Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Каварна / 14.08.2019 г.

 

В    И М Е Т О     Н А    Н А Р О Д А

 

Каварненският районен съд в публично заседание на единадесети юли през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА     

 

при участието на секретаря ***, като разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 698 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Гр.д. №698/2018г. е образувано по молба с вх.№3617 / 26.10.2018г., подадена от „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.***, п.к. ***, р-н ***, ж.к.“***“, бул.“***“, №*, представлявано от Изпълнителния директор Ж.С.К.и Б. Г. И., чрез юрк .В.Д.М., съдебен адрес ***, против И.П.Т. с ЕГН ********** ***. Предявен е установителен иск за сумата от 582,30 лева, представляваща стойността на изплатено застрахователно обезщетение по щета № 0801-005771 / 2017-01, сумата от 48,00, представляваща лихва за периода от 06.11.2017. до 31.08.2018г., законна лихва от датата на депозиране на заявлението по чл.410 от ПГК, до окончателното изплащане на сумата и разноски в настоящото и заповедно производство.

В исковата молба ищецът излага, че на 03.09.2018г.  подал заявление за издаване на Заповед за изпълнение по чл.410 ГПК срещу ответника И.П.Т. за сумата 582.30 лева, представляваща главница по регресно вземане на застрахователя от делинквента във връзка с изплатено обезщетение за виновно причинени вреди на трето лице, сумата 48.00 лева, представляваща законна лихва за периода от 06.11.2017 г. до 31.08.2018 г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението – 03.09.2018 г. до окончателно изплащане на вземането, както и сумата 25.00 лева, представляваща съдебно-деловодни разноски и 50.00 лева юрисконсулско възнаграждение, определено на основание чл. 78 ал. 8 от ГПК във вр. с чл. 26 от Наредба за заплащането на правната помощ, приета с ПМС № 4 от 06.01.2006г. С Разпореждане по Ч.Гр.д.№ 627/2018г. заявлението е уважено и е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение № 277/04.09.2018г. Ответникът е депозирал възражение в срока по чл.414 ГПК, което наложило образуваното на настоящото производство.

Ищеца твърди още, че вземането е основано на правото на застрахователя на законна суброгация до размера на всичко платено на увредения – право, възникнало от виновно причинени имуществени вреди на трето лице от деликвента – ответната страна, а именно И.П.Т..*** по вина на ответника било реализирано пътно транспортно произшествие между МПС марка „***“, модел „***“, с рег. № ***, собственост на Б.Г.В., управлявано от ответника и МПС марка „**“, модел „*“, с рег. № **, собственост на В.И.К.. За настъпилото застрахователно събитие  бил съставен Констативен протокол за ПТП с № 1597433 от 16.10.2017 г., в който било отразено, че водачът на МПС марка „***“, модел „***“, с рег. № *** И.П.Т., в качеството си на виновен водач, при настъпването на пътнотранспортното произшествие извършил нарушение на Закона за движението по пътищата, като е управлявал моторното превозно средство под въздействие на наркотици или други упойващи вещества, а именно амфетамини. МПС марка „***“, модел „***“, с рег. № *** било застраховано по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и здраве“ АД, ЕИК: *** със застрахователна полица № BG/30/117002600164, валидна към момента на настъпване на застрахователното събитие. В дружеството била заведена щета под № 0801-005771/2017-01. След направена оценка на щетата на собственика на увреденото имущество (МПС) – В.И.К. е било изплатена застрахователно обезщетение в размер на 582.30 лева съгласно представено авизо за плащане от 06.11.2017 г. за изплащане на застрахователно обезщетение по щета № 0801-005771/2017-01.

Във връзка с гореизложеното, ищеца моли съда да признае за установено, че ответникът дължи сумата от 582,30 лева, представляваща стойността на изплатеното застрахователно обезщетение по щета № 0801- 005,  ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане, сумата от 48,00 лева, представляваща законна лихва от датата на депозиране на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК – 03.09.2018г., до окончателното изплащане на сумата, разноски по исковото и заповедно производство.

В с.з. не се явява представител на ищеца. Депозирано е писмено становище, с което поддържа иска.

Ответникът И.П.Т. е депозирал писмен отговор чрез упълномощения адв.С.В. – АК ***. Оспорва иска, като счита същия за недопустим и неоснователен. Твърди, че на 16.10.2017г. в гр.Шабла по негова вина било реализирано процесното ПТП между МПС, марка”***”, модел” ***” с рег.№ ***, собственост на Б.Г.В.,  управлявано от него и МПС, марка”**”, модел”*” с рег.№ **, собственост на В.И.К.. При пробата с техническо средство за установяване на алкохол и наркотици се е отчела положителна проба за амфетамин. Ответникът доброволно е дал кръв и урина в ФСМП – Каварна за извършване на химически анализ. Съставен му бил АУАН серия Д № 022757/16.10.2017г., като кръвната проба и урината били изпратени за анализ на 20.10.2017г. Химико-токсилогичната експертиза от 08.06.2018г. била с констатация, че в представените биологични материали няма установени наличия на наркотични вещества, техни метаболити или аналози. С Постановление за прекратяване на наказателно производство от 13.06.2018г. РП Каварна прекратила производството по ДП № 78/2017г. по описа на РУ – Шабла.

Моли съда да отхвърли предявения установителн иск. В с.з., ответника редовно призован не се явява, представлява се от адв.В., който поддържа отговора и оспорва исковата молба.

Каварненският районен съд, след преценка на събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

Безспорно на 16.10.2017г. в гр.Шабла е реализирано ПТП с участието на ответника, който управлявал лек автомобил „***“, собственост на трето лице. Не се спори и че това МПС е било застрахова в ищцовото дружество „Застрахователно дружество Далл Бигг: Живот и Здраве“ АД. Тези факти се установяват от представената застрахователна полица, Протокол за ПТП №159743, Опис-заключение, калкулация – ремонт, приложени към исковата молба на ищеца.

С постановление, изх.№689/17/15.11.2017г., Районна прокуратура Каварна е прекратила наказателното производство спрямо ответника И.П.Т., по Досъдебно производство №78/2017г. по описа на РУ Шабла. В мотивите на постановлението е коментирано, че в представения биологичен материал иззет от И.Т. не се установяват наличия на наркотични вещества, техни метаболити или анализатори. Поради, което и районният прокурор е прекратил наказателното производство.

По делото е изискана и представена административнонаказателната преписка, образувана на основание съставен АУАН серия Д, №022757 от 16.10.2017г., съставен срещу И.П.Т.. Към преписката се съдържа и Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта №1555 /23.10.2017г. От протокола е видно, че в изпратената кръвна проба не се съдържа етилов алкохол.

От съдебно-химическата експертиза №Е-056 /30.05.2018г. на Военномедицинска академия МБАЛ Варна, се установява, че в представените кръвни проби – кръв, взета на 16.10.2017г. от лицето И.П.Т. не се открива наличие на наркотични вещества, техни метаболити или аналози.

На въпросите зададени по реда на чл.176 от ГПК ответника отговоря, че той е управлявал МПС марка „***“ и, че това МПС е ударило МПС „** *“, той доброволно, заедно с двама полицаи отишъл в спешния център в Шабла и дал кръвни проби, защото на тест-дрегер отчело наличие на амфетамин. Ответника твърди, че никога не е употребявал, както алкохол, така и наркотици. А кръвните изследвания излезли осем месеца след взимане на пробата.

От разпита на свидетеля А.В.Н., който работи като младши автоконтрольор в РУ Шабла се установява, че той е отишъл, след настъпването на ПТП, тъй като било на паркинга зад полицията. Двете МПС-та били ударени леко странично. При проверка за алкохол и наркотици с тест – дрегер, пробата за алкохол била отрицателна, а за наркотици – отчела наличие на амфетамин положителна. Понеже ответника заявил, че не употребява наркотици и иска кръвен тест, бил придружен от полицаи в спешния център в Шабла.

От разпита на свидетелката Г.В.К., която е живяла на семейни начала с ответника И.Т. се установява, че ПТП настъпило на паркинга зад полицията. Когато двете коли се ударили се чуло звук и полицаите излезли. Свидетелката твърди,че на ответника му направили проба за алкохол и наркотици. Автомобила, който тя управлявала бил на баща й  и застрахователната сума била изплатена на него. По нейни данни ответника не употребява наркотици.

По искане на ищеца е допусната и изготвена съдебно-техническа експертиза, която съдът приема като компетентно изготвена. Според заключението на вещото лице стойността на причинените на лек автомобил „** *“ вреди са на стойност 684,13 лева, като щетите са станали при настъпване на процесното ПТП на 16.10.2017г. Вещото лице подробно е описало какви са били уврежданията, както и какъв е механизма на настъпване на ПТП.

Към делото е приложена ч.гр.д.№627/2018г. по описа на РС Каварна.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

Съгласно разпоредбата на 500, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането, застрахователят има право да получи от виновния водач платеното от застрахователя обезщетение заедно с платените лихви и разноски, когато виновният водач е извършил нарушение по Закона за движението по пътищата, като е управлявал моторното превозно средство под въздействие на алкохол с концентрация на алкохола в кръвта над допустимата по закон норма или под въздействието на наркотици или други упойващи вещества или е отказал да се подложи, или виновно се е отклонил от проверка за алкохол, наркотици или други упойващи вещества. В настоящия случай ищеца твърди, че ответника е управлявал МПС под въздействие на наркотични вещества.

Установи се безспорно в настоящото производство, че ищцовото дружество  е застраховало автомобила управляван от ответника марка „***“, собственост на Б. В..

При съобразяване обсъдения Протокол за ПТП и изслушаното заключение по автотехническата експертиза може да се приеме  извършено виновно противоправно деяние на ответника И.Т., вследствие на което е настъпило процесното ПТП. Деянието е противоправно, т.к. с поведението си като участник в движението е нарушил правилата по чл.5, ал.3, т.1 и чл.20, ал.1 от ЗДвП. Установи се  също така причиняването на имуществени вреди на лек автомобил „** *“, вследствие деянието на ответника. Установи се и изплащане на обезщетение от застрахователя по риска „Гражданска отговорност”.

Съдът обаче счита, че не се установи регламентираната в чл.500, ал.1, т.1 от КЗ предпоставка за репариране от водача на застрахования автомобил на платеното от застрахователя обезщетение. Установи се от съставения за произшествието Протокол и показанията на свидетелите, че ответника е изгубил управление на лекия автомобил, движейки се на заден ход на паркинга на РУ Шабла и е ударил в предната част другия автомобил. При направения тест за наличие на наркотични вещества, същия е отчел положителен резултат. Ответникът е съдействал на полицейските служители и е заявил, че не употребява наркотици и е настоял за кръвен тест, който му е изготвен от компетентни лица. От заключението на съдебно-химическата експертиза се установява, че в предоставения биологичен материал – кръв не се открива наличие на наркотицични вещества, техни метаболити или аналози. По тази причина е прекратено и наказателното производство срещу ответника.

  Предвид изложеното, съдът намира, че претенцията на ищеца за репариране от ответника на платеното застрахователно обезщетение по процесния договор за застраховка „Гражданска отговорност” е неоснователна и недоказана и следва да се отхвърли като такава. Неоснователна е и акцесорната претенция за мораторна лихва.

В предвид изхода на делото, ищеца следва да заплати на ответника сторените разноски, които съгласно приложен списък са в размер на 150,00 лева.

Мотивират от изложеното дотук, Каварненският районен съд, на основание чл.235 и чл.236 от ГПК,

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предявеният от „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.***, п.к. ***, р-н ***, ж.к.“***“, бул.“***“, №*, представлявано от Изпълнителния директор Ж.С.К.и Б. Г. И., чрез юрк .В.Д.М., съдебен адрес ***, установителн иск за признаване на установено, че  И.П.Т. с ЕГН ********** *** дължи сумата от 582,30 лева, представляваща стойността на изплатено застрахователно обезщетение по щета № 0801-005771 / 2017-01, сумата от 48,00, представляваща лихва за периода от 06.11.2017. до 31.08.2018г., законна лихва от датата на депозиране на заявлението по чл.410 от ГПК и разноски в заповедното и исково производство.

ОСЪЖДА „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.***, п.к. ***, р-н ***, ж.к.“***“, бул.“***“, №*, представлявано от Изпълнителния директор Ж.С.К.и Б. Г. И., чрез юрк .В.Д.М., съдебен адрес ***, да заплати на И.П.Т. с ЕГН ********** ***, сумата от 150,00 (сто и петдесет) лева, разноски в настоящото производство.

Решението подлежи на обжалване пред Добрички окръжен съд в двуседмичен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено и обявено.

 

 

 

                                                         РАЙОНЕН  СЪДИЯ:……………….