Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Каварна, 09.01.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание проведено на девети януари през двехиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

при секретаря а.м. и в присъствието на прокурора ……….………….. като разгледа докладваното от съдията Гр.Д. № 626 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл.7 и следващите от Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН).

Образувано е по молба на Д.М.З. ***, за предприемане на мерки за защита по смисъла на ЗЗДН, срещу Д.Т.Н., с ЕГН **********, с когото молителката е съжителствала на съпружески начала.

Така мотивиран, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

НАЛАГА МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА срещу домашно насилие, упражнявано над Д.М.З. с ЕГН **********,***, от лицето, с което е съжителствала на съпружески начала Д.Т.Н. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, по чл. 5, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗЗДН, както следва:

ЗАДЪЛЖАВА Д.Т.Н. да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Д.М.З..

ЗАБРАНЯВА на Д.Т.Н., да приближава на разстояние по-малко от 100 /сто/ метра Д.М.З. и ЖИЛИЩЕТО КОЕТО ОБИТАВА, находящо се на адрес гр.Каварна, ул.”Дора Габе” № 11, за срок от 9 (девет) месеца, считано от постановяване на настоящото решение.

НАЛАГА на Д.Т.Н. с ЕГН **********, глоба в размер на 200 (двеста) лева, на основание чл.5, ал.4 от ЗЗДН.

НЕ УВАЖАВА искането на молителката Д.М.З. за налагане на мярка по чл.5, ал.1, т.4 ЗЗДН, чрез определяне временно местоживеене на детето Валентин Димитров Т., ЕГН **********, при майката.

ОСЪЖДА Д.Т.Н. с ЕГН **********, да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, по бюджетната сметка на Каварненски районен съд държавна такса в размер на 25 лв. (двадесет и пет лева) на основание чл. 11, ал. 2 от ЗЗДН, както и 5 (пет) лева в случай на служебно издаване на един изпълнителен лист.

ОСЪЖДА Д.Т.Н. с ЕГН **********, да заплати на Д.М.З. с ЕГН **********, сумата от 300.00 лв. /триста/ лева, представляваща направените по делото разноски, на чл. 78, ал. 1 от ГПК.

ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД, която да се връчи на двете страни и на РУ Каварна. В заповедта да се укаже, че при неизпълнението й, полицейският орган констатирал нарушението, задържа нарушителя и уведомява незабавно органите на прокуратурата.  

Решението подлежи на обжалване пред Добрички окръжен съд в 7-дневен срок, от връчването му на страните, като обжалването не спира изпълнението на заповедта.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………