П Р О Т О К О Л

гр. Каварна,  28.03.2019 г.

 

Каварненският  районен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и осми март  през  две хиляди и деветнадесета  година  в състав:

 

Председател: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

                                                                                                                                                                                           

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора:                                                             сложи за разглеждане

Гр. д. № 690 по описа за 2018 година,   докладвано от Районния съдия.

След спазване разпоредбите на чл. 142 ал. 1 от ГПК на именното повикване в 10.35 часа се явиха:

 

ИЩЦОВАТА СТРАНА „***“ АД гр. ***, чрез представляващ С.И.С. редовно призована, представляващият не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНАТА СТРАНА „***“ ООД гр. ***, чрез представляващ Р.С.А. редовно призована, представляващият не се явява и не се представлява.

СЪДЪТ докладва постъпилата на 27.02.2019 г. в Регистратурата на Районен съд гр. Каварна молба от ищцовата страна, чрез юрисконсулт П.Р.   Вх. № 772, с която молят да се даде ход на делото и да се извършат съдопроизводствените действия в тяхно отсъствие. Заявяват, че поддържат исковата молба и заявените в нея фактически твърдения и направените доказателствени искания. В случай, че са налице предпоставките на чл. 238 ал. 1 от ГПК молят да се постанови неприсъствено решение. Молят ако ответникът се яви в открито съдебно заседание и представи доказателства делото да се отложи, за да направят допълнителни възражения и да изразят становището си. Молят съда да постанови решение, с което да уважи в пълен размер предявения от ищцовата страна иск с правно основание чл. 86 ал. 1 във вр. с чл. 228 и чл. 232, чл. 2, пр. 1 от ЗЗД за обезщетение в размер на законната лихва за забава на наемно плащане по сключен договор за наем на земеделски земи, както и да бъде осъден ответникът да заплати на ищцовата страна обезщетение за забава при заплащане главницата, начислено до 17.01.2017 г., съответно до 19.10.2017 г. Молят ответникът да бъде осъден да им заплати направените по делото разноски по пред*** списък на разноски.

СЪДЪТ докладва и постъпилата по електронна поща на 28.03.02.2019 г. в Регистратурата на Районен съд гр. Каварна молба от ищцовата страна, чрез юрисконсулт ***Вх. № 1194, с която на основание чл. 232 от ГПК оттеглят иска си, тъй като ответното дружество „***“ ООД е заплатило дължимите суми. Представя писмени доказателства.

СЪДЪТ, като взе предвид, че направеното оттегляне на иска е преди първото съдебно заседание и не е нужно ответникът да дава своето съгласие за това

                              О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството  по Гр. д. № 690/2018 г. по описа на Районен съд гр. Каварна, образувано по  предявен иск от „„***“ АД, с ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. „***“ № **, представлявано от управител С.И.С., чрез юрисконсулт П.Р. против „***“ ООД, с ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. „***“ № *, бл. „***“, ет. *, ап. *, представлявано от Р.С.А..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок, считано от днес за страните.

         ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 10.40 часа.

         ПРОТОКОЛЪТ  е изготвен на 28.03.2019 г.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                   СЕКРЕТАР: