О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№72

Гр.Каварна 15.03.2016г.

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на петнадесети март през двехиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията Ч.Гр.д. №62 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

  Производството е по реда на чл.130, ал.3 от СК.

  С молба вх.№680/29.02.2016г. П.Н.С. в качеството на майка и законен представител на малолетната си дъщеря Л.И.С. е поискал от съда да й бъде разрешено, да продаде полагаемите се на детето идеални части от придобит по наследство лек автомобил „Рено Еспейс 2.2”  рег.№ТХ 7106 ХН, собственост на починалия й съпруг Ивелин Йорданов Славов. Молителката излага, че след смъртта на съпруга й отглеждането на малолетното им дете Л. е изцяло в нейна тежест. Към момента молителката е безработна - регистрирана в Бюрото по труда гр.Каварна, считано от 18.01.2016г. с право на обезщетение по 7.20 лева на ден. Твърди че средствата, с които разполага са крайно недостатъчни за задоволяване на ежедневните потребности от храна, облекло, консумативи и всичко необходимо за детето, поради което моли да й бъде разрешено да продаде наследствения автомобил, като получените средства използва изцяло за неговото отглеждане.

Съдът след като се запозна с подадената молба и приложените към нея доказателства, намира от фактическа страна следното:

Към молбата е приложено удостоверение за раждане, изд. въз основа акт за раждане №16/01.03.2012г., от което се установява, че родители на малолетната Л.И.С. са П.Н.С. и Ивелин Йорданов Славов. От приложеното удостоверение за наследници на Ивелин Славов се установява, че бащата на малолетната е починал на  08.07.2015г., като е оставил за свои законни наследници съпруга П.С. и две деца – Йована и Л..

Установява се от представеното свидетелство за регистрация на  автомобил, изд. на 16.12.2013г., че Ивелин Йорданов Славов е бил собственик на лек автомобил „Рено Еспейс 2.2”  рег.№ТХ 7106 ХН.

 Детето Л.С. посещава ЦДГ „Здравец” гр.Каварна, а майката П.С. ***591/15.12.2015г., видно от приходна квитанция №0107117/19.02.2016г. и регистрационна карта на Д „БТ” Каварна.

От изготвения социален доклад от Д ”СП” гр.Каварна, се установи, че П.С. и малолетната Л. ***, в наследствено жилище, представляващо двуетажна къща, в добро техническо. Семейството обитава първия етаж, като ползва четири стаи. Майката на малолетната Л. е безработна, регистрирана в Д”БТ” гр.Каварна, като активно търсеща работа. Получава обезщетение по 7.20 лева на работен ден. Детето получава наследствена пенсия в размер на 118.08 лева и се подпомага по чл.7, ал.1 от ЗСПД в размер на 37 лева. Майката адекватно задоволява жизнените потребности на детето, съобразно възрастовите му особености, възможностите и социално икономическото си състояние. След направеното проучване отдел „Закрила на детето” дава становище, че с продажбата на останалия в наследство лек автомобил, правата и интересите на детето не биха били нарушени.

При така установената фактическа обстановка съдът намира молбата с правно основание чл.130, ал.3 от СК за основателна по следните съображения:

 Съгласно разпоредбата на чл.130, ал.3 от СК, отчуждаването на недвижими и движими вещи и извършването на действия на разпореждане, които се отнасят до имущество на ненавършили пълнолетие деца, се допускат само при нужда или очевидна тяхна полза. В настоящия случай, чрез приложените към молбата доказателства се доказа наличието на предпоставките за издаване на разрешение от съда. От една страна молителката доказа, че малолетната Л., след смъртта на баща си е придобил в съсобственост лекия автомобил, чиято продажба се иска, който не се ползва и не е нужен на семейството. От друга страна молителката декларира, че средствата, които ще бъдат получени от продажбата ще бъдат ползвани изцяло за задоволяване ежедневните нужди на детето. Съдът намира, че разпореждането с движимата вещ ще е изцяло в интерес на малолетната, т.к. чрез продажбата й молителката ще се снабди със средства, с които ще може да осигури един по-добър начин на живот и развитие за детето.

  Водим от гореизложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

РАЗРЕШАВА на П.Н.С., ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетното дете Л.И.С., ЕГН **********, двете с адрес ***, да продаде собствената й идеална част от  лек автомобил „Рено Еспейс 2.2”, дизел, светло сив металик,  рег. № ТХ 71 06 ХН, номер на двигател G9TA710C075737, придобит по наследство от Ивелин Йорданов Славов, б.ж. на гр.Каварна.

Определението не подлежи на обжалване.

 

                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………..