О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на шестнадесети март през двехиляди и седемнадесета година в състав

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

като обсъди Гр.Д № 67/2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Гражданско дело № 67/2017 г. е образувано на 06.02.2017 г. на основание подадена молба вх. № 452, с правно основание чл.4, ал.1 от ЗЗДН, от М.К.И. с адрес ***, срещу М.Д.С., с адрес ***, за предприемане на мерки за защита от извършвано спрямо нея домашно насилие.

************************************************************************************************************************** 

**************************************************************************************************************************

Водим от гореизложеното, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.Д № 67/2017 год. по описа на Каварненски районен съд, образувано на основание молба вх. № 452, с правно основание чл.4, ал.1 от ЗЗДН, подадена от М.К.И. с ЕГН **********, с адрес ***, срещу М.Д.С., с ЕГН **********, с адрес ***, за предприемане на мерки за защита от извършвано спрямо нея домашно насилие.

ОТМЕНЯ Заповед за незабавна защита № 1/06.02.2017г. на Каварненски районен съд, по чл.18, ал.1 от ЗЗДН.

ОСЪЖДА М.К.И. с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати в полза на Каварненски районен съд, държавна такса в размер на 25.00 (двадесет и пет) лева, както и 5 (пет) лева за служебно издаване на един изпълнителен лист.

 Препис от определението да се връчи на страните.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

След влизане в сила на определението, да се уведоми служебно РУ Каварна за отмяната на заповедта за незабавна защита.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………