О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на пети май, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

като обсъди Гр.Д. № 669/2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл.23 ал.3 от ГПК

С протоколно определение от 25.04.2017г., определение № 142/28.04.2017г. и определение № 155/03.05.2017г., всички постановени по Гр.д.№ 669/2013 г. по описа на КРС съдиите Емилия Панчева, Веселина Узунова и Живко Г. са се отвели от делото по реда на чл.22, ал.2 от ГПК, вр. с чл.22, ал.1, т.6 ГПК,  с което е изчерпана възможността за разглеждането му от този съд.

На осн. чл.23 ал.3 от ГПК, поради невъзможност за разглеждане на делото в Районен съд гр.Каварна, същото следва да бъде изпратено на Добрички окръжен съд за определяне на друг равен по степен съд за разглеждането му.

Предвид изложеното и на осн. чл.23 ал.3 от ГПК, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА Гр.Д. №669/20176г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

ИЗПРАЩА Гр.Д. №3 669/2017г. по описа на Районен съд Каварна на Председателя на Окръжен съд гр.Добрич за определяне на друг равен по степен съд за разглеждане на делото, поради невъзможност за разглеждането му в Районен съд Каварна.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………