Р Е Ш Е Н И Е

гр.Каварна, 08.11.2018 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание проведено на тридесети октомври през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора ……….……….......… като разгледа докладваното от съдията Гр. Д. № 670  по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 50 от СК.

********************************************************  

********************************************************

Така мотивиран и на основание чл. 330, ал. 3 ГПК, съдът

Р  Е  Ш  И  :

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД на основание чл. 50 от СК, сключения на 22.08.2015 год. пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община гр.Шабла, граждански брак между Д.Й.С., с ЕГН ********** и П.М.С., с ЕГН **********, за който е съставен акт за граждански брак № 0005/22.08.2015 г. изд. Община гр. Шабла.

УТВЪРЖДАВА постигнатото по реда на чл. 51 от СК споразумение, като:

ОБЯВЯВА, че двамата съпрузи желаят да прекратят брака си с развод, без съда да издирва мотивите за прекратяването и без да се произнася по въпроса за вината.

ОБЯВЯВА, че  по време на брака молителите нямат придобито семейно жилище.

ОБЯВЯВА, че след прекратяване на брака между съпрузите не се дължи  издръжка.

ОБЯВЯВА, че движимите вещи придобити по време на брака са   поделени доброволно между съпрузите.

ОБЯВЯВА, че след прекратяване на брака съпрузите нямат взаимни претенции към притежаваните от тях банкови сметки.

ПОСТАНОВЯВА, че след прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име -  К..

ОСЪЖДА П.М.С., с ЕГН **********, да заплати по сметка на районен съд Каварна, държавна такса в размер на 10.00 (десет) лева.

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………