат нейните баба и дядо по майчина линия, които с финансовата подкрепа на майката са осигурили сигурна и спокойна среда за израстването и развитието на детето, както и в пълна степен са осигурили сигурна и спокойна среда за израстването и развитието му.  

Жилището, в което детето живее представлява двуетажна къща, собственост на бабата и дядото на детето по майчина линия. П.разполага със самостоятелна стая, с лични вещи, достатъчно дрехи, учебници и консумативи. Споделя, че се чувства сигурна и спокойна с баба си и дядо си и е доволна от условията, при които живее.

При посещение на социален работник в дома на бащата Г.И. *** е установено, че на адреса се извършва вътрешен ремонт и временно бащата на П.с лицето, което съжителства на семейни начала – С.Й. живеят при родителите на г-н И. на адрес: ***.

Според социалният доклад, родителите не поддържат взаимоотношения и не комуникират помежду си. Същите не участват активно във възпитателния процес на дъщеря си П.. След раздялата на родителите, бащата е прекъснал всякакъв контакт с детето без уважителни причини, а майката е заминала в Германия, като е предоставила изцяло ангажимента по отглеждането на детето на своите родители, които независимо от възрастта си полагат адекватни грижи за нормалното израстване, развитие и възпитание, като показват на детето, че то е ценено и значимо за тях.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

При преценката на кого от разделените родители да бъдат предоставени родителските права, определящ е интересът на самото дете, като следва да се съобразят всички обстоятелства, свързани с възпитателските качества на родителите, полаганите от тях до момента грижи, желанията им досежно отглеждането и възпитанието на детето, привързаността на детето към всеки от родителите, полът и възрастта на детето, възможността за помощ от трети лица - близки на родителите, социалното обкръжение, материалните възможности на родителите.

В настоящия случай не се спори относно това при кого да се отглежда детето, като бащата в с.з., посочва, че майката е тази, която следва да упражнява родителските права. Спорен е въпроса относно режима на лични контакти на бащата с малолетното дете, но с оглед на събраните доказателства – свидетелски показания и социален доклад, от които се изяснява, че връзката между този родител и детето е прекъсната и факта, че детето не познава роднините си по бащина линия,  то към настоящия момент по-разширен режим на лични контакти на бащата с детето би довел до проблеми както от битов, така и от емоционален характер.  В този смисъл, Съдът преценява, че е уместно първоначалните контакти да се осъществяват два пъти в месеца, а именно всяка първа и трета събота на месеца от 10.00 часа до 17.00 часа на съботния ден. Същевременно, при необходимост или бъдещо искане на страните, постановеният с настоящото решение режим може да бъде променен, ако е налице последващо изменение на обстоятелствата.

След като майката ще упражнява родителските права то и местоживеенето на детето ще бъде на нейния адрес в гр.Каварна, ул*****.

Относно дължимата издръжка:

Като последица от предоставяне родителските права на майката, бащата следва да бъде осъден да заплаща месечна издръжка на малолетното си дете.

Съгласно разпоредбата на чл. 143 ал. 2 от СК родителите дължат издръжка на ненавършилото пълнолетие дете, независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Съобразно своите възможности и материално състояние те следва да осигуряват условията на живот, необходими за развитието на детето. Конкретният размер на тази издръжка е функция от потребностите на самото дете и възможностите на неговите родители –  чл. 142 ал. 1 от СК, но не може да бъде по-малък от минимума, предвиден в нормата на чл. 142, ал. 2 от СК. Същевременно по делото е категорично изяснено, че от раздялата на родителите, настъпила реално още през 2007г., детето живее при майката и се отглежда от нея с помощта на разширеното семейство по майчина линия, а бащата - ответник в настоящото производство не предоставя и не e предоставял никакви средства за издръжката на дъщеря си.

Успоредно  с горното се установява, че ищцата  работи в чужбина и предоставя месечно около 400-500лв. за издръжка на детето си, а за ответника, не се събраха доказателства дали осъществява трудова дейност, реализира ли доходи и в какъв размер. Майката е предоставила в съдебното производство декларация за семейно и материално положение и имотно състояние, в която е декларирала, че получаваните от нея трудови възнаграждения възлизат на 1800лв. Двамата родители на малолетното дете,  са млади хора в трудоспособна възраст, които при подходяща заетост могат да генерират месечен доход поне в размер на минималната работната заплата за страната.

В предвид горното, отчитайки в съвкупност нуждите на детето и възможностите на двамата му родители /за които не се установява да дължат издръжка на друго дете освен на дъщеря П./, съдът намира, че общата текуща месечна издръжка, която ищцата и ответникът са длъжни и могат да осигуряват на малолетното си дете П., възлиза на 300.00 лева месечно, за да бъдат подходящо посрещнати не само базовите нужди на детето от облекло, храна, отопление, медицински грижи и медикаменти, играчки и занимателни пособия, но също така свързаните с естествените потребности на всяко подрастващо дете от социален живот и развлечения, като следва да се отбележи, че се касае за наложителни разходи с траен характер, които занапред биха могли единствено да достигнат по-висок ръст, не и да намалеят.

При разпределяне този общ размер на текущата парична издръжка между двамата родители съдът счита за напълно справедливо ответникът да поеме заплащането на сумата от 150.00 лева месечно, а останалите необходими средства да продължат да се осигуряват от ищцата, наред с непосредствените грижи по отглеждането и възпитанието на детето, които грижи и усилия съгласно т. 7 от ППВС № 5/1970г. следва да се вземат предвид при определяне размера на издръжката, дължима от отглеждащия  родител, съответно на него да се възложи по-малък дял от паричната издръжка.

Ирелевантно е дали заплащането на издръжка в така определения размер от 150.00 лева месечно би създавало затруднения за ответника, тъй като съгласно чл. 143 ал. 2 от СК задължението на родителите за издръжка на ненавършилото пълнолетие дете е безусловно, а безусловният му характер цели да се осигурят на детето финансова стабилност и начин на живот, позволяващи му то да отрасне здраво, да се образова и да има добра житейска реализация. Този размер следва да се присъди от датата на подаване на исковата молба – 29.08.2018г., ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска, до настъпването на законоустановена  причина за изменение или прекратяване на издръжката.

Основателен е иска за издръжка за минал период от 29.08.2017г.  до 29.08.2018г. включително, в размер на 1800лв.

Основателен е и предявеният иск по чл.127а, ал.1 СК

Съгласно  чл. 127а от Семейния кодекс въпросите, свързани с пътуване на дете в чужбина и издаването на необходимите за това лични документи, се решават по общо съгласие на родителите, а когато такова съгласие не може да бъде постигнато, спорът между тях се решава от Районния съд по настоящия адрес на детето. В производството по  чл. 127а от СК, съдът извършва преценка в интерес на детето ли е да напусне пределите на страната, изхождайки от обстоятелствата на конкретния случай. Когато пътуването извън територията на Република България е в интерес на детето - когато причината е определена необходимост, свързана със здравословното му състояние; с интелектуалното му развитие или друга нужда, отговаряща на интереса му, съдът дава разрешение за напускането на страната, замествайки липсващото съгласие на родителя. Преценката се извършва с оглед всички обстоятелства, обуславящи нуждата на детето от пътуване извън границите на страната.

В настоящия случай безспорно се установи, че детето П.Г.А. се отглежда от родителите на майка си Е.Щ.И., която живее и работи в Германия.  Установи се, че детето има здравословни проблеми и по думите на майката желае то да се лекува в Германия. За пътуването му до там е необходимо издаването на  паспорт и разрешение за напускане на страната.

В тази връзка, съдът приема, че в конкретния случай в интерес на детето е същото да притежава международен паспорт, за да може да пътува извън територията на Република България. По тези съображения, по мнение на настоящия състав следва да се постанови акт на спорна съдебна администрация, който да замести липсващото съгласие на бащата, по отношение издаването на международен паспорт на детето по реда на ЗБЛД, както и съгласие детето да напуска пределите на страната в границите на Европейския съюз, придружено от майка си или друго упълномощено от нея лице, за срок от пет години.

На основание чл. 242 ал. 1 от ГПК, следва да се постанови предварително изпълнение на решението в частта относно текущата издръжка и издръжката за минало време.

Относно разноските:

С оглед изхода на делото и по аргумент от чл. 78 ал. 1 ГПК, в тежест на ответника ще се възложат направените и претендирани от ищцата разноски в производството. Ответникът следва да заплати разноски на ищцата в размер на 580,00 лева от които 30,00 лева платена държавна такса и 550,00 лева адвокатски хонорар. Същия следва да заплати и държавна такса относно определения размер на издръжката, който е в размер на 216,00 лева, а по иска за издръжка за минал период дължимата държавна такса е в размер на 72.00 лева.

Водим от гореизложеното КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

    

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето П.Г.А. с ЕГН **********, на майката Е.Щ.И. с ЕГН: **********.

ОПРЕДЕЛЯ  местоживеенето на детето на адреса на майката, в гр.Каварна, ул.”*****. 

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между детето  П.Г.А.  с ЕГН **********и  БАЩАТА Г.А.И. с ЕГН **********, както следва: всяка първа и трета събота от  месеца, от 09.00 часа до 17:00 часа на съответния ден.

ОСЪЖДА Г.А.И. с ЕГН ********** ***,  да заплаща на дъщеря си  П.Г.А. с ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител Е.Щ.И. месечна издръжка в размер на 150.00(сто и петдесет) лева, начиная от датата на подаване на исковата молба – 29.08.2018г., ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска, до настъпване на причини за нейното изменяване или прекратяване.

ОСЪЖДА Г.А.И. с ЕГН ********** ***,  да заплати на дъщеря си  П.Г.А. с ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител Е.Щ.И., ИЗДРЪЖКА ЗА МИНАЛО ВРЕМЕ  една година преди предявяване на исковата молба в размер на 1800,00 (хиляда и осемстотин) лева.

ДОПУСКА, на основание чл. 242 ал. 1 от ГПК, предварително изпълнение на решението в частта относно присъдените суми за издръжка.

     ОСЪЖДА Г.А.И. с ЕГН ********** ***,  да заплати на Е.Щ.И., ЕГН ********** ***, сумата от  580,00 (петстотин и осемдесет) лева, представляваща направени от нея разноски в настоящото производство.

ОСЪЖДА  Г.А.И. с ЕГН ********** ***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Каварненски районен съд сумата от общо 288,00  (двеста осемдесет и осем) лева, държавна такса върху присъдената издръжка.

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ, заместващо съгласието на бащата Г.А.И. с ЕГН **********,***,  да се издаде паспорт за пътуване в чужбина /чл. 38, т.3 ЗБЛД/ на П.Г.А. с ЕГН **********, представлявана от майка си Е.Щ.И. с ЕГН ********** ***.

 ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ, заместващо съгласието на бащата Г.А.И. с ЕГН **********, детето П.Г.А. с ЕГН **********, да пътува неограничен брой пъти до страните-членки на Европейския съюз и да пребивава извън страната, придружено от майка си Е.Щ.И. с ЕГН ********** или упълномощено от нея лице, за срок от 5 (пет) години, считано от постановяването на настоящото решение на основание чл. 127а СК.

ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на решението, на основание чл. 127а, ал. 4 от СК.

 Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Добрич, в двуседмичен срок от връчване на съобщението за постановяването му.

 

 

 

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………