Р Е Ш Е Н И Е

гр.Каварна, 22.03.2019 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на двадесет и шести февруари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора .........................., разгледа докладваното от съдията Гр.Д. № 633 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Подадена е молба за развод по реда на чл. 318 и сл. от ГПК, във вр. с чл. 49, ал. 1 СК от М.И.Г., срещу И.М.Г., за прекратяване на сключения между страните граждански брак, поради дълбокото му и непоправимо разстройство.

Ищецът излага в исковата молба, че страните са сключили граждански брак на 25.05.1996 г. пред длъжностното лице по гражданското състояние при община Шабла. От брака съпрузите имали родено едно вече пълнолетно дете – В. М. Г., с ЕГН *********. Ищецът твърди, че през 2010 г. се разболял, а от 2011 г. бил трудоустроен, което довело до по-трудното намиране на работа, а от там и до влошаване на финансовото положение на семейството. През 2012 г. ответницата заминала да работи в чужбина, като в началото за кратко време изпраща средства за издръжка на семейството. Твърди, че от 2012 г. съпрузите са във фактическа раздяла, като не поддържат никакви контакти помежду си. Всеки от тях изградил живота си независимо от другия, което правело съществуването на брака формално и изпразнено от съдържание. Ищецът настоява за прекратяване на брака поради неговото дълбоко и непоправимо разстройство без съдът да се произнася по въпроса за вината.

В законоустановения срок ответницата не е депозирала писмен отговор на исковата молба, не се явява в съдебно заседание и не взема становище по иска.

От събраните в настоящото производство писмени и гласни доказателства, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

От представеното удостоверение за сключен граждански брак издаден  въз осн. на акт за граждански брак ***г. на Община Шабла, се установява, че страните са сключили граждански брак на 25.05.1996 г., като съпругата е приела да носи фамилното име на съпруга си – Г.. От брака съпрузите имат родено едно вече пълнолетно дете – В. М. Г., видно от представеното удостоверение за раждане изд. въз осн. на акт за раждане № ***г. на община Добрич и удостоверение за семейно положение съпруг и деца.

От разпита на свидетеля И., без родство със страните по делото се установява, че съпрузите живеят във фактическа раздяла от шест години. Знае, че И. от дълго време живее в Англия, а М. ***. Съпрузите не поддържали контакти и не са се събирали да живеят заедно, като семейство. Знае, че желанието и на двамата съпрузи е да прекратят брак, който съществува само формално.

При така изложената фактическа обстановка, от правна страна съдът намира следното:

Относно прекратяването на брака:

Въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателствени средства се установи, че брачната връзка е изцяло разкъсана и лишена от съдържание. Между съпрузите не съществуват дължимите от закона и морала взаимоотношения, характеризиращи брачната връзка - обич, доверие, загриженост един за друг, общ социален живот, икономическа общност. Настъпилата между съпрузите през 2012 г. фактическа раздяла, освен продължителна, е и необратима. Поради това съдът прави извода, че бракът е дълбоко и непоправимо разстроен по смисъла на закона, формалното му съществуване не е в интерес нито на съпрузите, нито за обществото и искът за прекратяването му следва да бъде уважен, като съдът не следва да се произнася по въпроса относно вината.

По разноските:

На основание чл. 329, ал.1 от ГПК, във вр. чл. 6, т. 2 от Тарифа за ДТ, които се събират от съдилищата по ГПК, държавната такса при решаване на делото по иска за развод в размер на 50.00 лева се дължи от двете страни. С определение № 501/01.11.2018 г. ищецът М.Г. е освободен от внасяне на дължимата такса на осн. чл. 83, ал. 2 ГПК, с оглед на което в тежест на ответника И.М.Г. следва да бъде възложена половината от определената такса в размер на 25.00 лева.

Мотивиран от изложеното, СЪДЪТ

Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД БРАКА между М.И.Г., ЕГН **********, с настоящ адрес *** и И.М.Г., ЕГН **********,*** А, който брак е сключен на 25.05.1996 г. и за който е съставен Акт за граждански брак № ***г. на Община Шабла, като дълбоко и непоправимо разстроен, на основание чл. 44, т. 3, във връзка с чл. 49, ал. 1 СК.

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавната такса по делото в размер на 50,00  (петдесет) лева.

ОСЪЖДА И.М.Г., ЕГН **********,*** А, да заплати по сметка на районен съд Каварна сумата от 25,00 (двадесет и пет) лева, представляваща държавна такса при решаване на делото по иска за развод.

Решението подлежи на обжалване пред Добрички окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………