Н Е П Р Е С Ъ С Т В Е Н О   Р ЕШ Е Н И Е

 76

гр. Каварна, 05.06.2019г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на шестнадесети май две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА

 

при секретаря Елена Шопова,  като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №645 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Гражданско дело №645/2018г. е образувано на основание искова молба с вх.№3180/21.09.2018г., подадена от "***“ ЕАД  с ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.***, ет.1, представлявано заедно от П.И.Ф.– Изпълнителен директор и М.Й.Р.-  Прокурист, чрез юрк.Е.А., срещу „***“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Каварна, ул.“Здравец“, №23, представлявано от П.Д.Й. – управител. Предявен е иск за установяване на парично вземане от ответника в размер на 2848,52 лева (67,33 % от непогасено вземане по фактура №131997/25.09.2015г.), мораторна лихва в размер на 503,27 лева за периода 06.10.2016г.-03.07.2018г.; законна лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението – 05.07.2018г., до окончателното изплащане на вземането, както и разноски в заповедното производство и в настоящото производство.

Ответника не е взел становище по иска, като не е депозирал писмен отговор в законоустановения срок, не се явява в първото по делото съдебно заседание и не е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие.

Видно от приложените по делото книжа, на ответника са били указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжата и неявяване в съдебно заседание.

От представените по делото писмени доказателства може да се направи извод за вероятната основателност на исковете. Ответникът не е изпълнил задължението си да заплати сумата по издадена фактура №131997/25.09.2015г. 

По тези съображения, съдът установява наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение по чл.239 от ГПК, поради което и претенцията следва да бъде уважена.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК на ответника следва да бъдат възложени разноските в производството, които възлизат на 396,91 лева съгласно приложен списък за разноски, както и разноските в заповедното производство в размер на 117,03 лева.

 Съдът намира, че са налице предпоставките на чл.238 и чл.239 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.

Мотивиран от горното и на основание чл.238 и чл.239 от ГПК, КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

Р   Е   Ш   И:

 

         ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на  „***“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Каварна, ул.“Здравец“, №23, представлявано от П.Д.Й. – управител, че дължи на "***“ ЕАД  с ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.***, ет.1, представлявано заедно от П.И.Ф.– Изпълнителен директор и М.Й.Р.-  Прокурист, чрез юрк.Е.А. сумата 2848,52 (две хиляди осемстотин четиридесет и осем лева и петдесет и две стотинки) лева, представляваща главница по застрахователен договор под формата на Рамкова полица №54 от 10.09.2015г. с Ликвидационен акт №104/20.07.2016г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението – 09.07.2018г. до окончателното изплащане на вземането; сумата от 503,27 (петстотин и три лева и двадесет и седем стотинки) лева, представляваща мораторна лихва за периода от 06.10.2016г. до 03.07.2018г., както и сумата от 117.03 (сто и седемнадесет лева и три стотинки) лева, за които е издадена заповед № 221/10.07.2018г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК по Ч.Гр.д. № 527/2018г. по описа на РС  гр. Каварна, на основание чл.422 във вр. с чл.415 ГПК.

ОСЪЖДА   на  „***“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Каварна, ул.“Здравец“, №23, представлявано от П.Д.Й. – управител, да заплати "***“ ЕАД  с ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.***, ет.1, представлявано заедно от П.И.Ф.– Изпълнителен директор и М.Й.Р.-  Прокурист, чрез юрк.Е.А. сумата от 396,91 (триста деветдесет и шест лева и деветдесет и една стотинки) лева - направени разноски по настоящото дело, на основание чл.78 ал.1 ГПК.

          Решението не подлежи на обжалване.

 

         РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………