Р   Е Ш  Е  Н   И   Е

Гр.Каварна, 22.08.2018г.

 

В  И М Е Т О Н А  Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание на двадесет и втори август, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря ………., като разгледа докладваното от съдията гр.д. №624/2017г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.247 от ГПК и чл.248 от ГПК.

Постъпила е молба с вх.№2452/06.07.2018г. от О.Д.Т. с ЕГН **********, чрез адв.А.Г. – съдебен адрес: ***, кантора 324, с която моли съда да бъде допусната очевидна фактическа грешка в Решение №117/05.07.2018г., като вместо „назначава адв.А.Г. – ***, с адрес ***, кантора 324 за Управител на незаето …“, да бъде изписано „НАЗНАЧАВА адв.В.С.Л. – ***, с адрес: *** за Управител на незаето…“. Със същата молба се настоява и на основание чл.248, ал.1 от ГПК съдът  да се произнесе и относно разноските сторени в производството.

 Препис от молбата е връчена на другата страна, която в указания срок не е взела становище по молбата.

Съдът като разгледа депозираната молба, намира от фактическа и правна страна следното:

Молбата за ОФГ  и допълване на решението в частта за разноските  е допустима. Същата е и основателна по следните съображения:

В действителност съдът с постановеното Решение №117 е назначил адв.А.Г. за управител на незаетото от малолетното дете В.А.С. наследство, останало от починалия му баща А. Т.С.. Назначеният адв.Ал.Г. е обаче процесуален представител на ищеца, а той е посочил като упарвител да бъде назначен адв.В.С.Л., който е и изразил съгласиее за това в с.з. Поради това и молбата за допускане на ОФГ е основателна.

Относно молбата по чл.248 от ГПК за присъждане на разноски също е основателна, доколкото в с.з. е представен списък за направени разноски и съдът поради опущение е пропуснал с решението да се произнесе и по тях. В тази връзка насрещната страна следва да бъде осъдена да заплати на ищеца сторените по делото разноски, които съгласно приложен списък са в раземр на 500.00 лева.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение №117 от  05.07.2018г. по гр.д.№624/2017г. по описа на КвРС, като на страница 3 /трета/, редове 30 /тридесети/ и 34 /тридесет и четвърти/ да се чете: „адв.В.С.Л. – ***, с адрес: ***.

ОСЪЖДА С.В.С. с ЕГН **********, Т.А.С. с ЕГН ********** и В.А.С. с ЕГН **********, тримата с адрес: ***, да заплатят на О.Д.Т. с ЕГН **********, с адрес: ***, сторените по делото разноски в размер на 500.00 /петстотин/ лева.

Решението е неразделна част от Решение №117/05.07.2018г. на КвРС.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Добрич в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………