Р   Е   Ш   Е   Н   И  Е

№135

 

гр.Каварна, 14.12.2017год.

 

В      И М Е Т О      Н А       Н А Р О Д А

 

            Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на осми декември ,  през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Елена Шопова, разгледа докладваното от съдията Гр.д.№697/2017год. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.318 и сл. от ГПК, образувано по молба за развод по чл.50 от СК.

********************************************************** 

***********************************************************

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД, сключения на 22.09.1990г. пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Каварна, между И.  К.  К.  с ЕГН ********** ***  и В.  Г.  К.   с ЕГН ********** ***, на основание чл.50 от СК.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение като:

1./ Двамата съпрузи постигат съгласие да прекратят брака, сключен на 22.09.1990г. с развод поради настъпило в него дълбоко и непоправимо разстройство, като не желаят издирването на вината, на която и да е от страните за това;

2./ След влизане на решението за развод в сила, съпругата И.К.К. ще носи брачното си  фамилното си име  - К.;

3./ Недвижимите и движимите вещи, придобити по време на брака  са разделени между страните и относно тях същите нямат претенции;

4./ Издръжка между съпрузите няма да се дължи и изплаща;

5./ Разноските по остават за страните, така както са ги направили.

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………….