Н Е П Р Е С Ъ С Т В Е Н О   Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Гр.Каварна, 12.04.2018г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд, в открито съдебно заседание  на петнадесети март, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                                                                                

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията гр.д. №696/2017г. по описа на КРС, и за да се произнесе съдът взе предвид следното:

 

Гражданско дело №696/2017г. е образувано на основание искова молба, подадена от “Водоснабдяване и канализация”ООД, с адрес гр.***, ул.“***“, №*, представлявано от А.Ц.П.– управител, чрез А.И.А. – юрисконсулт, срещу  Д.П.Г. с ЕГН **********,***, с която е предявен иск с правно основание чл.422 от ГПК, за сумата от 261.07, от които 251.95 лева главница и 9.12 лева мораторна лихва.

С депозираната молба с вх.№808/14.03.2018г. ищеца поддържа предявения иск и прави искане  за постановяване на неприсъствено решение.

Ответника не е взел становище по иска, като не е депозирал писмен отговор в законоустановения срок, не се явява в първото по делото съдебно заседание и не е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие.

Видно от приложените по делото книжа, на ответника са били указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжата и неявяване в съдебно заседание.

От представените по делото многобройни писмени доказателства може да се направи извод за вероятната основателност на иска. Видно е от представения фактури в оригинал, както и копие от карнета, че ответника дължи сочените суми. изпратена и е покана за доброволно изпълнение, която е получена от нейната дъщеря.

По тези съображения, съдът установява наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение по чл.239 от ГПК, поради което и претенцията следва да бъде уважена.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК на ответника следва да бъдат възложени разноските в производството, които възлизат на 300.00 лева съгласно приложен списък за разноски.

 Съдът намира, че са налице предпоставките на чл.238 и чл.239 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.

Мотивиран от горното и на основание чл.238 и чл.239 от ГПК, КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

Р   Е   Ш   И   :

 

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл. 422, ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 415 от ГПК, че Д.П.Г. с ЕГН **********,***, ДЪЛЖИ по издадената от Каварненски  районен съд по ч. гр. дело № 570/2017 г. заповед № 283/18.09.2017 г. в полза на кредитора “Водоснабдяване и канализация”ООД, с адрес гр.***, ул.“***“, №*, представлявано от А.Ц.П.– управител, чрез А.И.А. – юрисконсулт, сумата от 251.95 (двеста петдесет и един лева и деветдесет и пет стотинки) лева, представляваща главница за незаплатени ВиК услуги за периода от 05.10.2016г. до 26.04.2017г., сумата от 9.12 (девет лева и дванадесет стотинки) мораторна лихва върху главницата за периода от 04.11.2016г. до 07.08.2017г., ведно със законната лихва върху главницата, считана от датата на подаване на заявлението – 22.08.2017г., до окончателното изплащане на вземането, както и сумата от 25.00 (двадесет и пет) лева представляваща съдебно-деловодни разноски за внесена държавна такса.

ОСЪЖДА Д.П. Г. с ЕГН **********,*** да заплати на “Водоснабдяване и канализация”ООД, с адрес гр.***, ул.“***“, №*, представлявано от А.Ц.П.– управител, чрез А.И.А. – юрисконсулт, сумата от 300.00 (триста) лева, разноски в исковото производство.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Страната, срещу която е постановено неприсъствено решение може да поиска от Добрички окръжен съд, в едномесечен срок от връчването да го отмени, ако е била лишена от възможността да участва в делото при някоя от хипотезите на чл.240, ал.1 от ГПК.

На страните да се изпратят преписи от решението.

 

 

 

 

                                                  РАЙОНЕН  СЪДИЯ:……………………..