О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на тринадесети май през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

като обсъди Гр.Д № 637/2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Делото е образувано на основание искова молба подадена от Е.Т.И., чрез пълномощника адв. Д.А. ***, срещу Г.Т.Г., с която е предявен иск с правно чл. 341 и сл. ГПК, вр. с чл. 69 ЗН - за делба на съсобствени недвижими имоти придобит по наследство.

С протоколно определение от о.с.з проведено на 19.02.2019 г. съдът е спрял производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК.

С писмена молба вх. № 1681/09.05.2019 г. процесуалните представители на страните адв. Д.А. от ДАК – пълномощник на Е.Т.И. и И.Н.С. от ДАК – пълномощник на Г.Т.Г., са поискали производството по делото да бъде прекратено, поради доброволно уреждане на отношенията им относно съсобствените недвижими имоти.

Въз основа на така подадената молба съдът намира, че е десезиран от правния спор, поради  извън съдебното му уреждане и липсата на предмет на воденото делбено производство, поради което на основание чл. 232 ГПК производството по делото подлежи на прекратяване.

При прекратяване на производството по делото поради постигната извънсъдебна спогодба, страните дължат заплащане на следващата се държавна такса определена на основание чл. 9 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, в размер на 100 (сто) лева, както и 5 (пет) лева, държавна такса в случай на издаване на изпълнителен лист, платими в полза на Държавата, по сметката на Районен съд Каварна.

Водим от гореизложеното, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232 ГПК, производството по Гр.Д № 637/2018 год. по описа на Каварненски районен съд, образувано въз основа на подадена искова молба от Е.Т.И., чрез пълномощника адв. Д.А. ***, срещу Г.Т.Г., с която е предявен иск с правно чл. 341 и сл. ГПК, вр. с чл. 69 ЗН - за делба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ***.5 по КК и КР на с.***, находящ се в с.***, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. „***” № 7, с площ от 1205 кв.м. по нотариален акт № *** год. на БРС, а по скица с площ от 1 213 кв.м., при граници и съседи: ***.6, ***.77, ***.4, ***.81.6, ведно с построените в поземления имот ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор ***.5.1, със застроена площ 69 кв.м. и ГАРАЖ с идентификатор ***.5.4, със застроена площ 17 кв.м.; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор ***.27.18 по КК и КР на с.***, общ. Каварна, обл. Добрич, с площ 786 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия: 3, при съседи: ***.27.17, ***.27.19, ***.27.249, ***.27.21.

ОСЪЖДА Е.Т.И. с ЕГН **********,***, да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд Каварна, държавна такса в размер на 50 (петдесет) лева, както и 5 (пет) лева в случай на служебно издаване на един изпълнителен лист.

ОСЪЖДА Г.Т.Г. с ЕГН **********,***, да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд Каварна, държавна такса в размер на 50 (петдесет) лева, както и 5 (пет) лева в случай на служебно издаване на един изпълнителен лист.

Препис от определението да се връчи на страните.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………