О  П  Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№…………..

гр. Каварна, 01.11.2018 г.

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,  в закрито заседание, в състав:                                         

                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 626/2018 г. по описа на Районен съд, град Каварна, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 119 ГПК.

Предявен е иск от страна на „***“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Шандор Петьофи” № 10, п.к. 1606 срещу Р.Д.П., ЕГН **********, адрес: ***, с искане да се осъди ответникът да заплати на ищеца сумата от 500,00 лева, представляваща неплатена главница по договор за кредит № 9980992002/03.08.2015 г. сключен между „***“ ЕООД, опериращо на пазара на финансови услуги под търговската си марка „***“ и Р.Д.П.; сумата от 78,16 лева, представляваща такса за експресно разглеждане на искането за отпускане на кредит; както и сумата от 618,10 лева, представляваща дължима наказателна лихва за периода 03.09.2015 г. до 31.01.2018 г. по договора за кредит като вземанията по същия са прехвърлени с договор за прехвърляне на вземания № BGF-2018-005/01.02.2018 г., сключен между „***“ ЕООД и ищеца.

Съдът служебно направи справка от НБД относно настоящия и постоянния адрес на ответника, от която установи, че същите са в с. Леденик, обл. Велико Търново.

Съдът след като се запозна с материалите по делото намира следното от фактическа и правна страна:

Съгласно разпоредбата на  чл. 113 ГПК след измененията със ЗИДГПК (обн. ДВ бр. 65, в сила от 07.08.2018 г.) исковете на и срещу потребители се предявяват пред съда, в чийто район се намира настоящият адрес на потребителя, а при липса на настоящ адрес – по постоянния. В настоящия случай се касае за спор между кредитор и потребител, който спор следва да бъде разгледан от съда по настоящия адрес на ответника.

Според чл. 119, ал. 3 ГПК възражение за местна неподсъдност на делото по  чл. 113 ГПК може да се повдига служебно от съда до приключване на първото по делото заседание, т.е след 07.08.2018 г. съдът следи служебно и за спазването на правилата за местна подсъдност на спора по отношение на искове на и срещу потребители, тъй като нормата за подсъдността е императивна.

Доколкото производството е още на фаза искова молба, то няма пречка въпросът за подсъдността да бъде поставен за разглеждане служебно от съда и в този процесуален момент. Съгласно чл. 118 ГПК всеки съд сам решава дали започнатото пред него дело му е подсъдно и ако прецени, че не му е подсъдно изпраща делото на компетентния съд.

В процесния случай настоящият адрес на ищеца е в с. Леденик, поради което и местно компетентен да реши спора съд е Районен съд гр. Велико Търново.

С оглед гореизложеното настоящият съд, който е сезиран с исковата молба, не е компетентен да я разгледа, защото постоянният и настоящият адрес на ответника не попадат в района на Районен съд град Каварна, а в този на Районен съд град Велико Търново. Поради това производството по настоящото дело следва да бъде прекратено и същото да се изпрати по подсъдност на компетентния в случая Районен съд град Велико Търново.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 626/2018 г. по описа на Районен съд град Каварна, като изпраща същото по компетентност на Районен съд град Велико Търново.

 Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на ищеца пред Окръжен съд град Добрич.

 След влизане в сила на настоящото определение, делото да се изпрати по компетентност на Районен съд град Велико Търново.

 

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………..