НЕПРИСЪСТВЕНО РЕШЕНИЕ

 

№ ……..

гр. Каварна, 24.07.2019 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание проведено на девети юли през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

при секретаря А.М. и в присъствието на прокурора ……….………......, като разгледа докладваното от съдията Гр.Д. № 619 по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по искова молба подадена от „Юробанк България” АД срещу Л.Б.А., с която са предявени обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл. 430 ТЗ, вр. чл. 79 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД, за осъждане на ответника да заплати на ищеца задълженията си произтичащи от договор за потребителски кредит FL 774702/16.06.2015 г. в общ размер 9 618,51 лв., от които 7923,00 лв. – главница, ведно със законната лихва върху същата считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на задължението; 1409,46 лева  договорна лихва за периода от 16.07.2015 г. до 23.08.2018 г.; 213,05 лева – мораторна лихва за периода от 16.07.2015 г. до 23.08.2018 г. и 73,00 лева – такси за периода от 16.07.2015 г. до 23.08.2018 г., представляващи обща сума на начисленията по договора за потребителски кредит.

Ищецът твърди в подадената искова молба, че на 16.06.2015 г. межди „Юробанк България” АД и Л.Б.А. е сключен договор за потребителски кредит  FL 774702/16.06.2015 г., по силата на който Банката е предоставила на Кредитополучателя кредит в размер на 7923,00 лева, предназначен за предсрочно погасяване на задължения по договор за потребителски кредит FL 736733 от 01.07.2014 г. със срок до 16.06.2025 г. Твърди още, че кредитополучателят е усвоил на 16.06.2015 г. предоставените от банката средства в размер 7923,00 лева, от разплащателна сметка разкрита на името на Л.А.. С подписване на договора кредитополучателят се е задължил да погасява кредита на анюитетни месечни вноски включващи лихва, главница и такса, посочени като брой, размер и падежна дата в погасителен план представляващ неразделна част от договора. Размерът на вноските съгласно погасителния план за първата една година от сключване на договора за потребителски кредит бил в размер на 94,49 лв., а за всяка следваща година в размер на 122,65 лева. Погасителните вноски следвало да се заплащат съгласно погасителния план до 16-то число на месеца, като крайният срок за погасяване на кредита, включително дължимите лихви бил до 16.06.2025 г., а общият брой на погасителните вноски -120. Съгласно условията на договора при просрочие на дължимите месечни погасителни вноски, както и при предсрочна изискуемост на кредита, кредитополучателят дължи лихва за времето на забава върху просрочените суми в размер на законната лихва за забава, чийто размер се определя от МС.

Твърди се, че ответникът не е изпълнил договорните си задължения по чл. 7, ал. 1 и чл. 8, във вр. с чл. 3 и чл. 4 от договора за потребителски кредит, като не е заплатил на банката дължимите съгласно погасителния план суми. Съгласно чл. 15 от договора за банков кредит, при непогасяване изцяло или отчасти на която и да е вноска от главницата или лихвата по кредита, както и при неизпълнение на което и да е друго задължение по договора, вземането на банката за възстановяване на целия кредит става предсрочно и изцяло изискуемо, без да се прекратява действието на договора. Твърди се също, че банката е уведомила кредитополучателя за трансформиране на кредита в предсрочно изцяло дължим и изискуем с нотариална покана рег. ***, на нотариус Й.П. връчена на ответника на 15.11.2016 г. на посочения в договора адрес. Поради неизпълнение на посочените по-горе задължения от кредитополучателя, за банката е налице правен интерес от предявяване на иск, за осъждане на ответника да заплати задълженията си по договора за потребителски кредит  FL 774702/16.06.2015 г., съгласно клаузите на същия. Претендират се и направените в производството разноски. 

С депозираната в първо съдебно заседание писмена защита, ищецът моли за уважаване изцяло на заявената исков претенция, като основателна и доказана. Отправя искане за постановяване на неприсъствено решение при наличие основанията на чл. 238 ГПК.

Oтветникът не е изразил становище по иска, като не е депозирал  писмен отговор в законоустановения срок, не е изпратил представител, който да се яви в първото по делото съдебно заседание, и не е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие.

Съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 238 и чл. 239 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.

На ответника е указано, че при непредставяне на писмен отговор в срок и неявяване в първото съдебно заседание, без да е направено искане за разглеждането му в негово отсъствие, може да бъде постановено неприсъствено решение.

С оглед изложените в исковата молба твърдения и предвид представените от ищеца писмени доказателства съдът намира, че предявените искове са вероятно основателни. Ищецът е представил надлежно заверени за вярност копия от договор за потребителски кредит № FL 774702/16.06.2015 г. с приложен към него погасителен план от същата дата подписани от ответника Л.Б.А., бордеро № 2770165/16.06.2015 г. за усвояване на кредита от кредитополучателя, писма и нотариална покана отправени до кредитополучателя от кредитора, за обявяване на договора за предсрочно изискуем, както и извлечение по сметка към договор за потребителски кредит, като истинността на представените документи не е оспорена в срока по чл. 131 ГПК.

Предвид приетите по делото писмени доказателства, съдът намира, че предявените искове са вероятно основателни.

При наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, предявените искове следва да бъдат уважени.

На основание чл. 78, ал. 1 от ГПК на ищеца следва да бъдат присъдени и сторените в производството съдебно-деловодни разноски в размер на 1440,01 лв., от които 466,92 лева платена държавна такса и 973,09 лева адвокатсковъзнаграждение, като същите следва да бъдат възложени в тежест на ответника.

Мотивиран от горното и по реда на чл. 238 и чл. 239 от ГПК, Каварненският районен съд

                                 

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА Л.Б.А., ЕГН **********, с адрес ***, в качеството й на "кредитополучател" по Договор за потребителски кредит № FL 774702/16.06.2015 г., ДА ЗАПЛАТИ  на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Околовръстен път" № 260, представлявано от П.Н.Д.- изпълнителен директор и М.В. – прокурист, сума в общ размер 9 618,51 лв. (девет хиляди шестстотин и осемнадесет лева и петдесет и една стотинки), от които 7923,00 лв. (седем хиляди деветстотин двадесет и три лева) – главница, ведно със законната лихва върху същата считано от 29.08.2018 г. - датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на задължението; 1409,46 лв. (хиляда четиристотин и девет лева и четиридесет и шест стотинки) - договорна лихва за периода от 16.07.2015 г. до 23.08.2018 г.; 213,05 лв. (двеста и тринадесет лева и пет стотинки) – мораторна лихва за периода от 16.07.2015 г. до 23.08.2018 г. и 73,00 лв. (седемдесет и три лева) – такси за периода от 16.07.2015 г. до 23.08.2018 г.

ОСЪЖДА Л.Б.А., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Околовръстен път" № 260, представлявано от П.Н.Д.- изпълнителен директор и М.В. – прокурист, сумата от 1440,01 лв. (хиляда четиристотин и четиридесет лева и една стотинка), представляваща сторените по делото разноски.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Страната, срещу която е постановено неприсъствено решение, може да поиска от Добрички окръжен съд в едномесечен срок от връчване на решението да го отмени, ако е била лишена от възможност да участва в делото при някоя от хипотезите по чл. 240, ал. 1 от ГПК.

Преписи от решението да се връчат на страните.

 

 

                    

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………..