Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Каварна, 26.04.2018г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на двадесет и девети март, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА

 

при секретаря Елена Шопова като разгледа докладваното от съдия Узунова  гр.д. №619 по описа за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

  Предявен е иск с правно основание чл.422 във вр. с чл.415 ГПК.

В исковата молба на „Теленор  България“ ЕАД  с ЕИК 130460283 със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6“  се излага, че на 20.06.2013г. между „Космо България Мобайл" ЕАД (понастоящем с наименование „Теленор
България" ЕАД) с ЕИК 130460283 представлявано от адв. З.Й.Ц. – САК, със съдебен адрес за призоваване и съобщения: гр.София, ЖК”Гео Милев”, ул.” Александър Жендов” № 6, ет.5  и М.Д.Г. с ЕГН ********** с адрес: ***  са  сключени следните договори за предоставяне на услуги:  

1. Допълнително споразумение по програма „Заедно” към договор за мобилни/фиксирани услуги № 001722020 от 23.06.2009г. Съгласно допълнителното споразумение за мобилен телефон ***, ползван от М.Г. въз основа на предходно сключен договор за мобилни услуги, влиза в сила нов абонаментен план.

2. Допълнително споразумение по програма „Заедно” към договор за мобилни/фиксирани услуги № 002718696 от 23.04.2010г. Съгласно допълнителното споразумение за мобилен телефон ***, ползван от М.Г. въз основа на предходно сключен договор за мобилни услуги, влиза в сила нов абонаментен план и е предоставен телефонен апарат Nokia 2330.

3. Допълнително споразумение по програма „Заедно” към договор за мобилни/фиксирани услуги № 0044738067 и Договор за лизинг от 16.03.2012г. Съгласно допълнителното споразумение за мобилен телефон ***, ползван от М.Г. въз основа на предходно сключен договор за мобилни услуги, влиза в сила нов абонаментен план. На основание клауза от споразумението между страните е сключен и договор за лизинг, който предвижда клиентът да получи мобилен апарат Samsung E2500. общата цена на лизинговата вещ е 124,20лв. с  вкл. ДДС. За ползването й лизингополучателя се задължава да извършва двадесет и три месечни вноски в размер на 5,40лв. за периода 16.04.2013г. – 16.02.2014г., като е предвидено те да се фактурират чрез сметките за ползвани мобилни услуги.

4. Договор за мобилни услуги № 608220566 и Договор за лизинг от 20.09.2013г. Съгласно договора на клиента е предоставен мобилен телефонен номер 0898573500 и мобилно устройство Samsung Galaxy Fame Blue. На основание клауза от договора между страните е сключен и договор за лизинг, който предвижда клиентът да получи мобилен апарат Samsung Galaxy Fame Blue. Общата цена на лизинговата вещ е 227, 70лв. За ползването й лизингополучателят се е задължил да извършва ежемесечни вноски в размер на 9,90лв.

5. Договор за мобилни услуги № 609701559 от 11.03.2013г., съгласно който на ответника е предоставен мобилен телефонен номер 0897486756

6. Допълнително споразумение по програма „Заедно” към договор за мобилни/фиксирани услуги № 006521763 от 13.04.2014г. за нов абонаментен план за мобилен номер ***

7. Сертификат за пакетни услуги Giobul Combo + № 609721690 от 13.03.2014г.

8. Договор за мобилни услуги № 610134589 от 07.05.2014г., съгласно който на ответника е предоставен мобилен телефонен номер 0899803709 и мобилен апарат Huawei Ascend Y220 White

9. Сертификат за пакетни услуги Giobul Combo + № 610134810 от 13.03.2014г.

Излага още, че М.Г. не е изпълнил свои парични задължения, начислени му по 4 броя фактури, издадени за периода м.август 2014г. – м. ноември 2014г.: 1. фактура № 7213096194/18.08.2014г. с неудовлетворена част на вземането при предявяване на иска в размер на 256,86лв. ; 2. фактура № 7214463064/18.09.2014г. за 9,90лв. с вкл. ДДС; 3. фактура № 72144632683/18.09.2014г. за 118,80лв. с вкл. ДДС и 4. фактура № 7217193685/18.11.2014г. за 204,24лв.

След настъпване изискуемостта по фактурите и прекратяване на правоотношенията между страните, ответникът извършвал частични доброволни плащания, последните от които били 100лв., внесени на 27.06.2016г., 50 лв. – 11.10.2016г. и 50лв. на 28.11.2016г. Поради липса на плащания на 05.07.2017г. „Теленор България'" ЕАД подал Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК до Районен съд - гр.Каварна  срещу М.Д.Г., в което се претендират: главница в размер 589,80лв, ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението – 05.07.2017г. до окончателното плащане на вземането, както и сумата от 385лв. представляваща съдебно- деловодни разноски. Образувано било ч.гр.д. № 403/2017г. по описа на PC Каварна.  В предоставения от съда двуседмичен срок от страна на М.Д.Г. било подадено възражение, в резултат на което за „Теленор България"' ЕАД възниква правен интерес от завеждане на установителен иск за вземанията на дружеството срещу него.

Моли съда да постанови съдебно решение, с което да признае за установено, че „Теленор България'' ЕАД, ЕИК 130460283 има следните вземания срещу М.Д.Г. с ЕГН ********** с адрес: ***,  а именно:  589, 80лв. представляваща общи сбор на дължимите суми съгласно фактура № 7213096194/18.08.2014г., фактура № 7214463064/18.09.2014г.,  фактура № 72144632683/18.09.2014г. и фактура № 7217193685/18.11.2014г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 05.07.2017г. до окончателното изплащане на вземането, както и присъдените в заповедното производство деловодни разноски в размер на 385 лв. Прави искане на основание чл.78 ГПК за осъждане на ответника да заплати и разноските направени в настоящото производство – внесена държавна такса в размер на 25лв. и адв.хонорар в размер на 360лв., определен съгласно Наредба № 1 от 9.07.2004г. за минималните размери на адв.възнаграждения.  В с.з. не се явява представител, но е депозирана писмена молба, с която ищеца поддържа иска.

В срока по чл.131 ГПК ответникът  не е представил писмен отговор на исковата молба.

Ответникът  не се явява в първото по делото заседание и не е направил искане делото да се разгледа в негово отсъствие.

В първото  съдебно заседание по делото, проведено на 29.03.2018г., ищецът, чрез процесуалния си представител адв.З.Ц. – САК прави писмено искане за постановяване на неприсъствено решение по делото.

Въз основа на това изявление на ищеца, с протоколно определение от 29.03.2018г. е уважено  искането на адв. З.Ц. - САК. за постановяване на неприсъствено решение по делото и  разглеждане на  претенцията съобразно изискванията на чл.238 ал.1 и чл. 239 ГПК.

Съдът, като взе предвид доказателствата по делото, намира за установено следното:

Ответникът М.Д.Г.  е получил  редовно препис от исковата молба и от доказателствата към нея. Получил  е редовно и съобщение, с което е уведомен относно възможността за постановяване на неприсъствено решение, ако не представи отговор в указания срок и не изпрати представител в първото заседание по делото, без да направи искане за разглеждането на делото в нейно отсъствие. Въпреки дадените указания, в срока по чл.131 ал.1 от ГПК, ответникът  не представя отговор на исковата молба и не се явява в първото по делото съдебно заседание, проведено на 29.03.2018г., като не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

Отделно от това, с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и събраните по делото доказателства, а именно : . фактура № 7213096194/18.08.2014г. с неудовлетворена част на вземането при предявяване на иска в размер на 256,86лв.; 2. фактура № 7214463064/18.09.2014г. за 9,90лв. с вкл. ДДС; 3. фактура № 72144632683/18.09.2014г. за 118,80лв. с вкл. ДДС и 4. фактура № 7217193685/18.11.2014г. за 204,24лв. се установява, че лицето дължи  исковата сума.

         Предвид изложеното съдът счита, че са налице  всички условия предвидени в ГПК за постановяване на неприсъствено решение. Съдът  намира, че предявеният иск  следва да бъде уважен изцяло, като бъде признато по отношение на ответникът М.Д.Г.,   че същият  дължи изпълнение по издадената заповед за изпълнение № 175/06.07.2017г., издадена по Ч.Гр.д. №403/2017г. по описа на РС-Каварна  за 589,80лв. представляваща общи сбор на дължимите суми съгласно фактура № 7213096194/18.08.2014г., фактура № 7214463064/18.09.2014г.,  фактура № 72144632683/18.09.2014г. и фактура № 7217193685/18.11.2014г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 05.07.2017г., до окончателното изплащане на вземането, както и присъдените в заповедното производство деловодни разноски в размер на 385лв. В исковата молба и в становището  си изразено писмено  преди провеждане на съдебното заседание адв. З.Ц. е представил списък на разноските съгл. чл. 80 от ГПК и е поискал и присъждане на разноски по настоящото дело, като е представил списък за тях, а именно:  25.00лв. платена ДТ и 360лв. платен депозит адвокатски хонорар, определен съгласно Наредба № 1 от 9.07.2004г. за минималните размери на адв.възнаграждения. Предвид това съдът намира, че ответникът  следва да бъде осъден да заплати и тези разноски по делото възлизащи общо на  385,00лв., тъй като  е станал причина за завеждане на делото.

        Водим от гореизложеното и на осн. чл. 124 във вр. с чл. 422 ал.1ГПК и по реда на чл. 238 ал.1 и чл. 239 от ГПК съдът   

 

Р   Е  Ш   И :

 

         ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на  М.Д.Г. с ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес: ***, че дължи на  Теленор България“ ЕАД  с ЕИК 130460283 със седалище и адрес на управление гр.София ж.к., Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6,  представлявано от изпълнителният директор ***, чрез пълномощника му адв. З.Й.Ц. – САК,  следните суми: Сумата от 589,80лв. /петстотин осемдесет и девет лева и осемдесет стотинки/, представляваща главница,  ведно със законната лихва от 05.07.2017г. до окончателно изплащане на задължението; сумата 385.00лв./триста и осемдесет и пет лева /разноски по делото представляващи адвокатско възнаграждение  за един адвокат и сумата от 25.00лв./двадесет и пет лева./ внесена ДТ, за които е издадена заповед № 175/06.07.2017г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК по Ч.Гр.д. № 403/2017г. по описа на РС – гр.Каварна, на основание чл.422 във вр. с чл.415 ГПК.

ОСЪЖДА   М.Д.Г. с ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес: *** да заплати на „ Теленор  България“ ЕАД  с ЕИК 130460283 със седалище и адрес на управление гр.София ж.к. Младост 4 Бизнес парк София сграда 6“  представлявано от изпълнителният директор ***, чрез пълномощника му адв. З.Й.Ц. – САК сумата от 385.00лв./триста осемдесет и пет лева/  - направени разноски по настоящото дело, от които 25.00лв. платена ДТ и 360лв. платен адвокатски хонорар  на основание чл.78 ал.1 ГПК.

         Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

       РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………..