О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание проведено на пети август,  през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

като обсъди Гр.Д №671 по описа за 2018год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Гражданско дело №671/2018г. е образувано по искова молба с вх.№3345/05.10.2018г., подадена от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, ЕИК 204219357, с адрес: гр.Добрич, бул.“Трети март“, №59, представлявано от Тодор Гикински, срещу Н.С.Ч.  с ЕГН ********** ***.  С исковата молба са предявени обективно съединени искове по чл.422 от ГПК и чл.86 от ЗЗД, а именно: сумата от 2315,лв  представляваща главница – неизплатени задължения за предоставени В и К услуги за периода 13.01.2006г.- 16.03.2016г., както и обезщетение за забава в размер на 2592,53лв., считано от 14.03.2016г.

С определение № 340 от 04.07.2019г. съдът е допуснал предоставянето на правна помощ – особен представител на ответника Н.С.Ч., на осн. чл. 23, ал. 1 ЗПП, вр. с чл. 47, ал. 6, вр. с чл. 29, ал. 3 ГПК, като е задължил ищеца „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, ЕИК 204219357 в едноседмичен срок от получаване на определението да внесе по сметката за вещи лица на РС Каварна сумата от 573,53лв., представляваща депозит за възнаграждение на особения представител на ответника. Указал е също на ищеца, че при невнасяне в срок на определения депозит, производството по делото подлежи на прекратяване.

Съобщението за така постановения съдебен акт е редовно връчено на ищеца по реда на чл. 51 ал. 1 от ГПК, на 11.07.2019г. До изтичане на посочения в определението срок, не е последвало изпълнение на съдебните указания, такова не е последвало и до настоящия момент, като ищецът не е сезирал съда и с искане за продължаване на определения му срок, съобразно изискването на чл. 63, ал. 1 от ГПК.

Съдът намира, че поведението на ищеца, изразяващо се в неизпълнение на съдебните указания, влече порок на исковата молба, проявяващ се в ненадлежно сезиране на съда и обуславящ недопустимост на учреденото въз основа на нея производство, поради което същото подлежи на прекратяване.

Мотивиран от така изложените съображения и на основание чл. 129, ал. 3 от ГПК, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

        

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д. № 671 по описа за 2018г. на Каварненски районен съд.

ВРЪЩА на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, ЕИК 204219357, с адрес: гр.Добрич, бул.“Трети март“ №59, представлявано от Тодор Гикински, искова молба вх.№3345/05.10.2018г.

Определението подлежи на обжалва с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

 

 

 

                                              

                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:........................