П Р О Т О К О Л

 

гр.Каварна,  30.10.2018г.

 

Каварненският районен съд в публично съдебно заседание на тридесети октомври,  през  две хиляди и   осемнадесета година  в състав:

 

Председател: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

при участието на секретаря: А.М.и прокурора :  ………………………………   сложи за разглеждане Гр.д. № 655 по описа за 2017 година,   докладвано от Районния съдия.

         

След спазване разпоредбите на чл. 142 ал. 1 от ГПК на именното повикване в  13,30  часа  се явиха:

ИЩEЦЪТ Н.Г.Г. редовно призован, не се явява,   представлява  се  от адв. С.В. от АК гр. Варна.

ОТВЕТНИКЪТ  „С.-**“ ЕООД  с управител Г.Д. редовно призован се представлява  от  адв. Р.С. ***.

СЪДЪТ дава възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.В.  - Няма пречки, моля да бъде даден ход на делото.

АДВ.С. -  Няма пречки, моля да   дадете  ход на делото.

СЪДЪТ като взе предвид, че  не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВ.В. -  Госпожо Съдия, постигнали сме спогодба с ответната страна  на делото със следното съдържание: Страните се споразумяха Заповед РД-04/07.09.2017 г. издадена от управителя на „С.-**“ ЕООД, с която дисциплинарно е уволнен ищеца по делото да бъде отменена, като отмяната бъде отразена в трудовата книжка на ищеца. Заповедта да бъде приложена по делото. След отмяна на заповедта трудовото правоотношение между страните да се счита за прекратено, поради изтичане на срока на договора. Страните по делото се спогодиха, че не си дължат разноски по делото. Страните по делото  се отказват от финансовите си претенции една към друга. Считам, че така изготвената от нас спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави и моля съда да я одобри.

АДВ. С. -  Госпожо Съдия,  с моя доверител обсъдихме така предложената спогодба, той приема всички клаузи в нея, поради което моля  да я одобрите.

СЪДЪТ, като взе предвид, че между страните по делото е постигната  спогодба  и на осн. чл. 234, ал. 1 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА В ПРОТОКОЛА ПОСТИГНАТАТА СЪДЕБНА СПОГОДБА от страните, както следва:

Днес, 30.10.2018 г., в гр. Каварна:

1. Н.Г.Г., ЕГН **********, с адрес ***,  представляван от адв. С.В. от АК гр.Варна

и

2. „С.-**“ ЕООД, ЕИК ****, адрес гр. Добрич, ****, с управител Г.Д., представляван от  адв. Р.С. ***

с оглед доброволно уреждане на правния спор по Гр. дело № 655/2017 г. по описа на Каварненски   районен съд, се спогодиха за следното:

І. Страните се споразумяват Заповед РД-04/07.09.2017 г. издадена от управителя на „С.-**“ ЕООД, с която дисциплинарно е уволнен ищецът по делото да бъде отменена, като отмяната бъде отразена в трудовата книжка на ищеца. Заповедта да бъде приложена по делото. След отмяна на заповедта трудовото правоотношение между страните следва да се счита за прекратено, поради изтичане на срока на договора. 

ІІ. Страните се споразумяват, че не си дължат разноски по делото.

ІІІ. Страните се отказват от финансовите си претенции една към друга.

Страните заявяват, че чрез постигнатата спогодба взаимоотношенията между тях във връзка с образуваното Гр. д. № 655/2017 г. са изцяло уредени, както и че са наясно с обстоятелството, че след подписване на спогодбата в съдебно заседание, същата ще има значение на влязло в сила съдебно решение.

 

 

ИЩЕЦ:……………………….                            ОТВЕТНИК:……………………                                   

(чрез адв.С.В.)                                       (чрез адв.Р.С.)

 

  

СЪДЪТ като констатира, че с вписаната по-горе спогодба страните уреждат изцяло взаимоотношенията си предмет на настоящото дело, както и че постигнатото от тях споразумение не противоречи на закона и на добрите нрави,

О П Р Е Д Е Л И

ОДОБРЯВА на основание чл. 234, ал. 1 от ГПК съдебната спогодба постигната в настоящото съдебно заседание от страните, по силата на която:

ПРИЗНАВА уволнението на Н.Г.Г., ЕГН **********, за незаконно, като отменя на основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ Заповед РД-04/07.09.2017 г. издадена от управителя на „С.-**“ ЕООД, с която е прекратено трудовото правоотношение с Н.Г.Г., на осн. чл. 188, т. 3 и чл. 190, т. 4 от КТ.

След отмяна на заповедта трудовото правоотношение между страните следва да се счита за прекратено, поради изтичане на срока на договора. 

ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 346 КТ да се впише в трудовата книжка на ищеца Н.Г.Г. настъпилата промяна, досежно признаването за незаконно уволнението на работника.

СТРАНИТЕ се споразумяват, че се отказват от финансовите си претенции една към друга.

СТРАНИТЕ се споразумяват, че не си дължат разноски по делото.

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 8, вр. с ал. 6 от ГПК, Н.Г.Г., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на Каварненски районен съд сумата от 52.80 лв. (петдесет и два лева и осемдесет стотинки), представляваща една втора от дължимата се държавна такса за предявените в условията на кумулативност три иска.

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 8, вр. с ал. 6 от ГПК, „С.-**“ ЕООД, ЕИК ****, адрес гр. Добрич, ****, с управител Г.Д., да заплати по сметка на Каварненски районен съд сумата от 52.80 лв. (петдесет и два лева и осемдесет стотинки), представляваща една втора от дължимата се държавна такса за предявените в условията на кумулативност три иска.

СЪДЕБНАТА СПОГОДБА има значението на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 655 по описа за 2017г. на Каварненски районен съд, поради постигнатата между страните и одобрена от съда в днешно съдебно заседание съдебна спогодба.

Определението може да бъде обжалвано от страните само в частта му за разноските и за прекратяването на производството, с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок, считано от днес.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 13.45 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание.

 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………

 

                                                                            СЕКРЕТАР: …………………