О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

РАЙОНЕН СЪД КАВАРНА, в закрито заседание на двадесет и четвърти ноември, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

като обсъди Гр.Д. № 687/2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл.23 ал.3 от ГПК

С определение №449/21.11.2017г., определение №454/21.11.2017г. и определение №455/23.11.2017г., всички постановени по Гр.д. № 687/2017г. по описа на КРС съдиите Веселина Узунова,  Емилия Панчева и Живко Георгиев са се отвели от делото по реда на чл.22, ал.2 от ГПК, вр. с чл.22, ал.1, т.6 ГПК,  с което е изчерпана възможността за разглеждането му от този съд.

На осн. чл.23 ал.3 от ГПК, поради невъзможност за разглеждане на делото в Районен съд Каварна, същото следва да бъде изпратено на Окръжен съд Добрич за определяне на друг равен по степен съд за разглеждането му.

Предвид изложеното и на осн. чл.23 ал.3 от ГПК, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА Гр.Д. № 687/2017 г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

ИЗПРАЩА Гр.Д. № 687/2017г. по описа на Районен съд Каварна на Председателя на Окръжен съд Добрич за определяне на друг равен по степен съд за разглеждане на делото, поради невъзможност за разглеждането му в Районен съд Каварна.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………