НЕПРИСЪСТВЕНО    РЕШЕНИЕ

№................

Гр.Каварна 15.01.2019г.

В     И  М  Е  Т  О      Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

Каварненският районен съд в публично заседание на петнадесети януари  две хиляди и  деветнадесета година в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

При секретаря А.М.разгледа докладваното от съдията Гр.д.№ 623/2018год. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по подадена искова молба от „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“АД ЕИК *** със седалище и адрес на управление: гр.***,бул.“***“ № *** представлявано от изпълнителните директори П.Н.Д. и прокурист М.В.,чрез пълномощник Адвокатско дружество“***и И.“*** със седалище и адрес на управление: гр.*** улица „***“ № ** ет.* и персонално адвокат Х.Х.И. срещу В.В.В. ЕГН ********** с адрес: *** и З.К.Д. ЕГН **********  с адрес: *** с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК,чл.79 във връзка с чл.86 от ЗЗД.

В исковата молба се излага,че по силата и при условията на Договор за потребителски кредит № FL670021/21.01.2013г. сключен между „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“АД ЕИК *** със седалище и адрес на управление: гр.***,бул.“***“ № *** представлявано от изпълнителните директори П.Н.Д. и прокурист М.В.-от една страна и от друга страна В.В.В. ЕГН ********** с адрес: *** и З.К.Д. ЕГН **********  с адрес: *** Банката е предоставила на Кредитополучателя кредит в размер на 4440,00/четири хиляди четиристотин и четиридесет/лева,предназначен за предсрочно погасяване на задължения по договор за потребителски кредит № FL508893 от 28.12.2009г.,със срок до 21.01.2019г.,който кредит Кредитополучателя може да ползва по начините уговорени чл.1 от договора.В исковата молба се твърди,че Кредитополучателя е усвоил предоставените от Банката парични средства в размер на 4440,00/четири хиляди четиристотин и четиридесет/лева,като в подкрепа на това твърдение се представя към исковата молба банково бордеро № 6390920/21.01.2013г.Видно от исковата молба поради неплащане на погасителна вноска № 42 с падеж 21.07.2016г. съгласно погасителния план към Договора за потребителски кредит е обявена предсрочната изискуемост по кредита и към 23.08.2018г. задължението на Кредитополучателите към банката възлиза на 2506,54/две хиляди петстотин и шест лева и петдесет и четири стотинки/лева,от които 2116,16 лева-главница,ведно със законната лихва върху главницата,считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на задължението;215,71 лева-договорна лихва за периода от 21.07.2017г. до 23.08.2018г.;174,67 лева-мораторна лихва/обезщетение за забава/ за периода от 21.07.2017г. до 23.08.2017г. и 32,50 лева-такси за периода от 21.07.2017г. до 23.08.2018г.,които представляват и обща сума на начисленията по Договор за потребителски кредит № FL670021/21.01.2013г.В исковата молба се отправя искане,съдът след като се запознае с доказателствата по делото и и изтъкнатите в исковата молба аргументи да постанови решение,с което да осъди ответниците В.В.В. ЕГН ********** с адрес: *** и З.К.Д. ЕГН **********  с адрес: *** да заплатят своето задължение към „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“АД ЕИК ***,произтичащо от Договор за потребителски кредит  №FL670021/21.01.2013г. в размер на 2506,54/две хиляди петстотин и шест лева и петдесет и четири стотинки/лева,от които 2116,16 лева-главница,ведно със законната лихва върху главницата,считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на задължението;215,71 лева-договорна лихва за периода от 21.07.2017г. до 23.08.2018г.;174,67 лева-мораторна лихва/обезщетение за забава/ за периода от 21.07.2017г. до 23.08.2017г. и 32,50 лева-такси за периода от 21.07.2017г. до 23.08.2018г.,които представляват и обща сума на начисленията по Договор за потребителски кредит № FL670021/21.01.2013г.

Към исковата молба ищецът представя писмени доказателства и депозира доказателствени искания.

Ответниците В.В.В. ЕГН ********** с адрес: *** и З.К.Д. ЕГН **********  с адрес: *** в срока по чл.131 ал.1 от ГПК не подават писмен отговор,не вземат становище,не правят възражения,не оспорват истинността на представените от ищеца документи,както и не упражняват правата си по чл.211 ал.1,чл.212 и чл.219 от ГПК.

В писмена защита депозирана в Каварненски Районен съд на 14.12.2018г. за насроченото за 17.12.2018г. съдебно заседание по гр.д.№ 623/2018г. по описа на КРС ищеца чрез процесуалния си представител поддържа предявения иск и моли същия да бъде уважен.Претендира да бъдат присъдени и сторените по делото съдебно-деловодни разноски.Предвид липсата на депозиран отговор на исковата молба от страна на ответниците и неявяването им в насроченото за 17.12.2018г. съдебно заседание,както и факта,че ответниците не са направили искане за разглеждане на делото в тяхно отсъствие,ищеца,чрез процесуалния си представител претендира постановяването на неприсъствено решение.

Съдът като взе предвид направеното от ищеца искане за постановяване в негова полза на неприсъствено решение и като съобрази,че са налице предпоставките на чл.238 и следващите от ГПК за уважаване на искането,а именно че ответниците не са представили в срок отговор на исковата молба,не се явяват  в първото заседание по делото и не са направили искане за разглеждането му в тяхно отсъствие,на същите са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание,както и че предявения иск е вероятно основателен,с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и събраните доказателства намира,че следва да бъде постановено неприсъствено решение като предявения иск бъде уважен.

При този изход на делото,ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят на ищеца сторените деловодни разноски пред настоящата инстанция,а именно сумата от 721,20лв.,от които държавна такса в размер на 234,65лв. и адвокатско възнаграждение в размер на 486,55 лв.,съгласно представеният списък на разноските по чл.80 от ГПК.

Мотивиран от изложените съображения и на основание чл.238 ал.1 и чл.239 от ГПК,съдът

 

                                             Р    Е    Ш   И :

 

ОСЪЖДА ответниците В.В.В. ЕГН ********** с адрес: *** и З.К.Д. ЕГН **********  с адрес: *** да заплатят своето задължение към „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“АД ЕИК ***,произтичащо от Договор за потребителски кредит  №FL670021/21.01.2013г. в размер на 2506,54/две хиляди петстотин и шест лева и петдесет и четири стотинки/лева,от които 2116,16 лева-главница,ведно със законната лихва върху главницата,считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на задължението;215,71 лева-договорна лихва за периода от 21.07.2017г. до 23.08.2018г.;174,67 лева-мораторна лихва/обезщетение за забава/ за периода от 21.07.2017г. до 23.08.2017г. и 32,50 лева-такси за периода от 21.07.2017г. до 23.08.2018г.,които представляват и обща сума на начисленията по Договор за потребителски кредит № FL670021/21.01.2013г.,както и сторените по водене на делото разноски в размер на 721,20/седемстотин двадесет и един лева и двадесет стотинки/лева,от които държавна такса в размер на 234,65лв. и адвокатско възнаграждение в размер на 486,55 лв.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

РЕШЕНИЕТО да се обяви в регистъра на съдебните решения по чл.235 ал.5 от ГПК.

На страните да се връчат преписи от решението.

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: