Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Каварна, 05.01.2018год.

 

В    И М Е Т О    НА    Н А Р О Д А

 

Каварненският районен съд в публично заседание на четиринадесети декември, през две хиляди и седемнадесета  година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията Гр.д.       №634 по описа за 2017год., и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано пред Районен съд Добрич по искова молба за развод по чл.49 от СК,  подадена от М.Г.С. с ЕГН ********** ***, против Ж.Г.С. с ЕГН ********** ***. С исковата молба е предявен иск с правно основание чл.49 от СК и съединените с него небрачни искове.

В срока по чл. 131 от ГПК ответника е депозирал писмен отговор, в който прави възражение за местна подсъдност.  С него счита иска за  допустим и основателен. С оглед направеното възражение за местна подсъдност на иска, Районен съд гр.Добрич е прекратил производството и е изпратил делото на местно компетентния Районен съд гр.Каварна по постоянен адрес на ответника.

В с.з., проведено на 14.12.2017гг. страните изразяват желание бракът им да бъде прекратен с развод по взаимно съгласие, като съда не издирва мотиви за това. Предлагат споразумение в следния смисъл, което съда да одобри: 1. Да се прекрати с развод бракът между страните, сключен на 27.11.**г. в гр.Каварна, без съда да се произнася по въпроса за вината; 2. Родителските права по отношение на роденото от брака малолетно дете Г.Ж. С. с ЕГН ********** се предоставят за упражняване на майката М.Г.С. с ЕГН **********, като за бащата Ж.Г.С. се определя режим на лични контакти, както следва: всяка събота и неделя с приспиване, считано от 19.00 часа на петъчния ден, до 18.00 часа в неделния ден, ведно с двадесет дни през летния сезон, когато майката не е в платен годишен отпуск, както и през коледните празници за всяка нечетна календарна година и през новогодишните празници за всяка четна календарна година. 3. Местоживеенето на детето Г.Ж. С. с ЕГН **********, е на адреса на майката М.С. ***;  4 Семейно жилище по смисъла на закона съпрузите не притежават и не ползват;  5. Бащата Ж.Г.С. с ЕГН ********** *** се задължава да заплаща на детето си Г.Ж. С. с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 150/сто и петдесет/ лева, считано от датата на постановяване на съдебното решение за одобряване на настоящото споразумение, при падеж двадесето число на месеца, за който се дължи издръжката, ведно със следващата се законова лихва за всяка закъсняла вноска, до настъпването на законно основание за нейното изменяване или прекратяване; 6. Съпрузите няма да си дължат издръжка един на друг след прекратяване на брака; 7. След прекратяване на брака съпругата ще възстанови предбрачната си фамилия К.; 8. Страните не желаят и не постигат споразумение относно имуществените си отношения, което да представлява предмет на производството за прекратяване на брака с развод; 9. Разноските по делото се поемат от страните, така както са сторени от тях.

В с.з., страните лично и чрез процесуалните си представители, молят производството да премине от такова по чл.321, ал.1, в производство по чл.321, ал.5 от ГПК.

С протоколно определение от 14.12.2017г., на основание чл.321, ал.5 от ГПК, производството по делото е трансформирано от исково в охранително, по реда на чл.50 от СК. След трансформация, молителите поддържат искането за развод по реда на чл.50 от СК и молят съда да утвърди постигнатото по реда на чл.51 от СК споразумение.

След преценка на представените по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено от фактическа и правна  страна следното:

На 27.11.**г. М.Г. К. и Ж.Г.С.  са сключили граждански брак пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Каварна. Съпругата е приела да носи фамилното име на съпруга - С..  За сключеният брак е съставен Акт за граждански брак №*** от 27.11.**г.  От брачното си съжителстване страните имат родено едно дете – Г.Ж. С. с ЕГН **********, видно от Удостоверение за раждане, издадено от Община Каварна.

С оглед характера на производството, след определението, с което е трансформирано производството, изразеното и поддържано лично, сериозно и непоколебимо, взаимно съгласие за  прекратяване на брака, съдът намира, че не следва да се изследват мотивите на молителите за прекратяването на брака им и той следва да бъде прекратен на осн. чл. 50 от СК.

Представеното в хода на производството, споразумение между молителите, съдът преценява, като законосъобразно, непротиворечащо на закона и морала, поради което то следва да бъде утвърдено.

Съдът определя окончателна държавна такса по иска за развод в размер на 40.00 лева, на осн. чл.6, т.3 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. Първоначалната такса в размер на 25.00 лева е заплатена от М.Г.С., разликата от 15.00 лева следва да се заплати от Ж.Г.С., както и 108.00 лева държавна такса относно определения размер на издръжката.  

Мотивиран от изложеното, съдът

 

                                            Р  Е  Ш  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД, сключения на 27.11.**г. брак пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Каварна, между М.  Г.  С.   с ЕГН **********, с адрес: ***  и Ж.  Г.  С.   с ЕГН ********** ***, на основание чл.50 от СК.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение.

1. Прекратява с развод, бракът между страните, сключен на 27.11.**г. в гр.Каварна, без съда да се произнася по въпроса за вината;

2. Родителските права по отношение на роденото от брака малолетно дете Г.Ж. С. с ЕГН ********** се предоставят за упражняване на майката М.Г.С. с ЕГН**********, като за бащата Ж.Г.С. се определя режим на лични контакти, както следва: всяка събота и неделя с приспиване, считано от 19.00 часа на петъчния ден до 18.00ч. в неделния ден, ведно с двадесет дни през летния сезон, когато майката не е в платен годишен отпуск, както и през коледните празници за всяка нечетна календарна година и през новогодишните празници за всяка четна календарна година;

3. За местоживеене на детето Г.Ж. С. с ЕГН **********, се определя адреса на майката М.Г.С. ***;

4. Семейно жилище по смисъла на закона съпрузите не притежават и не ползват;

5. Бащата Ж.Г.С. с ЕГН ********** *** се задължава да заплаща на детето си Г.Ж. С. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законна представителка Май Г.С. с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 150/сто и петдесет/ лева, считано от датата на постановяване на съдебното решение за одобряване на настоящото споразумение, при падеж двадесето число на месеца, за който се дължи издръжката, ведно със следващата се законова лихва за всяка закъсняла вноска, до настъпването на законно основание за нейното изменяване или прекратяване;

        6. Съпрузите няма да си дължат издръжка един на друг след прекратяване на брака;

        7. След прекратяване на брака съпругата ще възстанови предбрачната си фамилия -  К.;

        8. Страните не желаят и не постигат споразумение относно имуществените си отношения, което да представлява предмет на производството за прекратяване на брака с развод;

        9. Разноските по делото ще се поемат от страните, така както са сторени от тях

ОСЪЖДА Ж.Г.С. с ЕГН ********** *** да заплати в полза на Държавата по сметка на ВСС, държавна такса за развод в размер на 15.00 /петнадесет/ лева, на основание чл.6, т.3 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и сумата от 108.00 /сто и осем/ лева по споразумението относно размера на определената издръжка.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

 

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………….