О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на девети юли през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

като обсъди Гр.Д № 699/2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Делото е образувано на основание искова молба подадена от „***” АД, ЕИК  чрез пълномощника адв. В.М.С., против „***” ООД, ЕИК ***, с която  ищецът е предявил срещу ответника обективно съединени искове с правно основаниечл. 90 ЗКИР.

С насрещна искова молба вх. № 2520/12.07.2018 г., е предявен насрещен иск от „***” ООД, ЕИК ***, срещу „***” АД, ЕИК ***, с правно основание чл. 90 ЗКИР.

С  определение № 22/23.01.2019 г. съдът е спрял производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК, по взаимно съгласие на страните.

С писмена молба вх. № 2492/05.07.2019 г., ищецът чрез процесуалния си представител адв. В.М.С. от САК, е поискал прекратяване на производството по делото поради отказ от иска по чл. 233 ГПК.

С писмена молба вх. № 2363/28.06.2019 г., ответникът чрез процесуалния си представител адв. О.А.С. от САК, е заявил, че се отказва изцяло от предявения по делото насрещен иск на осн. чл. 233 ГПК.

 Въз основа на така подадените молби, съдът намира, че е десезиран от правния спор, поради заявения отказ от исковете и на основание чл. 233 ГПК производството по делото подлежи на прекратяване.

Водим от гореизложеното, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по Гр. д. № 699/2017 г. по описа на Районен съд Каварна.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 233 ГПК, производството по Гр.Д № 699/2017 год. по описа на Каварненски районен съд, образувано на основание искова молба подадена от „***” АД, ЕИК ***чрез пълномощника адв. В.М.С., против „***” ООД, ЕИК ***, с която ищецът е предявил срещу ответника обективно съединени искове с правно основаниечл. 90 ЗКИР и насрещна искова молба подадена от „***” ООД, ЕИК ***, срещу „***” АД, ЕИК ***, с правно основание чл. 90 ЗКИР.

 

Препис от определението да се връчи на страните.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от получаването му от страните. .

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………