Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

 

гр. Каварна,  05.07.2018 г.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 Каварненският районен съд в публично заседание на пети юни  през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА  

 

при участието на секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №624 по описа за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производство по реда на чл. 531 и сл. ГПК вр. 59 ал.1 от Закона за наследството.

Образувано е по молба вх.№ 3678/23.102017г. от О.Д.Т., ЕГН **********,*** със съдебен адрес:***, кантора ***, адв.А.Г., с искане по чл.59 от ЗН за назначаване на управител на незаетото от малолетното лице В.А.С. с ЕГН ********** наследство, оставено от длъжника А.С., с адрес: ***, р-н ***, м.”***” № ***, ет.*, ап.*.  Към молбата е приложено удостоверение за наследници изх.№ АУГ № 52 от 11.05.2017г. издадено от Община гр.Шабла, от което е видно, че правоприемници на длъжника А. Т.С., починал на 31.10.2014г. са следните лица:

1. съпруга С.В.С. с ЕГН **********с  адрес: ***, р-н ***, м.”***” № ***, ет.*, ап.*. 

2.  син  Т.А.С. с ЕГН ********** с  адрес: ***, р-н ***, м.”***” № ***, ет.*, ап.* и

3.      син В.А.С. с ЕГН **********

 С молбата се иска от съда, на основание чл. 59 ал. 1 ЗН да бъде назначен управител на  незаетото от малолетното лице В.А.С. с ЕГН ********** наследство, останало от  А. Т.С. с ЕГН **********, починал на 31.10.2014г. Излага още, че на 25.04.2017г. въз основа на молба с вх.№ 00878/25.04.2017г. било образувано изпълнително дело №20178920400118 по описа на ЧСИ Х.Г.,*** действие ОС Варна. Правоприемниците на длъжника А. Т.С. били конституирани като длъжници по делото. Извършено било проучване по изпълнителното дело относно приемането на наследството по опис от В.А.С., от което е установено в специалната книга при  Районен съд гр.Каварна, че няма вписан отказ или приемане на наследство по опис на откритото наследство от В. Ал. С., нито е инициирано такова производство от страна на законния му представител – С.С.. В потвърждение на гореизложеното, молителят представя два броя удостоверения Изх.№ 564/11.05.2017г. и Изх.№ 626/30.05.2017г. издадени от Районен съд гр.Каварна. Молителят сочи, че наследството е отрито още на 31.10.2014г., т.е. повече от три години, законният представител бездейства и не пристъпил към приемане по опис на наследството на починалия Ал.С. и на следващо място, че ЧСИ  го е уведомил в качеството му на взискател по ИД 20178920400118 по описа на ЧСИ Х.Г.,*** действие ОС Варна, че е налице противоречие между интересите на С.С. и представляваното от нея малолетно дете В.С..

   С Разпореждане № 1330/31.10.2017г. съдът е насрочил о.с.з. и е изпратил молбата и доказателствата към нея на заинтересованите лице С.С. и Т. Ал. С. с указание в едномесечен срок да изразят становище относно обстоятелството дали е поето управлението на наследственото имущество, останало от А. Т.С., починал на 31.10.2014г.  С молба Вх.№ 4057/17.11.2017г. заинтересованите лица, чрез адв. П.Г.С. – *** оспорват молбата с правно основание чл.59 ЗН. Твърдят, че същата е недопустима поради липса на правен интерес и липса на легитимация на молителя, както и че същата се явява неоснователна поради липсата на предпоставките по чл.59 от ЗН за назначаване на управител на наследството на А.С..

В молба Вх.№ 1015/29.03.2018г.  е уточнено, че лицето, което би могло да  бъде назначено за управител следва да е адвокат от ***  и е конкретно посочен от молителя.

Съдът, след като обсъди доводите в молбата и събраните доказателства, приема за установено следното:

 Заинтересованите лице в производството С.В.С. с ЕГН **********, Т.А.С. с ЕГН ********** и  В.А.С. с ЕГН **********, видно от  приложеното  удостоверение за наследници изх.№ АУГ № 52 от 11.05.2017г. издадено от Община гр.Шабла са  правоприемници на длъжника А. Т.С., починал на 31.10.2014г. След смъртта му, наследниците са конституирани по ИД №20178920400118 по описа на ЧСИ Х.Г.,*** действие ОС Варна като длъжници. От приложените по делото два броя удостоверения Изх.№ 564/11.05.2017г. и Изх.№ 626/30.05.2017г. издадени от Районен съд гр.Каварна е видно, че няма вписан отказ или приемане на наследство по опис на откритото наследство от В. Ал. С., нито е инициирано такова производство от страна на законния му представител – С.С.. От отриване на наследството – 31.10.2014г. до настоящият момент са минали повече от три години, през които законният представител на малолетния е следвало да предприеме тези действия. Освен това от съобщение Изх.№ 03524/26.06.2017г. от ЧСИ Х.Г. е видно, че е налице противоречие между интересите на С.С. и представляваното от нея малолетно дете В.С..

Към настоящия момент не са известни други наследници на починалото лице, които да встъпят в качеството на длъжници  по ИД №20178920400118 по описа на ЧСИ Х.Г.,*** действие ОС Варна. За молителя О.Д.Т., в качеството на взискател по горепосоченото изпълнително дело е налице правен интерес да поиска от съда назначаване на управител на незаетото от малолетното дете В. Ал. С. наследство на длъжника Ал.С., починал на 31.10.2104г.

Съдът счита, че молбата е основателна и следва да бъде уважена, тъй като към настоящия момент не е ясно дали малолетния В. Ал. С. ще приеме наследството по опис или ще се откаже от наследството, оставено от Ал. С..  Молителят има интерес, частта от незаетото  наследство да бъде запазено, за да може да се удовлетвори от него.

Към настоящия момент не е известна волята му  – да приеме по опис  или не наследството, поради което са изпълнени предпоставките, визирани в чл.59, ал.1 от ЗН. В тази връзка са основателни опасенията на молителя, че съществува реална опасност от разпиляване на частта от  имуществото, от което той следва да се удовлетвори. Като управител на наследството, оставено от Ал. С., съобразно заявеното от молителя, следва да бъде назначен адв.А.Г. – ***, с адрес: *** ***,ул.”***” № **, Вх.*, ет.*, кантора ***

Водим от горното, съдът

 

 

Р    Е    Ш    И    :

 

 

НАЗНАЧАВА адв.А.Г. – ***, с адрес: *** ***,ул.”***” № **, Вх.*, ет.*, кантора ***  за УПРАВИТЕЛ на   незаетото от малолетното лице В.А.С. с ЕГН **********, с адрес: ***, р-н ***, м.”***” № ***, ет.*, ап.*.   наследство, останало от  баща му А. Т.С. с ЕГН **********, починал на 31.10.2014г.,  за което е издаден акт за смърт № 0043/02.11.2014 г. на Община Шабла.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Добрички окръжен съд.

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………….