О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр. Каварна, 02.07.2019 г.

 

Каварненският районен съд в закрито заседание на втори юли през две хиляди и деветнадесета година в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията Гр. Д. № 630/2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Делото е образувано по предявени от А.Щ.Д.,*** искове за присъждане на имуществени и неимуществени вреди, вследствие на действия и бездействия на Кмета на общината и служители на същата, осъществени при и по повод изпълнение на административна дейност на ответника.

Настоящия състав на съда намира, че предявените искове не са с правно основание  чл. 45 ЗЗД и чл. 52 ЗЗД, така както са квалифицирани от предходния състав разглеждащ делото. Правната квалификация на иска се определя от съда въз основа на въведените от ищеца твърдения. Определящо за правната квалификация се явява изложението на факти в обстоятелствената част на исковата молба, а в настоящия случай то по своя характер е изключително противоречиво, което създава затруднения при определянето на приложимия закон. Въпреки това при въведените от ищеца твърдения съдът намира, че правилната правна квалификация на искането е чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, т.к. в случая се твърдят вреди, причинени на граждани от незаконосъобразни действия и бездействие при изпълнение на административна дейност. Подведомствеността на съдилищата по граждански дела зависи от метода на регулиране на отношението. Граждански са всички правоотношения, регулирани с метода на равнопоставяне на техните субекти. Административни са споровете относно уредени от административното право отношения, какъвто е разглеждания случай.

Разпоредбата на чл. 128, ал. 1, т. 4 АПК установява подведомствеността на административните дела, като предоставя в компетентност на административните съдилища делата по искания за обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица, какъвто съдът счита, че е настоящия случай.

При това положение, съдът намира, че съгл. разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от ЗОДОВ, претенцията следва да бъде разгледана по реда на АПК и първа инстанция по делото следва да бъде административен съд, а съгласно местната подсъдност – Административен съд Добрич (съгл. т. 1 от Тълкувателно постановление № 2/2014 от 19.05.2015 г. на Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС и Първа и Втора колегии на ВАС). Т.к. исковата молба е адресирана до Каварненски районен съд и е заведена в деловодството на районния съд, образуваното по нея дело следва да бъде прекратено и да бъде изпратено на компетентния за разглеждането му съд.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА на осн. чл. 14, ал. 2 от ГПК, производството по Гр. Д. № 630/2018 г. на Каварненски районен съд и ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд гр. Добрич.

Препис от определението да се връчи на страните.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от получаване на съобщението от страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………….