Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Каварна, 16.06.2017 г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД КАВАРНА в публично заседание на шестнадесети май през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора .......................... разгледа докладваното от съдията Гр.Д. № 68 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявени са при условията на обективно съединяване искове, с правно основание чл.127, ал.2 СК, вр. с чл.59, ал.2 СК, чл.143 и чл.149 от СК.

******************************************************** 

********************************************************

Така мотивиран, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете К.И.Г., ЕГН **********, на бащата И.И.Г., ЕГН **********, с адрес ***, при когото се определя и местоживеенето на детето.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на майката Д.И.Т., ЕГН **********, с адрес ***, с детето К.И.Г., ЕГН **********, като майката има право да вижда и взема детето, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца, в събота от 10.00 часа до 15.00 часа в неделя, както и 30 дни през лятото, когато бащата не ползва платен годишен отпуск.

ОСЪЖДА майката Д.И.Т., ЕГН **********, с адрес ***, да заплаща на детето К.И.Г., ЕГН **********, действащо чрез своя баща и законен представител И.И.Г., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 200.00 лева (двеста лева), считано от датата на депозиране на исковата молба – 06.02.2017г., до настъпване на законно основание за изменяването или прекратяването й, ведно със законната лихва при забавеното плащане и падеж до 5-то число на месеца, за който се дължи издръжката.

ОСЪЖДА Д.И.Т., ЕГН **********, да заплати на детето К.И.Г., ЕГН **********, действащо чрез своя баща и законен представител И.И.Г., ЕГН **********, на основание чл.149 СК, сумата от 2 400.00 лв. (две хиляди и четиристотин лева), представляваща издръжка за минало време -  една година преди завеждане на иска.

ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 ГПК, Д.И.Т., ЕГН **********, да заплати по сметка на Каварненски районен съд сумата от 288.00 лв. /двеста осемдесет и осем лева/ - държавна такса.

ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 ГПК, Д.И.Т., ЕГН **********, да заплати на И.И.Г., ЕГН **********, сумата от 435.00лв. /четиристотин тридесет и пет лева/ представляваща направените по делото разноски.

ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1, хип.І ГПК предварително изпълнение на решението, в частта за издръжката.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Добрички окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните, а в частта му относно допуснато предварително изпълнение, решението има характер на ОПРЕДЕЛЕНИЕ и може да се обжалва с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………