Р   Е   Ш   Е   Н  И  Е

 

№ 194

гр.Каварна., 26.10.2018г.

 

В  И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИ  РАЙОНЕН СЪД,    в открито съдебно заседание на  четвърти октомври  две хиляди и  осемнадесета година в състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при участието на секретаря  Кичка Димитрова, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело №700/2017г. по описа на Каварненски районен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

   Предявен е иск от   “Енерго-Про Продажби” АД,    ЕИК 03533691, от гр.Варна, бул.“Вл.Варненчик“, №258, Варна Тауърс Г, представлявано от ***, чрез проц.представител Я.Н., против  М.М., роден на ***г., с адрес: ***, с правно основание чл.79 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД.  

  В исковата молба  се излага, че ответникът М.М. е клиент на „Енерго-Про Продажби „АД с кл..№1200137075, и във връзка с продажба на ел.енергия за обекти на потребление, подробно посочени в исковата молба. Тези облигационни отношения били регламентирани в Общи условия, като съгласно тях ответника се задължавал да заплаща стойността на използваната в имота ел.енергия в сроковете и по начина, определени в тези Общи условия. Сроковете били също регламентирани в ОУ. Освен това в ОУДПЕЕ било посочено, че който не изпълни задълженията си за плащане в срок, дължи обезщетение за забава.

Твърди още, че към момента на подаване на исковата молба ответникът имал неизплатени  задължения в общ размер на 243.11 лева, като в посочената сума било включено неизплатена главница по фактури в размер на 222.60 лева и лихва за забава за периода от 05.07.2016г. до 12.09.2016г. в размер на 20.51 лева. След настъпване на изискуемостта и до подаване на исковата молба ответникът не бил заплатил задължението си.

Моли съда да осъди ответника да заплати на ищеца сумата от 243.11 лева, от които 222.60 лева главница и 20.51 лева лихва за забава, като претендира и разноски.

         Ответникът в депозирания писмен отговор чрез особения представител адв.И.Р., счита исковете за недопустими. По основателността им, счита същите за неоснователни по същество и по размер. Не сочи доказателства.

С уточняваща молба   вх.№3030/07.09.2018г. ищецът е заявил,  че на 06.07.2018г. след подаване на исковата молба ответникът е извършил плащане на дължимите суми, като останали неплатени само направените разноски по делото. Към молбата са приложени извлечение от фактури и плащания.

 В съдебно заседание,  ищецът с молба с вх.№3293/01.10.2018г. заявява, че поддържа исковата молба и уточняващата молба с приложените доказателства за извършено плащане на задълженията за ел.енергия и лихви. Предвид  извършено от ответника плащане  на задълженията в хода на производството, поддържа само искането за присъждане на разноски.

 Ответникът чрез особен представител изразява становище за дължимост на разноските в производството.

 След преценка на представените по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено от фактическа и правна  страна следното:

Не се спори между страните, че ответникът М.М. е клиент на „Енерго-Про Продажби „АД с кл. № 1200137075  е ползвател на доставени от ищеца услуги на адрес на потребление в с.Божурец, общ.Каварна, ул.”Първа” № 2, сграда В, ап.11.

            Ответникът  чрез особения си представител е оспорил  иска по основание и размер. Като потребител е длъжен да заплаща паричната равностойност на доставените на адреса на потребление услуги от ищеца. Установява се заплащане на претендираните задължения- главница и лихви за забава изцяло. Плащането е извършено на  06.07.2018г., след подаване на исковата молба  - 24.11.2017г.

         На основание чл.235,ал.3 ГПК съдът взима предвид фактите, настъпили след предявяване на иска, които са от значение за спорното право.

            В случая е налице погасяване с плащане на процесните задължения, поради което искът следва да бъде отхвърлен.

            Предвид обстоятелството, че плащането е извършено след предявяване на иска,  на основание чл.78, ал.1 от ГПК в полза на ищеца следва да се присъдят направените от него разноски -  100лв. държавна такса, 100лв. юрисконсултско възнаграждение, 20лв. държавна такса за призоваване в ДВ  и 300 лв.  възнаграждение  на особения представител.

Водим от гореизложеното, Каварненският районен съд

 

Р   Е Ш  И :

 

ОТХВЪРЛЯ  предявените от Енерго-Про Продажби” АД, ЕИК103533691, от гр.Варна, бул.“Вл.Варненчик“, №258, Варна Тауърс Г, представлявано от ***, чрез проц.представител Я.Н., срещу М.М., роден на ***г., с адрес: ***, искове  с правно основание чл.79 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД за осъждане на ответника да заплати сумата от 243,11лв. /двеста четиридесет и три лева и 11ст/ за обект на потребление, заведен с абонатен номер аб.№ 0700202237, с включени в тази сума неплатени фактури в размер на 222,60лв., представляваща главница за консумирана ел.енергия и такса за възстановяване по фактури, издадени в периода 05.07.2016г. – 12.09.2016г., както и мораторна лихва върху главницата за ел.енергия в общ размер на 20,51лв., представляваща сбора от мораторната лихва на всяка фактура, издадена за ел.енергия от падежа й до 30.10.2017г., посочени в извлечение от сметка на ответника по кл.№ 1200137075 към същата дата, поради извършено плащане в хода на процеса.

     ОСЪЖДА М.М., роден на ***г., с адрес: ***, да заплати  на Енерго-Про Продажби” АД,          ЕИК 103533691, от гр.Варна, бул.“Вл.Варненчик“№258, Варна Тауърс Г, представлявано от ***, чрез проц.представител Я.Н.  направените по Гр.дело № 700/2017г . по описа на Каварненски районен съд разноски в размер на 520.00 /петстотин и двадесет лева/.

        Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Добрич в двуседмичен срок от връчването му.

 

 

 

 

 

                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………..