Р Е Ш Е Н И Е

№184

гр.Каварна 16.10.2018 г.

 

В   ИМЕТО   НА  НАРОДА

 

Каварненският районен съд в публично заседание на деветнадесети октомври през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА     

 

при участието на секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора ………………………………, като разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 648 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявени е установителен иск с правно основание чл. 422, ал. 1, вр. с чл. 415, ал. 1 ГПК и чл. 86, ал. 1 от ЗЗД.

Ищецът „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД гр.Добрич, чрез процесуалния си представител адв.Г.П., излага в исковата молба, че ответникът „****” ЕООД е ползвател на услуги предоставяни от ищцовото дружество и като такъв има открита индивидуална партида – кл. № **** за обект находящ се на адрес гр. Каварна, ул. ”****” № 5. Ответникът ползвал услугата отвеждане и пречистване на отпадните води, които се зауствали в градската канализация. В обекта имало сондаж с монтиран водомер тип 80 куб.м. № 11623077. Твърди още, че на ответника били връчени предписания да монтира измервателен уред, който да отчита количеството на отпадните води, но това не било извършено. Поради факта, че ответникът отказвал достъп до водомера на сондажа, ищецът изискал справка от Басейнова дирекция „Черноморски район” за отчетените количества вода през периода месец юни 2016 г. – месец октомври 2016 г. и въз основа на тези данни съставил фактури № 116044318/27.07.2016 г., № 1160044931/31.08.2016 г., № 1160045391830.09.2016 г. и № 1160045883/31.10.2016 г. за дължими суми за отвеждане и пречистване на отпадните води. 

Тъй като ответникът не е заплатил в срок предоставените му услуги, за ищеца възникнал правен интерес от търсената искова защита, доколкото срещу издадената заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК е подадено възражение в срока и по реда на чл. 414 от ГПК. В исковата молба се претендира сумата от 4853,92 лева, представляваща част от присъдената главница по Ч.гр.д. № 532/2017 г.  за неизплатени задължения към ВиК ЕООД за периода 08.06.2016 г. – 11.10.2016 г., ведно със законната лихва върху главницата считано от датата на подаване на заявлението – 04.09.2017г. Претендират се разноски. 

В срока по чл. 131 от ГПК, ответникът е депозирал писмен отговор на исковата молба, с който оспорва предявения иск по основание и размер. Оспорва да е ползвател на сочените от ищеца услуги, както и да има открита индивидуална партида с кл. № ****. Оспорва твърдението на ищеца, че в обекта има сондаж с монтиран водомер, както и получените отпадни води да се заустват в градската канализация. Оспорва наличието на договор между страните за отвеждане и пречистване на отпадните води, както и да е обвързан от Общите условия. Оспорва връчването на предписания на дружеството за монтиране на измервателни уреди, както и да е отказвал достъп до обекта. Твърди, че не е получавал и осчетоводявал процесните фактури. С изложените мотиви моли за отхвърляне на исковата претенция, като неоснователна по основание и размер. Претендира разноски.

В хода на проведените по делото съдебни заседания ищецът, чрез процесуалните си представители юрк.Х., поддържа предявения иск и моли за постановяване на положително решение по същия.

Ответникът чрез процесуалния си представител адв.П. поддържа предприетото в отговора на исковата молба оспорване по същество на предявения иск и моли за постановяване на решение по спора, с което искът да бъде отхвърлен. Твърди, че ищецът не е доказал между страните да съществуват договорни правоотношения, по които той да е неизправна страна. Спрямо ищеца, ответникът нямал качеството потребител, досежно изградения в имот сондаж, т.к. се касае за съоръжение, което не е свързано с преносната мрежа на В и К оператора. Счита, че недоказано в процеса е останало твърдението на ищеца, че отпадните води от сондажа се заустват в канализацията. Оспорва ответника да е договарял с ищеца откриване на абонатен № ****, както и да е договарял с ищеца единична цена за твърдяните от ищеца услуги по вид и количество. С изложените мотиви настоява за отхвърляне на иска като неоснователен и недоказан.

Съдът, след като взе предвид представените по делото доказателства – по отделно и в тяхната съвкупност, съобрази становищата на страните и нормативните актове, регламентиращи процесните отношения, намира за установено следното от фактическа страна:

В полза на ищеца е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение № 263 от 05.09.2017 г. по Ч.гр.д. № 532/2017 г. по описа на КРС, за парични задължения, дължими за неплатени В и К услуги. Срещу издадената заповед, длъжникът е депозирал възражение в рамките на законоустановения срок.

 Като писмени доказателства по делото са приети Общите условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от В и К оператор на „Водоснабдяване и канализация Добрич” ЕООД гр. Добрич.

 По делото са представени четири броя фактури /л.24 – 25/, от които се установява, че по партидата на кл. № ****, на името на ответника ЕООД „****” за обект „****” са начислявани суми за ползвани В и К услуги – отвеждане и пречистване на отпадъчни води III степен, през периода 08.06.2016 г. – 11.10.2016 г., в общ размер 4 853,92 лв.

Установява се от представеното предписание № 88163/2016 г., че на 08.06.2016 г. служител на ищцовото дружество, в присъствието на служител на ответното дружество - **** Христова Узунова- счетоводител, е посетил имота на ответника находящ се на ул. „****” № 5, където е констатирал, че имота е водоснабден с едно входящо водопроводно отклонение с монтиран в шахта водомер тип 30 куб.м. с № 0025682, с пломба на ВиК, както и че в имота има сондаж с монтиран водомер тип 80 куб.м. с № 11623077. В протокола е вписано още, че отпадъчните води се заустват в градската канализация. Дадени са предписания на ответното дружество в срок до 30.06.2016 г. да монтира за своя сметка, преди първа канализационна ревизионна шахта измервателен уред, който да отчита количеството на отпадните води; да сключи договор с ВиК за отвеждане и пречистване; както и да открие партида и пломбира измервателното устройство. Предписанието е връчено на служителя на дружеството, в чието присъствие е съставено.

От представените четири броя протоколи за изпитване и предписания (л. 8 – л. 18 от делото) се установява, че през периода 08.08.2016 г. 28.12.2016 г.  от **** „****” ЕООД са вземани проби от отпадъчната вода от обекта за определяне степента на замърсеност на производствените води, зауствани в градската канализация, взети от крайна шахта преди заустване, като само пробата на 24.08.2016 г. е била взета в присъствието на представител на ответника, който е получил в последствие и протокола от изпитването.  Останалите протоколи са изпращани на ответника с куриерски пратки, получаването на които е отказвано. Поради отказ от осигуряване на достъп до водомера монтиран на сондажа са издадени две предписания от служител на ищцовото дружество до ответното дружество за осигуряване достъп до сондажа, с вписан в същите отказ за получаването им.

По искане на ищцовото дружество и във вр. с решение № 4/01.02.2017 г. на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район” за предоставяне на достъп до обществена информация, са предоставени данни в изпълнение условията на разрешителното за водовземане от подземни води № 2159 01 13/29.05.2012 г. с титуляр „****” ЕООД, чрез водовземно съоръжение ТК „****” гр. Каварна, от което се установява, че през процесия период м.06.2016 г. м.10.2016 г. общото количество отчетени по монтирания водомер водни количества е 4394 куб.м. Горното се потвърждава и от предоставената на съда информация от БДЧР (л.77 и л. 78 от делото), съгласно която „****” ЕООД е титуляр на Разрешително № 21590113/29.05.2012 г. за водовземане от подземни води от съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец ТК „****-Каварна”, намиращ се в ПИ № 35064.****, землището на гр. Каварна, обл. Добрич, с цел на  водовземане – други цели (миене на помещения и автомобили и поливане на зелени площи) и разрешен годишен воден обем – до 5 308 куб.м. Установява се още, че разрешителното е изменено и продължено с решение № 151/05.03.2015 г. на Директора на БДЧР по искане на титуляра, като изменението му се състои във включване на нова цел – напояване и увеличение на разрешения годишен воден обем – до 9 275 куб.м. С решение № 1672/30.10.2015 г. на Директора на БДЧР, разрешителното е изменено в частта „Разпределение на разрешения годишен воден обем за различните цели”, както следа: годишно 9 275 куб.м. в т.ч.: „други цели” – 4 825 куб. м. и „напояване на зеленчукови култури” – 4 450 куб.м.

В хода на делото са ангажирани специални знания посредством проведената специализирана СТЕ, в заключението по която вещото лице установява следното:  В имота на „****” ЕООД намиращ се на адрес гр. Каварна, ул. „****” № 5 има изграден сондаж с Разрешително № 21590113/29.05.2012 г. от БДЧР за водовземане в имота, „с цел на водовземане  други цели – миене на помещения и автомобили и поливане на зелени площи” със срок продължен с решения до 31.05.2025 г. Вещото лице е установило, че сондажът е в експлоатация в момента на огледа и през процесния период, за което се води дневник за резултатите от мониторинга на сондажа. Сондажът е регистриран като водовземно съоръжение в официалния регистър за водовземни съоръжения за подземни води за стопански цели на БДЧР под № 2533. Добитите водни количества от сондажа се отчитат с поставен на него пломбиран водомер № 11623077. С последното действащо разрешително № 1672/30.10.2015 г. на БДЧР разрешителното е изменено в частта „разпределение на разрешения воден обем за различни цели”, като вещото лице е изчислило това разпределение в проценти, като е установило, че се разрешават за други цели – 52 %, а за напояване на зеленчукови култури – 48 %. Установено е още, че няма монтиран измервателен уред отчитащ количеството отпадни води в имота или от сондажа. От сондажа не излизат отпадни води. Вещото лице е дало заключение, че водите от водочерпането не биха попаднали в канализацията, ако се ползват само за целите в разпределението от решение № 1672/30.10.2015 г. на БДЧР и ако не се ползват за миене в производствените помещения. При оглед на имота вещото лице не е могло да установи дали част от добитата от сондажа вода се използва за миене на производствените помещения, след което да попада в канализацията на имота, т.к. не се виждат тръбни отклонения на водопровод от сондажа към производствените помещения, а и липсват строителни планове за подземните комуникации под кота „0”. Не е установен писмен договор между Оператора и Абоната-потребител на ВиК услуги относно отведените отпадъчни води и включването на води от други водоизточници, и потребителят не е монтирал средство за тяхното измерване. Заключението на вещото лице като пълно и компетентно изготвено се кредитира от съда изцяло.

Съгласно заключението на допусната ССчЕ, по данни от изследвани регистри на „ВиК” АД гр.Добрич за начислени и платени задължения по издадени фактури за предоставени ВиК услуги в периода 08.06.2016 г. до 11.10.2016 г. за процесния обект с кл. № ****, аб. № ****, вещото лице е  изчислило задължения на ответника към ищеца в общ размер на 4 853.92 лв., като в ищцовото дружество няма данни за извършени плащания по процесните фактури. В изследваните счетоводни регистри на ответното дружество, няма данни да са осчетоводявани задължения по процесните фактури, съответно заплащане на същите.

При така установеното от фактическа страна съдът прави следните правни изводи:

Предявен е положителен установителен иск, по който ищецът цели да установи, че ответникът му дължи парични суми за предоставени В и К услуги – отвеждане и пречистване на отпадни води за периода 08.06.2016 г. – 11.10.2016 г. въз основа на издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК. Предявеният иск е процесуално допустим, тъй като е издадена заповед за изпълнение, срещу която длъжникът е подал възражение в законоустановения срок за недължимост на сумите.

Разгледан по същество, същият се явява неоснователен.

Разпределението на доказателствената тежест в процеса изисква при предявен положителен установителен иск ищецът да докаже възникването на спорното вземане, а ответникът следва да докаже фактите, които изключват, унищожават или погасяват това вземане. Съобразно разпределението на доказателствената тежест по делото ищецът, при пълно и главно доказване следваше да установи, наличието на договор между страните за услуга отвеждане и пречистване на вода, извършване на услугата през процесния период, размера и изискуемостта на задължението, което той не успя да стори с предвидените от закона средства. Установи се в процеса по безспорен начин, че в стопанисвания от ответника обект в действителност има изградено водовземно съоръжение – тръбен кладенец с разрешен годишен воден обем за различни цели 9 275 куб.м. от които за „други цели” – 4825 куб. м. и „напояване на зеленчукови култури” 4 450 куб.м. От заключението на вещото лице се установи, че водата от сондажа е използвана за целите описани в разрешителното, като липсват данни за допълнително монтирани водомери, които да отчитат отделните количества вода, използвана за разрешения воден обем за „други цели” (миене на помещения и автомобили)  и „напояване на зеленчукови култури”. Установи се още, че от сондажа не излизат отпадни води, които да се заустват в градската канализация, както и че водите от водочерпането не биха попадали в канализацията ако се ползват само за целите в разрешителното, без да се ползват за миене на производствените помещения. Тоест единствената дейност от която водите могат да попадат в градската канализация е тази за измиване на производстевни помещения, но за ползването на водите за тази дейност вещото лице не е установило данни.  Не се установява и изграждането на отклонения, които да отвеждат отпадни води от такава дейност в градската канализация. Ищцовото дружество не успя да установи в процеса,  че част и каква точно част от разрешените водни обеми се използват за измиване на производствени помещения, както и че след използването ми, същите се отвеждат (заустват) в градската канализация като отпадни води. Неустановено остана и обстоятелството, между страните по делото да са водени преговори и да са сключвани /или да е отказано сключването/ на договори за предоставянето на твърдяната от ищцовото дружество услуга - отвеждане и пречистване на отпадни води, както и действителното извършване на такава. При това положение предявеният от ищеца иск като недоказан подлежи на отхвърляне. 

 При този изход на спора в тежест на ищеца следва да бъдат възложени по реда на чл. 78, ал. 3 ГПК сторените от ответника разноски в заповедното производство в размер на 600.00 лв. и в настоящото производство в размер на 900.00 лв., за платено възнаграждение за защита и съдействие от един адвокат.

Мотивиран от така изложените съображения, Каварненски районен съд

 

Р Е Ш И:

  

ОТХВЪРЛЯ предявения от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ” АД гр.Добрич, ЕИК 204219357, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, бул. „Трети март” 59, против „****” ЕООД, с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр. Каварна, обл. Добрич, ул. „****” № 5, иск за установяване съществуването на парично вземане, предмет на заповед за изпълнение на парично задължение № 263/05.09.2017 г., издадена по Ч.гр.д. № 532/2017 г. по описа на РС Каварна, за сумата 4 853,92 лв., представляваща главница формирана от неизплатени задължения за предоставени В и К услуги за периода от 08.06.2016 г. до 11.10.2016 г. , ведно със законната лихва считано от датата на подаване на заявлението – 04.09.2017 г.  до окончателното й изплащане.

 ОСЪЖДА „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД гр. Добрич, ЕИК 204219357, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, бул. „Трети март” 59, да заплати на „****” ЕООД, с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр. Каварна, обл. Добрич, ул. „****” № 5, сумата от 1500 лв. (хиляда и петстотин лева), представляваща направените от ответника разноски в заповедното и исковото производство, за заплатено възнаграждение за защита и съдействие от един адвокат, на основание чл. 78, ал. 3 ГПК.

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Добрички окръжен съд, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………